Przedstawiciele sieci regionalnych dyskutowali w UKE

Przedstawiciele sieci regionalnych dyskutowali w UKE

„Od elastyczności do efektywności” – takie hasło przyświecało spotkaniu przedstawicieli operatorów infrastruktury RSS oraz jednostek samorządu terytorialnego z Prezesem UKE, które odbyło się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Podczas spotkania Prezes UKE przypomniał o elastycznym podejściu do rekomendowanych warunków dostępu hurtowego do RSS, co umożliwia operatorom swobodną działalność i szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową.

Po prezentacji wprowadzającej Prezesa UKE przedstawiciele RSS aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat możliwych kierunków rozwoju RSS oraz zagrożeń dla ich działalności. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się:

W trakcie spotkania Operator WSS (operator infrastruktury wielkopolskiej sieci szerokopasmowej) przedstawił prezentację, w której zawarł analizę rentowności RSS w przypadku przyłączenia sieci realizowanych w ramach II-go naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do RSS. Ponadto Operator WSS wskazał na ograniczenia możliwości realizowania nowych inwestycji w przypadku, gdy dostępna jest istniejąca infrastruktura (w tym infrastruktura telekomunikacyjna RSS). Zgodnie z opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Sieci wyższych warstw będą mogły być realizowane wyłącznie w przypadkach, gdy są one niezbędne dla zrealizowania sieci dostępowej, a nie jest możliwe lub ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie istniejących zasobów”.

Prezes UKE pragnie podziękować p