Przejdź do treści

Baza przepisów prawa powszechnego w telekomunikacji

Data: 2012-07-05 12:19:00

Baza przepisów prawa powszechnego w telekomunikacji aktualna na dzień 29.02.2012

Prawo budowlane
Spółdzielnie mieszkaniowe
Zamówienia publiczne
Uprawnienia budowlane
Dozór techniczny
Ochrona przeciwpożarowa
Ocena wyrobów budowlanych
Gospodarka odpadami
Ochrona przyrody
Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Ochrona zabytków
Prawo telekomunikacyjne
Geodezja i kartografia
Drogi publiczne
Prawo lotnicze
Prawo energetyczne
Prawo geologiczne i górnicze
Transport kolejowy
Gospodarka nieruchomosciami
Obszary morskie
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Prawo wodne
Kodeks Cywilny
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Prawo pracy

 

 

Lp

Nazwa aktu

Nr aktu

1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623

2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554

3

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126

4

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 0953

5

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1127

6

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1130

7

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2043

8

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dz.U. z 2001 r. Nr 084 poz. 0906

9

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego..

Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133

10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1134

11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. z 2002 r. Nr 075 poz. 0690

12

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Dz.U. z 1995 r. Nr 050 poz. 0271

13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Dz.U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864

14

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz.U. z 2005 r. Nr 243 poz. 2063

15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Dz.U. z 2001 r. Nr 097 poz. 1055

16

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072

17

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389

18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116

19

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459

20

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. z 2000 r. Nr 080 poz. 0903

21

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U. z 1999 r. Nr 074 poz.0836

22

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 0759

23

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U. z 2001 r. Nr 005 poz. 0042

24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2174

25

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U. z 2006 r. Nr 083 poz. 0578

26

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U. z 2002 r. Nr 194 poz. 1635

27

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321

28

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

Dz.U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2198

29

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dz.U. z 2001 r. Nr 079 poz. 0849

30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021

31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1890

32

Ustawa z z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380

33

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 0719

34

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U. z 2003 r. nr 121 poz. 1137

35

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030

36

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 166 poz.1360).

Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 0935

37

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041

38

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U. z 2004 r. Nr 195 poz. 2011

39

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 237 poz. 2375

40

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497

41

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Dz.U. z 2004 r. Nr 092 poz. 0881

42

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 073 poz. 0659

43

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1089

44

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1386

45

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2077

46

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243

47

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220

48

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266

49

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568

50

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 0987

51

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 0675

52

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Dz.U. z 2011 r. Nr 046 poz. 0238

53

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800

54

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Dz.U. z 2005 r. Nr 134 poz. 1127

55

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych.

Dz.U. z 2005 r. Nr 160 poz. 1351

56

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1855

57

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

Dz.U. z 2005 r. Nr 129 poz. 1082

58

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu

Dz.U. z 2005 r. Nr 168 poz. 1406

59

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Dz.U. z 2007 r. Nr 138 poz. 0972

60

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287

61

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz.1361

62

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Dz.U. z 1999 r. Nr 030 poz. 0297

63

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjnej kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Dz.U. z 2004 r. Nr 037 poz. 0333

64

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Dz.U. z 2001 r. Nr 038 poz. 0455

65

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Dz.U. z 1995 r. Nr 025 poz. 0133

66

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U. z 2001 r. Nr 038 poz.0 454

67

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.

Dz.U. z 2007 r. Nr 019 poz. 0115

68

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481

69 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U. z 1999 r. Nr 043 poz. 0430

70 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U. z 2000 r. Nr 063 poz. 0735

71 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Dz.U. z 2005 r. Nr 067 poz. 0582

72

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2571

73

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U. z 2002 r. Nr 012 poz. 0116

74

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

Dz.U. z 2006 r. Nr 100 poz. 0696

75

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Dz.U. z 1998 r. Nr 130 poz. 0859

76

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych

Dz.U. z 2004 r. Nr 119 poz. 1247

77

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo energetyczne.

Dz.U. z 2006 r. Nr 089 poz. 0625

78

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U. z 2007 r. Nr 093 poz. 0623

79

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Dz.U. z 2003 r. Nr 089 poz. 0828

80

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U. z 2010 r. Nr 163 poz. 0981

81

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Dz.U. z 2007 r. Nr 016 poz. 0094

82

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Dz.U. z 1996 r. Nr 033 poz. 0144

83

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Dz.U. z 1998 r. Nr 151 poz. 0987

84

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 0651

 85 

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1502

86

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U. z 2003 r. Nr 080 poz. 0717

87

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587

88

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588

89

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589

90

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz.U. z 2008 r. Nr 025 poz. 0150

91

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227

92

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. z 2002 r. Nr 217 poz. 1833

93

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, i innych danych oraz terminu i sposobów ich prezentacji.

Dz.U. z 2008 r. Nr 215 poz. 1366

94

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Dz.U. z 2003r. Nr 018 poz. 0164

95

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Dz.U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883

96

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397

97 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Dz.U. z 2007 r. Nr 044 poz. 0287

98 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263

99

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019

100

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dz.U. z 1964 r. Nr 016 poz. 0093

101

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U. z 2000 r. Nr 098 poz. 1071

102

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U. z 2007 r. Nr 089 poz. 0589

103

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U. z 1998 r. Nr 021 poz. 0094

104

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650

105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz.U. z 2003 r. Nr 047 poz. 0401

106

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 026 poz. 0313

107

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz.U. z 1999 r. Nr 080 poz. 0912

108

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Dz.U. z 1996 r. Nr 062 poz. 0287

109

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (UCHYLONY
patrz Kodeks Pracy - art. 23715)

Dz.U. z 1996 r. Nr 062poz. 0288

110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Dz.U. z 1996 r. Nr 114 poz. 0545

111

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Dz.U. z 2004 r. Nr 200 poz. 2047

112

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 040 poz.0470

113

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

baza aktów prawnych, prawo

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie