Przejdź do treści

Cyfryzacja i szybka sieć w szkołach to priorytet resortów cyfryzacji i edukacji

Data: 2016-12-27 10:51:00
Cyfryzacja i szybka sieć w szkołach to priorytet resortów cyfryzacji i edukacji

Budowa infrastruktury internetowej w szkołach oraz nauka programowania - to działania, które wspólnie podjęły w mijającym roku ministerstwa cyfryzacji i edukacji. W 2017 r. będą one konytnuowane. Powstanie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która będzie siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce i  zapewni dostęp do treści edukacyjnych.

Działania w zakresie cyfryzacji polskich szkół przed świętami Bożego Narodzenia podsumowały wspólnie Anna Streżyńska, minister cyfryzacji i Anna Zalewska, szefowa MEN. Podkreśliły, że Prawo oświatowe i podstawa programowa przedmiotu informatyka przewidują działania na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Wśród najważniejszych działań obu resortów dla unowocześniania szkół wymieniono naukę programowania, budowę infrastruktury internetowej w szkołach oraz szkolenia nauczycieli. 

– W nowych ramowych planach nauczania zwiększyliśmy liczbę godzin informatyki o 70 z 210 do 280. Chcemy, aby polska szkoła odpowiadała na potrzeby XXI wieku – podkreśliła Anna Zalewska, szefowa MEN.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska powiedziała, że blisko dwukrotnie w tym roku wzrosła liczba wydarzeń w ramach "godziny kodowania", a udział w nich wzięło blisko 80 tys. uczestników. "Godzina kodowania" to ogólnoświatowa inicjatywa dotycząca edukacji informatycznej. Można w niej uczestniczyć przez cały rok. 

- Programowanie w szkole, dostęp do szybciej sieci internetowej i wykorzystywanie technik informatycznych także na innych zajęciach przedmiotowych spowoduje to, że polska młodzież będzie miała lepsze kompetencje zarówno intelektualne, jak i zawodowe" - oceniła Streżyńska. 

Jednak z infrastrukturą szerokopamsową w polskich szkolach nie jest najlepiej. Dlatego na problem ten położono nacisk rozydysponowując środki w ramach pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Punktem wyjścia dla tej interwencji były wyniki analiz. Potwierdzały one, że ponad 40 proc. placówek oświatowych w Polsce korzysta z dostępu do internetu o przepustowości niższej niż 10 Mb/s. Z tego też względu Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na takie zaplanowanie dystrybucji środków unijnych z PO PC, aby przedsiębiorcy którzy będą uzyskiwać dofinansowanie unijne byli zobowiązani do podłączenia wszystkich placówek oświatowych. Chodzi o placówki nie znajdujące się w zasięgu sieci powyżej 100 Mb/s, bądź też wykluczone z planów inwestycyjnych komercyjnych przedsiębiorców.

Jednak 5 986 szkół zostanie podłączonych internetem o przepływności co najmniej 100 Mb/s w ramach prywatnych inwestycji operatorów, przy czym 90 proc. z tej liczby przyłączą trzy firmy: Orange Polska, Netia i Inea – poinformował podczas wspólnej konferencji resortów edukacji i cyfryzacji Piotr Woźny, wiceminister cyfryzacji.

 –  To liczba, która znacznie przekroczyła nasze pierwotne oczekiwania  –  podkreślił Piotr Woźny.
W efekcie w ramach unijnego programu POPC do szybkiego internetu zostanie podłączonych pozostałe 10 129 placówek oświatowych, które dziś z takim dostępem mają problemy. Wiadomo już, że dzięki pierwszemu konkursowi 1.1 POPC 288 placówek może liczyć na przyłączenie do sieci szybkim łączem. Pozostałe szkoły muszą czekać na zakończenie i efekty obecnego konkursu 1.1 POPC.

W efekcie w ramach unijnego programu POPC do szybkiego internetu zostanie podłączonych pozostałe 10 129 placówek oświatowych, które dziś z takim dostępem mają problemy. Wiadomo już, że dzięki pierwszemu konkursowi 1.1 POPC 288 placówek może liczyć na przyłączenie do sieci szybkim łączem. Pozostałe szkoły muszą czekać na zakończenie i efekty obecnego konkursu 1.1 POPC.

Budowa bardzo szybkich łączy szerokopasmowych do szkół będzie jednak wyłącznie pierwszym etapem na drodze do osiągnięcia celu w postaci zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do szybkiego internetu i jego zasobów. Cel ten zrealizowany zostanie przez połączenie wszystkich jednostek w jedną sieć teleinformatyczną stanowiącą rodzaj szkolnego szerokopasmowego intranetu. W tym zakresie zapewniona zostanie usługa dostępu do internetu i usługi towarzyszące oraz wymiana treści między jednostkami i internetem globalnym. Spójność i jakość działania takiej sieci będzie zapewniał jeden podmiot. W ten sposób zostanie zorganizowana i wdrożona Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). 

Resort cyfryzcji przed świętami przedstawił   do konsultacji założenia do ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). –  Takie narzędzie w postaci ustawy jest potrzebne. Sieć połączy wszystkie jednostki i zapewni dostęp do treści edukacyjnych. Nie chcemy jednak obarczać samorządów utrzymaniem sieci przez pierwsze dwa lata. To też będzie czas na po pokazanie społecznych korzyści z tego projektu. Potem samorządy będą miał wybór, czy chcą ponosić koszta takich łączy szerokopasmowych i w tym sensie należy rozumieć dobrowolność uczestnictwa przez szkoły w projekcie OSE  –  tłumaczył Piotr Woźny.

Według opublikowanych założeń przedsiębiorcy telekomunikacyjni i samorządy zobowiązani będą do udostępnienia swojej infrastruktury lub świadczenia Operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) usług dostępu do jednostek oświatowych. Ten dostęp, co do zasady, będzie odpłatny, chyba że strony umowy ustalą inaczej. Warunki cenowe świadczenia usług dla operatora OSE zostaną ustalone/zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach przysługujących mu uprawnień regulatora rynku telekomunikacyjnego. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2018 roku.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce.

Jak przewiduje projekt ustawy, OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora). Sieć ta będzie operowana przez podmiot (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową), który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie.

Do zadań operatora OSE będzie należało dostarczanie jednostkom oświatowym usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (m.in. ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, filtrowanie niepożądanych treści) oraz utrzymywanie odpowiednich zasobów, w celu zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do usług i treści edukacyjnych wskazanych przez odpowiednią instytucje.

Zainteresowani mogą swe opinie, uwagi i sugestie do opublikowanego projektu ustawy przesyłać resortowi cyfryzacji do 31 stycznia 2017 r.

Resort cyfryzacji zarezerwował ponad 500 mln złotych z unijnego programu Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół. Kolejne 124 mln zł trafi na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 z nauki programowania.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, OSE, kodowanie, informatyka, edukacja, nauka kodowania, internet w szkołach, POPC, Piotr Woźny, Anna Zalewska, Anna Streżyńska

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie