Aktualności Aktualności 2021-06-20T18:44:23+02:00 Zend_Feed_Writer http://www.polskaszerokopasmowa.pl/rss/id,8.html <![CDATA[Deklaracja dostępności serwisu Polska Szerokopasmowa]]> 2021-01-29T08:41:00+01:00 2021-01-29T09:51:06+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/deklaracja-dostepnosci-serwisu-polska-szerokopasmowa.html Urząd Komunikacji Elektronicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie serwisu internetowego Polska Szerokopasmowa   Data publikacji strony internetowej: 18.01.2012 Data ostatniej dużej aktualizacji:  17.09.2018 Data sporządzenia deklaracji: 19.09.2019    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: Kryterium sukcesu Opis błędu 1.1.1. Treść nietekstowa Brak alternatywy dla części treści nietekstowych 1.3.1. Informacje i relacje Nieprawidłowa hierarchia i struktura nagłówków. Brak śródtytułów w treści. 1.3.2. Zrozumiała kolejność Informacje imitujące nagłówki kolumn (Data, nazwa, numer) nie są w kolejności kodu HTML ułożone logicznie. 1.4.1. Użycie koloru Odnośniki zawarte w tekście zostały wyróżnione tylko kolorem. 2.4.4. Cel linku (w kontekście) Niejednoznaczne linki. 2.4.6. Nagłówki i etykiety Niejednoznaczne nazwy nagłówków. 2.4.7. Widoczny fokus Niewidoczny lub słaby (domyślny) fokus na wszystkich odnośnikach, przyciskach i innych elementach aktywnych podczas nawigacji za pomocą klawiatury. 4.1.1. Parsowanie Błędy podczas walidacji HTML Oświadczenie sporządzono 2019-09-20   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.   Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.   Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Hupało, adres poczty elektronicznej tomasz.hupalo@uke.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 534 93 07.   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UKE niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, UKE może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków UKE znajdują się w zakładce Dostępność w budynkach Urzędu. Więcej informacji o dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajdą Państwo w zakładce Dostępność <![CDATA[Materiały z warsztatów POPC]]> 2020-12-14T11:20:00+01:00 2020-12-14T11:20:37+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/materialy-z-warsztatow-popc.html Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizował 19 listopada 2020 roku warsztaty on-line dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. <![CDATA[Warsztaty dla Beneficjentów - rejestracja]]> 2020-11-17T10:50:00+01:00 2020-11-17T10:51:00+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/warsztaty-dla-beneficjentow-rejestracja.html Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zaprasza na warsztaty, które odbędą się 19 listopada 2020 r. w formie on-line. <![CDATA[Trzydzieści pięć projektów ocenionych w IV konkursie Działania 1.1 POPC]]> 2020-07-22T13:45:00+02:00 2020-07-21T20:19:43+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/trzydziesci-piec-projektow-ocenionych-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html W nawiązaniu do komunikatu na stronie CPPC dotyczącego rozstrzygnięcia IV konkursu dla Działania 1.1 POPC informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej uczestniczył w jednej z trzech części procesu oceny, tj. ocenie merytorycznej II stopnia. <![CDATA[Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. POPC ]]> 2020-06-05T16:08:00+02:00 2020-05-19T16:11:10+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zakonczony-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-iv-konkursie-dzialania-1-1-popc.html 30 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na tzw. „dogęszczanie obszarów”. <![CDATA[Zmiany częstotliwości nadawania telewizji naziemnej w województwie zachodniopomorskim]]> 2020-03-29T16:23:00+02:00 2020-05-19T16:25:03+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zmiany-czestotliwosci-nadawania-telewizji-naziemnej-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim.html Dzisiaj w nocy dojdzie do zmiany częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej w ramach Multipleksu 1 oraz 4. Zmiany dotyczą obszarów Białogardu i Koszalina. <![CDATA[Aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ]]> 2020-06-03T15:54:00+02:00 2020-05-20T15:55:53+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/aukcja-na-4-rezerwacje-czestotliwosci-z-pasma-3-6-ghz.html   Realizując strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021, Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce.   Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r.   <![CDATA[Podsumowanie I konkursu POPC]]> 2020-02-26T12:58:00+01:00 2020-05-20T12:59:18+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/podsumowanie-i-konkursu-popc.html Urząd Komunikacji Elektronicznej podaje podsumowanie realizacji I konkursu działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zawiera ono analizę dotychczasowego funkcjonowania konkursu oraz ocenę wybranych zagadnień, związanych z dostępem hurtowym w sieciach POPC. <![CDATA[Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1]]> 2020-02-13T12:16:00+01:00 2020-02-13T12:18:01+01:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/zaktualizowana-lista-obszarow-do-objecia-interwencja-w-czwartym-konkursie-dzialania-1-1.html W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. <![CDATA[Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC]]> 2020-05-02T11:21:00+02:00 2020-05-02T11:23:26+02:00 http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/procedury-wspolpracy-miedzyoperatorskiej-w-zakresie-dostepu-do-sieci-popc.html Prezes UKE przygotował dokument zawierający ujednolicone rekomendacje w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, związanej z obowiązkiem zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC.