Przejdź do treści

Drugi konkurs POPC na dofinansowanie budowy sieci ogłoszony

Data: 2016-09-30 22:35:00
Kirill Makarov / Photogenica

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło drugi konkurs w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W puli jest  3 mld  zł na  dofinansowanie planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 9 stycznia 2017 roku. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w regulaminie konkursu

Jak podkreślają Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłoszenie konkursu poprzedzone zostało kilkumiesięczną debatą z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego na forum Grupy Roboczej Sieci Szerokopasmowych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przedstawiciele administracji rządowej z Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytutu Łączności oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzięli udział w 6 posiedzeniach dla członków Grupy Roboczej, które poświęcone były prezentacji założeń konkursu, omówieniu warunków technicznych planowanych inwestycji telekomunikacyjnych oraz dyskusji na temat uwag zgłaszanych przez przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego pod adresem tych propozycji.

Na razie jednak brak jest jednego z kluczowych dokumentów, jakim jest lista obszarów wsparcia. Jak wykaśnią CPPC i resort cyfryzacji obszary planowanej interwencji dla potrzeb tego konkursu wytyczane są przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w oparciu o analizę informacji na temat białych plam NGA. Dane adresowe białych plam NGA uzyskane zostały w wyniku inwentaryzacji przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektroniczne, jak również w efekcie konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ministra Cyfryzacji na przełomie maja i czerwca tego roku. Listy punktów adresowych (szkół oraz gospodarstw domowych) uznanych za białe plamy NGA dla potrzeb ogłoszonego przez CPPC konkursu z osi I zostały opublikowane na stronie www Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 16 września 2016 r.

Jednak do  listy białych plam NGA  do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa wpłynęło szereg zgłoszeń kwestionujących poprawność danych inwentaryzacyjnych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych (szczególnie z obszaru Polski Wschodniej korzystających ze wsparcia udzielanego w ramach działania  2.1. Programu Rozwój Polski Wschodniej realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), którzy nie dochowali obowiązków sprawozdawczych lub nie wzięli udziału w konsultacjach. Łączna liczba punktów adresowych, których dotyczyły te informacje wynosi ponad 75 tys. białych plam NGA wskazanych do planowanej interwencji.

Ministerstwo Cyfryzacji wezwało tych przedsiębiorców do szczegółowego udokumentowania przedmiotowych informacji. Mając na uwadze, że za poprawność danych przekazywanych w ramach inwentaryzacji odpowiadają przedsiębiorcy telekomunikacyjni, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podejmie w odrębnym trybie postępowania administracyjne mające na celu ustalenie, czy przedsiębiorcy ci wywiązali się należycie z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych nakazujących im podanie w terminie do dnia 31 marca 2016 r. informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej wg stanu na koniec grudnia 2015 poprzedniego roku. 

W tej sutuacji zważywszy, że błędne zakwalifikowanie tak znaczącej ilości punktów adresowych jako białych plam NGA,  do których kierowana może być interwencja, skutkowałoby nieprawidłowym ustaleniem zobowiązania pokryciowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania na danym obszarze, Instytucja Pośrednicząca w uzgodnieniu z Ministrem Cyfryzacji podjęła decyzję o ponownym przeliczeniu obszarów konkursowych, po uprzednim zweryfikowaniu zgłoszeń przekazanych przez operatorów we wrześniu br. W związku z powyższym publikacja obszarów konkursowych wraz z wysokością zobowiązania pokryciowego oraz maksymalnej kwoty dofinansowania, nastąpi w pierwszej połowie października 2016 r.

Podsumowując na obecnym etapie nie wiadomo, na jakich terenach, na jaką dotację można liczyć i jaki obszar trzeba będzie pokryć siecią. Z regulaminu konkursu wynika, że obszary konkursowe będą tożsame z obszarami NUTS-3, jednak  gęściej zaludnione NUTS-3 mają być dzielone na mniejsze obszary. Tak, aby poszczególne projekty nie okazały się zbyt duże pod względem wartości.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych Projektu. Finalnie moza się jednak spodziewać, że wielkość wsparcia na konkretne obszary będzie niższa, podobnie jak w pierwszym konkursie, gdzie  oscylowała na poziomie od 70 proc. do 55 proc.

Maksymalna wartość projektu została ustalona na 70 mln EUR amaksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w wysokości 50 mln EUR.

Warunki techniczne budowy sieci zostały zliberalizowane w porównaniu do 1. konkursu. Beneficjenci będą zobowiązani zapewnić przepływności 30/6 Mb/s lub 100/20 Mb/s w ciągu 95 proc. czasu świadczenia usługi. Dozwolony będzie overbooking.

Obowiązkowe będzie podłączenie liniami 100 mb/s wszystkich szpitali publicznych na obszarze wsparcia oraz placówek szkolnych z załączonej do ogłoszenia listy.  80 proc. jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji, będzie trzba podłączyć w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Natomiast pozostałe 20 proc. jednostek oświatowych w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowyo dofinansowanie.

Premiowane będzie doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych. Firma otrzyma np. 10 punktów, jeżeli wwykaże, że w ciagu ostanich 8 latzrealizował projekty o łącznej wartości netto równej 100 proc. kwoty dofinansowania wskazanej dla danego obszaru. 20 punktów otrzyma w przypadku wykazania 120 proc. kwoty dofinansowania wskazanej dla danego obszaru,  30 punktów w przypadku wykazania 150 proc. i więcej kwoty dofinansowania wskazanej dla danego obszaru.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

dotacje, dofinasnowanie, Ministerstwo Cyfyzacji, CPPC, 1.1 POPC, konkurs, POPC

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie