Przejdź do treści

Nowelizacja megaustawy coraz bliżej

Data: 2016-06-13 02:14:00
Nowelizacja megaustawy coraz bliżej

Sejm jednogłośnie, głosami 438 posłów, uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. megaustawy). Według resortu cyfryzacji przyjęte rozwiązania zdynamizują budowę sieci szerokopamsowych, ponieważ istotnie przyczynią się do zwiększenia efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenia kosztów nowych prac inżynieryjno-budowlanych i zlikwidowania przeszkód utrudniających ich wykonywanie.

Teraz nowelizacją megaustawy zajmie się Senat. Plan jest jednak taki, aby większość nowych rozwiązań weszła w życie 1 lipca tego roku.

Posłowie przyjęli kilka poprawek, jakie wczoraj pozytywnie zarekomendowały połączone komisje cyfryzacji i infrastruktury. Dotyczą one m.in. zasad przekazywania informacji o infrastrukturze prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy wyszczególnienia instytucji, które ze względu na interes publiczny, bezpieczeństwo, czy obronność takiej informacji mogą nie przekazać. Jedna z poprawek mówi natomiast o pobieraniu opłat za udostępnienie kanału technologicznego do położenia np. sieci szerokopasmowej. Mają one zostać określone w rozporządzeniu.

Nowelizacja megaustawy wdraża do polskiego prawa unijną tzw. dyrektywę kosztową i ma przyczynić się do zlikwidowania barier inwestycyjnych oraz obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych. I tak np. nowe przepisy przewidują obowiązek koordynacji robót budowlanych pomiędzy różnymi inwestorami. Chodzi o to, by firma telekomunikacyjna mogła budować sieć w tym samym czasie i w tym samym miejscu, co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych. Wprowadzono także obowiązek informowania, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o planowanych w terminie 6 miesięcy robotach budowlanych finansowanych ze środków publicznych.

Nowe przepisy umożliwią także usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury technicznej w budynkach. Powinno to znacząco ułatwić i przyspieszyć umieszczanie w budynkach instalacji zapewniających dostęp do szerokopasmowego internetu. Obowiązkowe będzie wyposażanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeśli nie jest w nią wyposażony, a jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie. 

Zwiększy się też jawność informacji o infrastrukturze technicznej i planach inwestycyjnych. Utworzony zostanie Punkt Informacyjny do spraw telekomunikacji (PIT), którego zadaniem będzie m.in. udzielanie informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Ustawa zwiększy też jawność części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzonej corocznie przez Prezesa UKE. Dotyczy to m.in. danych o podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji oraz dane identyfikujące tą lokalizację. Nieodpłatny dostęp do danych z PIT, który będzie prowadzony przez UKE,  będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej.

Według nowych przepisów Prezes UKE będzie mógł określić w decyzji tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości w celu „zapewnienia telekomunikacji”. Decyzje te byłyby wiążące dla nadleśniczych, zarządców terenów zamkniętych, właścicieli (zarządców) co najmniej 10 budynków wielorodzinnych (chodzi o spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe). Ma to przyspieszyć negocjacje operatorów z tymi podmiotami oraz zmniejszyć koszty zawieranych umów o dostęp do nieruchomości.

Skraca się termin wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej – z 65 do 45 dni – oraz wprowadza nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły cztery lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji. Wprowadzono obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w decyzji administracyjnej, a nie – jak dotychczas – na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

W stosunku do pierowtnych planów resortu cyfryzcji nowelizacja meguastwy nie reguluje kwesti stawek za zajęcie pasa drogowego, lub za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym, co  stanowi dzisiaj jedną największych bolączek operatorów.  Zapisy regulujące poziom tych opłat napotkały stanowczy sprzeciw środowiska samorządowego. Aby nie zastospować nowelizacji całej megaustawy, ministerstwo cyfryzacji wycofało zapisy, które miałyby ustalić stawki maksymalne.

Marek Jaślan

Fot. sejm.gov.pl 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, Sejm, nowelizacja, megaustawa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie