Przejdź do treści

Sejm zajął się nowym prawem telekomunikacyjnym

Data: 2012-09-03 08:48:00
fot. Krzysztof Białoskórski

Do 11 września ma być gotowe sprawozdanie sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie projektu zmian w Prawie Telekomunikacyjnym. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 29 sierpnia.

Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej nr 136 z 2009 r. dotyczącej praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywy nr 140 z 2009 r. w sprawie lepszych uregulowań prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. Projekt uwzględnia także postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-522/08 dotyczącego zakazu tzw. sprzedaży wiązanej.

Projekt wzmacnia również ochronę praw konsumenta, ułatwia prowadzenie działalności telekomunikacyjnej i inwestycyjnej, a także usuwa występujące obecnie problemy interpretacyjne.

Prace nad zmianami zaczęły się w 2009 r. Od pierwszej połowy 2010 r. brali w nich udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Z inicjatywy ministra administracji i cyfryzacji zebrał się w marcu 2012 Kongres Wolności w Internecie. W kwietniu i maju eksperci społeczni i rządowi spotykali się w ramach grupy warsztatowej do spraw ochrony danych osobowych i prywatności, by wypracować konkluzje i rekomendacje w obszarze prywatności i danych osobowych, w tym również dla zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Były także prowadzone dodatkowe otwarte konsultacje społeczne. Uwagi można było zgłaszać m.in. za pośrednictwem portalu www.Mamzdanie.org.pl i strony internetowej MAC.


Wśród regulacji projektu szczególnie korzystnych dla konsumentów można wskazać:

- skrócenie do jednego dnia roboczego terminu na rozpatrzenie wniosku abonenta o przeniesienie numeru,
- zwiększenie ochrony użytkowników końcowych przed spamem i utratą danych osobowych,
- zapewnienie szerszego i łatwiejszego dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym,
- wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego uruchomienia nr 116 000 jako numeru infolinii umożliwiającego zgłoszenie przypadków - zaginięcia dzieci oraz obowiązek promowania numerów zaczynających się na 116,
- wprowadzenie regulacji z zakresu Green ICT, czyli promowania formy elektronicznej jako równorzędnej formy dla zawierania umów w stosunku do formy pisemnej,
- wprowadzenie dla abonenta usługi dostępu do Internetu w sieciach komórkowych uprawnienia do otrzymywania od dostawcy usług informacji o przekroczeniu wybranego limitu transmisji – regulacja ta umożliwi abonentom kontrolę ponoszonych przez nich kosztów.

Regulacje zawierające ułatwienia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

- doprecyzowanie, że do zachowania przez dostawcę usług terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie dostawcy usług odpowiedzi przed upływem terminu, co przede wszystkim rozstrzyga istniejące i zgłaszane nam przez konsumentów problemy z rozpatrywaniem tych reklamacji.
- wprowadzenie zmiany podejścia do modelu usługi powszechnej, zgodnie z którym prezes UKE nie będzie obligatoryjnie wyznaczał przedsiębiorcy świadczącego usługę powszechną, ale dopiero w przypadku stwierdzenia niewystarczającej dostępności usług na warunkach rynkowych.
- wprowadzenie zmian zmierzających do zwiększenia dostępu do częstotliwości dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rozwiązań służących optymalizacji wykorzystania widma.

- Pragnę podkreślić, że w pakiecie dyrektyw łączności elektronicznej szczególny nacisk został położony na efektywną gospodarkę częstotliwościami. Częstotliwości są bowiem publicznym dobrem rzadkim, szczególnie cennym w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też projektowane regulacje z zakresu gospodarki częstotliwościami mają kluczowe znaczenie dla przyszłości i rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego –  podkreśliła w sejmie wiceminister w resorcie cyfryzacji Małgorzata  Olszewska.

Opracowując przepisy zmierzające do zwiększenia efektywności gospodarowania częstotliwościami, kierowaliśmy się także wytycznymi zawartymi w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego – decyzji Unii Europejskiej przyjętej w wyniku prac polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Regulacje zmierzające do usprawnienia działań administracji łączności

- Na szczególną uwagę zasługują tutaj rozwiązania dotyczące wprowadzenia możliwości nałożenia na przedsiębiorcę zintegrowanego pionowo obowiązku separacji funkcjonalnej jako narzędzia służącego czy mającego służyć do tego, aby czuwać nad zachowaniem właściwej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

- Regulacje usprawniające gospodarkę częstotliwościami, to jest w szczególności obniżeniu kosztów postępowań selekcyjnych dotyczących prawa do użytkowania częstotliwości, m.in. przez wprowadzenie aukcji jako samodzielnego uproszczonego trybu umożliwiającego sprzedaż częstotliwości, oraz wprowadzeniu zmian o charakterze deregulacyjnym w zakresie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych i zwiększeniu skuteczności procedur regulowania rynku telekomunikacyjnego.

W debacie posłowie poparli projekt wskazując, jak ważne jest szybkie zakończenie prac nad nim. Janusz Piechociński (PSL) zwracał uwagę na wagę przemian cyfrowych na świecie. – Ta debata jest nam potrzebna, bo nie tylko mamy zbudować społeczeństwo informacyjne i świetną gospodarkę, ale musimy wiedzieć, po co to robimy. Mam nadzieję, że te rozwiązania prawne, nad którymi pracujemy, sprzyjają budowie e-społeczeństwa, e-gospodarki i e-administracji w Polsce i przyspieszą to.

Cyfryzacja i telekomunikacja stała się dla Unia Europejska jeszcze ważniejsza od czasu ostatniego kryzysu. Dowodem nowe strategicznym narzędziu CEF – „Łącząc Europę”, które pozwala łączyć środki publiczne z prywatnymi na rzecz realizacji celu publicznego przez podmioty prywatne. Samorządy (nie tylko polskie ) zmagają się teraz z inwestycjami w zakresie szerokopasmowych sieci szkieletowych, W Polsce zaś trwa też akcja włączania pokolenia 50+ do cyfrowego społeczeństwa, gospodarki i administracji.

Problemem jest też ograniczoność zasobów, jeśli chodzi o częstotliwości. – Wokół tego iskrzy, bo są różnice interesów różnych obszarów polskiej przedsiębiorczości. Mamy także dylemat, ile energii kierować w rozbudowywanie i utrzymywania sieci telekomunikacyjnych, a ile w ułatwienia dla klienta czy odbiorcy szeroko pojętej usługi telekomunikacyjnej, która ma coraz szerszy wymiar – zauważył poseł. - Taka debata jest nam bardzo potrzebna, dlatego że w erze po ACTA trzeba mówić nie tylko o prawach obywatela, ale też o nierówności jego relacji z dużymi i sprawnymi podmiotami gospodarczymi.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Sejm, prawo telekomunikacyjne

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie