Przejdź do treści

Regulamin użytkownika portalu Polska Szerokopasmowa

Data: 2011-12-21 16:05:00

Regulamin użytkownika portalu Polska Szerokopasmowa

 §1 Wstęp

Niniejszy Regulamin użytkownika portalu Polska Szerokopasmowa, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z portalu Polska Szerokopasmowa (www.polskaszerokopasmowa.pl), zwanego dalej „Portalem”. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Portalu wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu. Portal został udostępniony jako narzędzie komunikacji i baza wiedzy dla wszystkich stron zaangażowanych w przyspieszenie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator - osoba zarządzająca Portalem w imieniu Wydawcy.

Baza Firm - zbiór danych o firmach i innych jednostkach organizacyjnych reprezentowanych przez Użytkowników. 

Lista Użytkowników - zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby Administratora.

Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Profilu. 

Moderator - osoba upoważniona przez Wydawcę do nadzorowania przestrzegania Regulaminu.

Portal - serwis internetowy dostępny w domenie polskaszerokopasmowa.pl.

Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy. 

Redaktor - osoba upoważniona przez Wydawcę do publikowania treści Portalu.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w swoim własnym imieniu bądź w imieniu podmiotu/instytucji po dokonaniu rejestracji w sposób określony Regulaminem; użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Wydawca - podmiot zarządzający Portalem - Urząd Komunikacji Elektronicznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.

§3 Korzystanie z usług i treści Portalu

1. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. 
2. Użytkownicy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego mają możliwość założenia Profilu, umożliwiającego spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych w Portalu.
3. Jedna osoba może mieć tylko jeden Profil w Portalu.
4. Informacje przekazywane przez Użytkownika podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Portalu, a tym samym zablokować Profil, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje.
5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników oraz niezakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób. 
6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Portalu, uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenia na Portal treści niezgodnej z Regulaminem. 
7. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, Profil zostanie niezwłocznie usunięty. 
8. Użytkownik może samodzielnie, w każdym momencie, usunąć Profil poprzez wybór odpowiedniej opcji w Portalu. 
9. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Portalu, niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności do innych celów, niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu, a w szczególności niedozwolone jest: 
1) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
2) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
3) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
4) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Wydawcy lub innych podmiotów trzecich;
5) publikowanie na łamach Portalu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
6) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Portalu treści, o których mowa w ustępie 5.
7). Przepisy Regulaminu o rejestracji Użytkownika na Portalu stosuje się odpowiednio w zakresie założenia Profilu w Bazie Firm 

§4 Ochrona własności intelektualnej

1. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych materiałów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2. Wszelkie materiały udostępnione w Portalu stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).


§5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
2. Wszystkie dane są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Użytkownik Portalu podaje swoje dane dobrowolnie. 
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Listy Użytkowników na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
5. Informacje o wykorzystaniu poszczególnych usług serwisów wchodzących w skład Portalu zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych. Analiza ta obejmuje także przetwarzanie informacji o adresach IP użytkowników, w celu uzyskania zbiorczych informacji statystycznych. Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników Portalu. 
6. Administrator nie udostępnia logów dostępowych ani innych informacji o wykorzystaniu serwisów pozwalających na identyfikację użytkowników. Ograniczonemu udostępnieniu, dla podmiotów współpracujących z Administratorem, mogą podlegać jedynie informacje zbiorcze w formie opracowań statystycznych mające na celu prezentację Profilu i wykorzystania zasobów. 
7. Użytkownik zgadza się na udostępnianie poszczególnych danych (podając je w Profilu) innym Użytkownikom portalu.

 

§ 6 Panel "Ekspert radzi"


1. Odpowiedzi na pytania zadane poprzez panel " Ekspert radzi " udzielają eksperci kompetentni w danym zagadnieniu. Odpowiedzi nie maja charakteru komercyjnych ekspertyz, ale maja za zadanie przybliżenie rozwiązania problemu.
2. Zadający pytanie wyraża zgodę na publikację nadesłanego pytania.
3. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące telekomunikacji, w następujących kategoriach:
4. Wszelkie odpowiedzi ekspertów będą redagowane w sposób zwięzły i z uwzględnieniem faktu, iż ekspert   nie ma możliwości przeprowadzenia realnej weryfikacji, np. w terenie, czy  wglądu do dokumentacji technicznej.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, w szczególności, jeśli pytanie nie dotyczy telekomunikacji, dotyczy informacji, na którą Wydawca nie może udzielić odpowiedzi, zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź, zadanie pytanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, którego tematyka była uprzednio omawiana i publikowana na portalu.
7. Możliwość zadawania pytań ekspertom została zastrzeżona wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na portalu
8. Redagując i wysyłając pytanie użytkownik potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Na stronie nie będą publikowane pytania, w których znajdują się słowa wulgarne i niecenzuralne.

§7 Sprawy techniczne

1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z zasobów Portalu.
2. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
3. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje regulamin usługi Google Analytics, stanowiący że:
1) Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
2) Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
3) Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
4) Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. 
4. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu oraz naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na formularzu kontaktowym, dostępnym w Portalu w zakładce „Kontakt”. Będą one na bieżąco rozpatrywane przez Administratora, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Portalu lub bezpośrednio przez Administratora.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie