Przejdź do treści

Deklaracja dostępności serwisu Polska Szerokopasmowa

Data: 2021-01-29 08:41:00
Deklaracja dostępności serwisu Polska Szerokopasmowa

Urząd Komunikacji Elektronicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie serwisu internetowego Polska Szerokopasmowa

 

Data publikacji strony internetowej: 18.01.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji:  17.09.2018

Data sporządzenia deklaracji: 19.09.2019 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: Kryterium sukcesu Opis błędu 1.1.1. Treść nietekstowa Brak alternatywy dla części treści nietekstowych 1.3.1. Informacje i relacje Nieprawidłowa hierarchia i struktura nagłówków. Brak śródtytułów w treści. 1.3.2. Zrozumiała kolejność Informacje imitujące nagłówki kolumn (Data, nazwa, numer) nie są w kolejności kodu HTML ułożone logicznie. 1.4.1. Użycie koloru Odnośniki zawarte w tekście zostały wyróżnione tylko kolorem. 2.4.4. Cel linku (w kontekście) Niejednoznaczne linki. 2.4.6. Nagłówki i etykiety Niejednoznaczne nazwy nagłówków. 2.4.7. Widoczny fokus Niewidoczny lub słaby (domyślny) fokus na wszystkich odnośnikach, przyciskach i innych elementach aktywnych podczas nawigacji za pomocą klawiatury. 4.1.1. Parsowanie Błędy podczas walidacji HTML Oświadczenie sporządzono 2019-09-20

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Hupało, adres poczty elektronicznej tomasz.hupalo@uke.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 534 93 07.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UKE niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, UKE może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków UKE znajdują się w zakładce Dostępność w budynkach Urzędu.

Więcej informacji o dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajdą Państwo w zakładce Dostępność

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

przeczytaj_tresc_ponownie