Przejdź do treści

Stanowisko resortu cyfryzacji jak kwalifikować wydatki z tytułu IRU

Data: 2012-09-19 09:14:00
Stanowisko resortu cyfryzacji  jak kwalifikować wydatki z tytułu IRU

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło stanowisko w sprawie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku  zawarcia umowy IRU w modelu dzierżawy oraz kwalifiklaności takiej umowy.

IRU (ang. Indefeasible Right of Use) to nieodwoływalne prawo używania. IRU oznacza rzeczywiste, długookresowe (najczęściej na około 20 lat, aczkolwiek w praktyce stosowane są również umowy na krótszy okres) nabycie uprawnień do wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej, pozwalające na działanie przez nabywającego w sferze finansowo-księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury.

W stanowisku ministerstwo uzasadnia m.in. dlaczego, w przypadku zawarcia takiej umowy dzierżawy odpisy amortyzacyjne dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej dokonywane będą po stronie po stronie jej właściciela (wydzierżawiającego).

Stanowisko porusza też kwestię kwalifikowania wydatków z tutułu IRU w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Stwierdza w nim, że kwalifikowalność umowy IRU nie została wprost wskazana. Niemniej umowę IRU w modelu umowy dzierżawy zaliczyć można do innych niż zakup środka trwałego technik finansowania pozyskania danego przedmiotu (Rozdział 6.13.2 Sekcja 2 – Inne techniki finansowania Wytycznych).

Zgodnie z Wytycznymi do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku z zastosowaniem technik finansowania, które nie powodują natychmiastowego przeniesienia prawa własności do danego dobra na beneficjenta (podmiot użytkujący). Taki sposób finansowania jest dopuszczalny, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki :
 
a) wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania zostaną wskazane we wniosku  o dofinansowanie projektu lub dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku  o dofinansowanie bądź umowy o dofinansowanie projektu oraz zostaną odpowiednio udokumentowane w toku realizacji projektu – w praktyce oznacza to, iż w dokumentach tych powinna znaleźć się informacja o możliwości zastosowania umowy IRU;

b) beneficjent wykaże, iż zastosowanie tych technik finansowania jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego dobra -  w praktyce oznacza to, iż beneficjent musi wykazać, że zastosowanie umowy IRU będzie najbardziej efektywną formą pozyskania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Źródło: Ministerstow Administracji i Cyryzacji

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie