Przejdź do treści

Relacja i prezentacje z konferencji KFS z 26 kwietnia 2012 r.

Data: 2012-05-04 10:00:00
Relacja i prezentacje z konferencji KFS z 26 kwietnia 2012 r.

Około 250 osób, reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się 26 kwietnia 2012 r.  Prelegenci w swych wystąpieniach odnosili się do kwestii,  jak administracja może efektywnie wesprzeć inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową.

 

Konferencja odbywała się pod tytułem „Następny krok”, do czego w czasie jej otwarcia nawiązała Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Przypomniała, że już od dwóch lat obowiązuje megaustawa, która miała usprawnić procesy inwestycyjne w telekomunikacji. – Teraz przyszedł czas przyjrzenia się temu co działa, a co nie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz UKE przygotują raport z funkcjonowania megaustwy. To pozwoli ustalić, co należy zmienić, żeby przyspieszyć inwestycje – powiedziała Magdalena Gaj. Według niej do tej pory sporą bolączką wszystkich realizowanych w Polsce programów unijnych związanych z inwestycjami w infrastrukturę szerokopasmową był brak koordynacji między nimi. - Dziś konieczne jest zrobienie następnego kroku i zadbanie o koordynację tych programów, tj. powiązanie działań  budowy regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych z projektami ostatniej mili (8.4 POIG), a tych z programami 8.3 POIG, tak by samorządy aplikujące o środki unijne na walkę z wykluczeniem cyfrowym mogły korzystać z infrastruktury powstałej w projektach 8.4 POIG – powiedziała Magdalena Gaj.

 

Występująca po niej Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji potwierdziła, że UKE i resort, który ona reprezentuje będą współpracować w przedsięwzięciach nakierowanych na przyspieszenie inwestycji szerokopasmowych.  – Chciałabym, abyśmy mogli z UKE współpracować przy tych wszystkich sprawach, które wymieniła Magdalena Gaj. po to by ci, którzy realizują takie inwestycje mieli komfort w swcyh działanich – powiedziała Małgorzata Olszewska. 

Podkreśliła, że aby ta współpraca była efektywna i można było zrobić następny krok w kierunku przyspieszenia inwestycji szerokopasmowych, konieczne jest zaangażowanie w nią także przedsiębiorców i administracji lokalnej. – To powinno pozwolić nam tworzyć takie przepisy i konstrukcje prawne, w których biurokracja nie będzie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych przeszkodą w realizowaniu inwestycji – powiedziała Małgorzata Olszewska.

Zapowiedziała też, że resort cyfryzacji w maju będzie zapraszać zainteresowanych do konsultacji przy programie „Polska Cyfrowa”, którego celem ma być upowszechnianie usług szerokopasmowych.

 

O projekcie systemowym i memorandum

 

O tym, w jaki konkretnie sposób resort cyfryzacji zamierza wspierać projekty szerokopasmowe – mówił Stanisław Dąbek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przedstawił on m.in. założenia tzw. projektu systemowego.  Resort ogłosił konkurs na zespół ekspertów ds. technicznych, ekonomicznych, finansowych i prawnych, z którymi w ramach tego projektu będzie współpracować. Jego zadaniem będzie z jednej strony przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, technicznych i finansowych, modeli współpracy przy inwestycjach szerokopasmowych, a z drugiej rozwiązywanie bieżących problemów związanych z tego typu inwestycjami zgłaszanych przez podmioty realizujące projekty z zakresu działania 8.3 lub 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na potrzeby konkretnych projektów partner będzie też przygotowywać opinie i interpretacje aktów prawnych.

 

- Dużo obiecujemy sobie też po memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych – podkreślił Stanisław Dąbek. Do tego porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w celu budowy sieci szerokopasmowych przystąpiło już  37 podmiotów, w tym 9 samorządów województw, 7 organizacji zrzeszających oraz 21 przedsiębiorców. 

 

Głos praktyków 

 

A z jakimi problemami muszą się najczęściej zmagać przedstawiciele samorządów realizujących projekty szerokopasmowe? O tym mówił Dariusz Balcerzak z departamentu infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.  Województwo to realizuje projekt Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, która ma stać się  regionalną siecią szerokopasmową dla Dolnego Śląska. Jej łączna długość wynosić będzie 1750 km i obejmie ona swoim zasięgiem wszystkie 29 powiatów województwa. - Ponad 90 proc.  przebiegu budowanej sieci znajdować się będzie w pasie terenów kolejowych będących w zarządzie grupy PKP. Dlatego w tym projekcie szczególnie ważna będzie  zgodna współpraca pomiędzy wykonawcą a przedstawicielami spółek kolejowych – mówił Dariusz Balcerzak.

Obecnie największym problemem w projekcie jest uzyskanie jego notyfikacji w Komisji Europejskiej. – Jesteśmy w trakcie  aktualizacji dokumentacji potrzebnej do notyfikacji pomocy publicznej w KE. Tu ważna będzie dla nas pomoc prawna przy notyfikacji ze strony  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – podkreślił Dariusz Balcerzak. Poinformował on, że firma Wasko, która w konsorcjum będzie wykonawcą sieci już ją projektuje i budowa rozpocznie się w grudniu tego roku. W przyszłym roku zaś kładzione będą  światłowody.

 

Marcin Stefański , dyrektor departamentu społeczeństw informacyjnego w woj. pomorskim tłumaczył natomiast dlaczego jego województwo odstąpiło od budowy sieci regionalnej jako oddzielny podmiot czy w modelu PPP.  Pomorskie postanowiło dofinansować ze środków RPO projekty szerokopasmowe na obszarach białych plam, które wcześniej zdefiniowano. – By nie było wolnej amerykanki – zaznaczył Marcin Stefański.

 

Na ten cel władze województwa przeznaczyły 37,6 mln zł i ogłosiły konkurs. Ostatecznie wybrano dwa projekty.  Pierwsza oferta, „Szerokopasmowe Pomorskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego", złożona przez Telekomunikację Polską, obejmuje zasięgiem działania prawie całe województwo pomorskie. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie sieci o łącznej długości 1614 km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 253 miejscowości, oraz modernizację istniejącej sieci optotelekomunikacyjnej w 58 miejscowościach. Łączną wartość projektu określono na 156 mln zł, z czego dotacja z RPO WP wyniesie 36 mln zł (ponad 37 proc. wartości tego projektu). Inwestycja będzie realizowana od października br. do grudnia 2013 r.

 

Drugi projekt, „Budowa sieci szkieletowej łączącej miejscowości sześciu gmin województwa pomorskiego: Czarna Dąbrówka, Sierakowice, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łęczyce”, złożyła firma Scorpion-Computer Marcina Cygerta. Swoim zasięgiem obejmuje 29 miejscowości. Sieć będzie miała długość 90 km i pozwoli zlikwidować "białe plamy" w dostępie do Internetu w czterech powiatach województwa. Łączną wartość projektu określono na ponad 3 mln zł, z czego dotacja z RPO WP wyniesie ponad 1 mln zł. Realizację zaplanowano na okres od lutego 2012 r. do czerwca 2015 r.

 

Podpisanie umów z firmami, które będą realizować te projekty miało miejsce 29 lutego tego roku.  Według Marcina Stefańskiego  rozbudowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnych  przez prywatnych operatorów będzie korzystniejsza niż gdyby to województwo miało realizować projekt samodzielnie.  – Operatorzy  mają potrzebną wiedzę i zasoby sprzętowe. To pozwala mieć nadzieję, że sieci będą powstawały szybciej i nie przepadną środki. Urząd nie będzie się też musiał martwić później o utrzymanie tej sieci – uważa Marcin Stefański.

 

Kto i jak wykorzystuje dane z inwentaryzacji?

 

Marek Ostanek, zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktry w UKE poruszył temat inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Polsce  i prezentował jak zebrane podczas niej dane można wykorzystać.  Przypomniał on, że w tym roku urząd prowadził po raz drugi inwentaryzację sieci, w której do przekazania danych o posiadanej infrastrukturze, budynkach umożliwiających kolokację, zrealizowanych i planowanych inwestycjach oraz usługach szerokopasmowych  wezwano łącznie 9021 podmiotów, w tym 6506 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 2485 jednostek samorządów terytorialnych oraz 30 przedsiębiorstw użyteczności publicznej. - Ogółem w 2012 dane przekazało ponad 2300 podmiotów – poinformował Marek Ostanek.  

 

A jak te dane można wykorzystać. Jako jeden z przykładów Marek Ostanek podał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, który  prowadzi projekt „Wzorcowy system regionalny monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia”  w ramach działania 5.2  Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w programie Kapitał Ludzki.   - Dostęp do Internetu szerokopasmowego w coraz  większym stopniu będzie przekładało się na zróżnicowanie warunków życia.  Tym samym monitoring jakości życia, prowadzony w ramach tego  projektu, powinien wiązać się z analizą zróżnicowania dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu – uważa Marek Ostanek. Poinformował on, że w 2013 roku GUS wprowadzi  do planu badań dwa wskaźniki, które powstaną na bazie  danych zbieranych przez UKE. Będą one prezentowane w raporcie GUS-u w kategorii „Nauka, Technika i Społeczeństwo Informacyjne. Będą to wskaźnik nasycenia usługami dostępu do Internetu na poziomie miejscowości oraz wskaźnik nasycenia infrastrukturą  dostępową określany jako liczba budynków osiągalna przez systemy telekomunikacyjne  także na poziomie miejscowości.

 

Praktyczne aspekty budowy sieci ostatniej mili

 

Wiele miejsca podczas kwietniowej konferencji KFS poświęcono działaniu 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili).  Tomasz Prokopowicz, zastępca dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) zapewniał, że nie powinno być problemów z wykorzystaniem dostępnych jeszcze środków z działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili). 

 

– Będą jeszcze trzy konkursy w tym działaniu. Dwa  w tym roku i jeden w przyszłym. Do zagospodarowania jest jeszcze niecałe 400 mln zł. Jeśli w każdym z tych konkursów wykorzystane zostanie około 130 mln zł, jak to miało miejsce w ostatnim rozstrzygniętym, zeszłorocznym konkursie, to wykorzystamy pulę – stwierdził Tomasz Prokopowicz.

 

Praktyczny aspekty inwestycji w ramach działania 8.4 POIG poruszył Piotr Marciniak z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE). Za niepokojące uznał, że przy ocenie wniosków w konkursach od tego działania w ostatnim okresie wyraźnie preferowane są projekty budowy sieci w technologii światłowodowej. – Nie na każdym obszarze jest to rozwiązanie najefektywniejsze i  należałoby dokonywać  oceny technologii budowy sieci w kontekście obszaru inwestycyjnego, bez presji światłowodowej – uważa Piotr Marciniak. Zwrócił uwagę, że  nagminnym problemem małych operatorów są problemy z pozyskaniem pozwoleń na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, do czego przyczynia się  długi czas oczekiwania na decyzje i uchwały urzędów.  Postulował też, by wprowadzić obowiązek budowania kanałów technologicznych nie tylko przy okazji budowy dróg krajowych, ale wszystkich dróg publicznych i inwestycji kolejowych.  - To nie jest kosztowne, ani trudne – przekonywał Piotr Marciniak.

 

O problemach małych operatorów przy inwestycjach prowadzonych w ramach działania 8.4 POIG mówi też Daniel Kulesza, członek rady nadzorczej iNET group. Wskazał on na kilka pozytywnych zmian, jakie wprowadzono w tym unijnym programie. – Tu należy wymienić przede wszystkim zablokowanie możliwości złożenia dużej ilości projektów przez jedną firmę oraz wprowadzenie możliwości składania wniosków drogą elektroniczną – mówił Daniel Kulesza.  Wskazał także na kilka negatywów, które nie zostały jeszcze wyeliminowane. Według niego WWPE przy ocenie wniosków żąda  np. zbyt szczegółowych danych na temat inwestycji. Powszechnym problem jest też rozliczanie inwestycji. Zwrócił też uwagę, że zdarzają się przypadki kiedy to konkurencję dla sieci budowanych przez małych operatorów stanowią podobne inwestycje podejmowane przez samorządy w ramach 8.3 POIG.

 

Konferencję zakończyło wystąpienie Rafała Sobiczewskiego, dyrektora ds. dostępu szerokopasmowego w Alcatel- Lucent, który mówił o modelach udostępniana sieci współfinansowanych z funduszy unijnych.

 

Marek Jaślan

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KFS, konferencje, UKE, SIPS, 8.4, 8.4 POIG

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie