Przejdź do treści

Co kryje się w kryteriach oceny wniosków w POPC na budowę sieci?

Data: 2015-06-22 13:47:00
Michael Brown / Photogenica

W ubiegłym tygodniu Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) przyjął kryteria wyboru wniosków w konkursach na dofinansowanie budowy sieci internetowych. Tworzona przy wsparciu unijnych środków infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów przepływności min. 30 Mb/s, zapewniając skokową zmianę jakości i dostępności usług na danym obszarze.

Za przeprowadzenie konkursów odpowiedzialne będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawne WWPE), która m.in. powołuje Komisję Oceny Projektów złożoną z pracowników CPPC oraz ekspertów. Kryteria wyboru projektów zostały podzielone na formalne oraz merytoryczne. Tej drugiej ocenie zostaną poddane jedynie te wnioski o dofinansowanie, które spełnią kryteria formalne.

Pierwszy konkurs ma zostać ogłoszony we wrześniu tego roku i przewidywany jest ona dla projektów o wartości 5-10 mln zł. Operatorzy będą mogli składać kilka wniosków w konkursie, ale łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach,  złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru, nie może przekroczyć kwoty 25 mln zł. W przypadku przekroczenia tego progu dofinansowania wnioskodawcy będzie przysługiwało (na etapie oceny formalnej) prawo wyboru wniosku, z którego rezygnuje.

Wskaźnikiem rezultatu nie będzie, jak w przypadku 8.4 POIG, liczba podłączonych do sieci klientów (liczba zawartych umów), a liczba potencjalny gospodarstwa domowych, jakie znajdą się w zasięgu budowanej sieci. W efekcie tego kosztami kwalifikowanymi nie będą objęte urządzenia abonenckie. Jednak przy ocenie projektu pod uwagę  ma być brane  także to, czy obejmuje on wszystkie szkoły, podmioty lecznicze prowadzące szpital w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz w formie spółki, w których podmioty publiczne posiadają co najmniej 51 proc. udziałów. Takie placówki będą wskazane w załączonej liście w miejscowościach, lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie projekt.

Startując w konkursie operatorzy będą musieli określić minimalną przepływność sieci, warunki minimalne dostępu hurtowego, minimalne standardy techniczne oraz przedstawić koncepcję techniczną sieci. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów przepływności min. 30 Mb/s. Jednak szczególnie promowane  będą sieci zapewniające przepływności od 100 Mb/s w górę, umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.  

Przyszły inwestor będzie musiał zapewnić trwałość projektu w okresie min. 3 lat (w przypadku MŚP) lub 5 lat. Będzie także zobowiązany do wybudowania sieci w ciągu 24 miesięcy, liczonych od podpisania umowy o dofinansowanie do zakończenia realizacji projektu.

Oceniający będą sprawdzać m.in., czy planowany projekt jest możliwy do realizacji z technicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia oraz czy plan zadań projektu przedstawiony we wniosku o dofinansowanie opisany jest szczegółowo i określa poszczególne etapy projektu. Komisja Oceny Projektów Bbrać będzie pod uwagę, czy opis przebiegu wdrożenia projektu precyzyjnie określa logicznie ułożony plan zadań prowadzących do osiągnięcia założonych celów oraz czy przebieg rzeczowo-finansowy projektu jest opisany w sposób jednoznaczny i precyzyjny oraz odzwierciedla opis planu zadań. Operatorzy będą musieli do wniosku załączyć odpowiedni harmonogram.

Komisja  będzie także sprawdzać czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny, pozwalający na realizację projektu. Przy ocenie wniosków pod lupę weźmie  brany bilans firmy oraz zweryfikuje, czy wartość 50 proc. wkładu własnego na realizację nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku obligatoryjne jest wykazanie zabezpieczenia wkładu własnego w formie określonej w dokumentacji konkursowej. Komisja konkursowa przyjrzy się też, czy w przypadku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy przedsiębiorstwami wnioskodawcy nie wskazują tego samego potencjału przy realizacji różnych projektów.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brana będzie także efektywność finansowa realizacji projektu (np. koszt na punkt adresowy, koszt jednego kilometra światłowodu czy kilometra kanalizacji). Badane będą także takie elementy przychodów,  jak przyrost abonentów w czasie (w relacji do modelu popytowego) oraz czy zaplanowane przychody są adekwatne do obszaru.

Sprawdzane też będzie, czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu ostatnich 8 lat zrealizował jako inwestor projekty/inwestycje z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych (finansowane ze środków UE,  skarbu państwa lub inwestycje prywatne) o łącznej wartości min. 2 mln zł.

Przy określeniu szczegółowych zasad wyboru projektów pod uwagę brane będą dane oraz informacje pozyskane przez UKE w ramach corocznej inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozwoli na określenie obszarów kraju wymagających interwencji publicznej przy udziale środków UE, a także z publicznych  konsultacji  obszarów białych plam NGA, które prowadził do 15 maja resort cyfryzacji. Mapa białych plam NGA ma zostać przedstawiona przez UKE do 31 sierpnia 2015 r., a więc znana będzie przed ogłoszeniem pierwszego  konkursu w ramach POPC. Wtedy też opublikowane będą założenia techniczne dla oferowanych w budowanych sieciach usług hurtowych, ponieważ operatorzy, korzystając ze wsparcia unijnego w ramach POPC, będą mieli obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego (open acces) do dotowanych sieci.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

CPPC, POPC, dotacje unijne, konkursy, dofianansowanie, sieci dostępowe, sieci ostatniej mili, kryteria, Polska Cyfrowa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie