Przejdź do treści

Relacja i prezentacje z konferencji KFS „W drodze do Cyfrowej Europy”

Data: 2012-11-28 09:14:00
Relacja i prezentacje z konferencji KFS W drodze do Cyfrowej Europy

Około 300 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy i organizacje pozarządowe uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „W drodze do Cyfrowej Europy”, która odbyła się 27 listopada 2012 roku w Warszawie. Prezentacja strategii regulacyjnej Prezesa UKE, wspieranie inwestycji w sieci szerokopasmowe, przełamywanie barier inwestycyjnych na rynku telekomunikacyjnym – to niektóre z tematów poruszanych podczas wystąpień i dyskusji.

Konferencję otworzyła Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która przedstawiła „Strategię regulacyjną do roku 2015”. Na wstępie podkreśliła, że misją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest zapewnienie społeczeństwu polskiemu dostępności nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych z zachowaniem przejrzystości i efektywnej komunikacji działań Urzędu.
Na czele priorytetów Prezesa UKE do 2015 znalazło się wprowadzenie narzędzi stymulujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w infrastrukturę w oparciu o nowoczesne technologie. – Z jednej strony wymaga to wprowadzenia prawa, które będzie wspierać mechanizmy proinwestycyjne, z drugiej planujemy np. uruchomienie w urzędzie Centrum Inwestycji Telekomunikacyjnych, które będzie upowszechniać dobre praktyki, pokazywać dobre wzory i je promować – powiedziała Magdalena Gaj. Według niej jedną ze słabych stron polskiego rynku telekomunikacyjnego jest ograniczony rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i nierównomierne  pokrycie nią w różnych regionach kraju. Dlatego tak ważne jest wspieranie inwestycji. Pozostałe cele w zaprezentowanej przez Magdalenę Gaj strategii to: stymulowanie wzrostu konkurencyjności rynku, wzmocnienie pozycji konsumenta wobec dostawców oraz wspieranie zapewnienia wymaganego poziomu jakości usług. W omawianym okresie Urząd do celów strategicznych będzie też należeć: zarządzanie widmem i efektywne zagospodarowanie zasobów częstotliwości a także zapewnienie skutecznego otwarcia rynku pocztowego na konkurencję. Prezes UKE zapowiedziała też, że w celu osiągnięcia zakładanych w strategii założeń, UKE będzie prowadzić zróżnicowane geograficznie regulacje, co pozwoli w optymalny sposób uwzględnić poziom rozwoju usług szerokopasmowych.
 
W następnym wystąpieniu Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji poruszyła temat realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego. – Proces budowy sieci szerokopasmowych w Polsce ruszył i już go nie można zatrzymać. To na pewno zwiększy potencjał gospodarki. Dzisiaj musimy się więc także zastanawiać, jak promować usługi internetowe. A najlepiej to robić mówiąc o korzyściach – podkreśliła Małgorzata Olszewska. Według resortu cyfryzacji dziś można zaobserwować duże zróżnicowanie geograficzne pod względem dostępu do sieci i poziomu wykorzystania usług (także na poziomie regionu i miejscowości).  Problemem jest także niski popyt i poziom wykorzystania usług dostępu szerokopasmowego, w szczególności o wysokich prędkościach transmisji. Według Małgorzaty Olszewskiej są to czynniki, które trzeba brać pod uwagę planując inwestycje szerokopasmowe. Jednak jej zdaniem najważniejszym problemem dla rozwoju infrastruktury internetowej jest zmniejszająca się opłacalność ekonomiczna inwestycji (spadek ARPU) w rozwiązania nowej generacji (szybkiego i bardzo szybkiego dostępu do Internetu) oraz w obszarach odległych i o rozproszonym zaludnieniu.

Małgorzata Olszewska podkreśliła, jak ważne dla realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, który obecnie jest na etapie konsultacji społecznych, będą inwestycje operatorów na rynku telekomunikacyjnym. Bez nich trudno liczyć, że Polska wypełni cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, która mówi np. o powszechnym zapewnieniu internetu na poziomie 30 Mb/s do 2020 roku. Jak szacuje resort cyfryzacji, na zrealizowanie inwestycji szerokopasmowych w stopniu zadowalającym aspiracje Polaków, trzeba jeszcze 20 mld zł. Mimo wsparcia z Unii, Polsce brakuje jeszcze ok. 14 mld i tylko na część z tej kwoty można liczyć w ramach kolejnego okresu programowania UE.

Anna Krzyżanowska reprezentująca Dyrektoriat Generalny ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej, przedstawiła jak wygląda wspieranie inwestycji szerokopasmowych z punktu widzenia Brukseli. Zwróciła uwagę, że w następnej europejskiej perspektywie finansowej zostanie wprowadzony nowy instrument finansowy – fundusz „Łącząc Europę” (Connecting Europe), w którym 9 mld euro przewidziane jest na inwestycje telekomunikacyjne. – Instrument ten opiera się na innej logice wydatkowania niż fundusze spójności. Celem nie będzie wyrównywanie różnic między regionami, ale wdrażanie najlepszych projektów szerokopasmowych, które sprawdziły się gdzie indziej. Beneficjentami będą raczej operatorzy, którym trudno operować na terenie jednego kraju – podkreśliła Anna Krzyżanowska. 

Uczestnicy konferencji mogli też zapoznać się z projektami dotyczącymi budowy sieci szerokopasmowego Internetu realizowanymi w Estonii. Tą tematykę zaprezentował Olav Harjo, przedstawiciel Estońskiej Fundacji Rozwoju Szerokopasmowego Internetu.

Marek Ostanek, zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury w UKE przedstawił temat inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej i wyjaśniał, do jakich celów można wykorzystać zebrane dane. Dziś stanowią one bardzo istotną informację dla wyznaczania obszarów interwencji publicznej w ramach działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatnie mili). Według Ostanka wykorzystywanie tych danych tylko do tego celu, biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez operatorów i UKE przy ich zbieraniu, byłoby  marnowaniem potencjału. – Niektóre ze zbieranych podczas inwentaryzacji danych będzie w swych badaniach uwzględniał GUS, a także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy ocenie regionów. Chcemy jednak też na ich podstawie stworzyć dla Polski współczynnik dostępności usług szerokopasmowych – poinformował Marek Ostanek. Zgodnie z założeniami, ma on być wzorowany na amerykańskim wskaźniku Broadband Achievement Index (BAI), który jest wykorzystywany do porównywania stopnia dostępności usług szerokopasmowych w poszczególnych stanach.  – Polska będzie drugim krajem na świecie, które zastosuje takie narzędzie – zapowiada Marek Ostanek. Propozycja algorytmu do wyliczania Współczynnika Dostępności Usług Szerokopasmowych (WDUS) na terenie Polski oraz wstępne wyniki na podstawie danych z lat poprzednich, zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2013 i poddane publicznej konsultacji. Do lipca 2013 wyznaczone zostaną wskaźniki na podstawie danych zebranych za rok 2012.

Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił natomiast najważniejsze trendy odnośnie popytu na usługi szerokopasmowe. Według Diagnozy Społecznej z 2011 roku, dostęp do internetu w domu ma 73 proc. Polaków, korzysta z niego 54 proc.. Jednak wśród osób w wieku 16+ jest on wyższy, bo wynosi 60 proc. – Problemy finansowe i brak sprzętu dotyczą jedynie niedużej części gospodarstw nieposiadających dostępu do sieci. Brak technicznych możliwości posiadania łącza w danej lokalizacji jest problemem dla około 1 proc. gospodarstw. Dominującym powodem braku internetu jest brak motywacji i wiedzy, jak i do czego można byłoby go użyć – podkreślił Dominik Batorski. Za pozytywny trend uznał natomiast to, że choć zróżnicowanie między województwami jeśli chodzi o korzystnie gospodarstw domowych z Internetu jest nadal spore, to jednak mniejsze niż jeszcze dwa lata temu.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa na temat likwidacji barier inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, w której wzięli udział zarówno przedstawiciele administracji rządowej, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Marek Jaślan

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KFS, konferencje, prezentacje z konferencji, UKE, Magdalena Gaj, strategia UKE, agenda cyfrowa, inwestycje szerokopasmowe

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie