Przejdź do treści

Forum wyszukaj na forum

 
awatar_uzytkownika_o_nazwie :'user23'
user23 Postów na forum - 27

Partnerstwo publiczno prywatne - czemu razem jest lepiej?

2009-05-19 16:01:20
Tagi: Brak tagów
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizacje zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia. Szerokie stosowanie PPP może przyczynić się do znacznych oszczędności w wyniku obniżki kosztów inwestycyjnych i kosztów świadczenia usług użyteczności publicznej. Oszczędności te powstają mimo na ogół wyższego kosztu pozyskania kapitału przez partnera prywatnego w porównaniu z sytuacją, gdy pożyczkobiorcą jest sektor publiczny.

Korzyści płynące z udziału organizacji NGO w partnerstwie to między innymi: możliwość dostarczenia dodatkowego kapitału, zapewnienie dużej sprawności zarządzania, lepszej identyfikacji potrzeb, racjonalnej alokacji zasobów oraz zmniejszenie wpływu biurokracji i opcji politycznych. Partnerów do projektu można znaleźć w bazie Instytutu Partnerstwa Publiczno Prywatnego (http://www.ippp.pl) oraz na portalu organizacji pozarządowych (http://www.ngo.pl).

Na gruncie polskim Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym jest swego rodzaju elementarzem PPP, a jej zapisy mają dawać podstawę do przeprowadzania projektów PPP w każdym segmencie infrastruktury i usług publicznych.

Z kolei według Komisji Europejskiej partnerstwo można uznać za udane, gdy:

1. zapewniona zostaje konkurencja;
2. zabezpieczony jest interes publiczny;
3. zachowana jest pełna spójność z przepisami dotyczącymi pomocy państwa;
4. zdefiniowany jest właściwy poziom grantu, jeśli występuje;
5. nastąpi wybór najbardziej odpowiedniego modelu PPP;
6. skonstruowano „aktywne” partnerstwo;
7. obrano odpowiednie cele i zagwarantowano najbardziej optymalny sposób wykorzystania środków.

Prawidłowo skonstruowane PPP powinno zapewniać wzajemne uzupełnianie się stron w tych działaniach, w których działają najsprawniej. Przez umożliwienie każdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, usługi publiczne oraz infrastruktura są realizowane i dostarczane w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób. Ponadto charakterystyka PPP wymusza optymalizację podziału ryzyka pomiędzy partnerów, przy czym należy pamiętać, że kluczem do udanego PPP jest właśnie taki podział ryzyk związanych z projektem, który zapewnia, iż danym ryzykiem zarządza strona, która potrafi to robić lepiej.Damian Sudół
Marcin Kalinowski

Fundacja Euro Nation

przeczytaj_tresc_ponownie