Przejdź do treści

Prokuratura bierze pod lupę działania Telefonii Polska Razem

Data: 2016-07-06 01:41:00
Prokuratura bierze pod lupę działania Telefonii Polska Razem

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo wobec PGT S.A. działającą pod nazwą Telefonia Polska Razem.

W toku prowadzonych przez Prezesa UKE postępowań mediacyjnych oraz interwencyjnych, związanych z funkcjonowaniem rynku usług telekomunikacyjnych, Prezes UKE zidentyfikował problem, dotyczący nieetycznego oraz niezgodnego z obowiązującym prawem zachowania przedstawicieli handlowych, działających w imieniu i na rzecz PGT S.A. Proceder ten polega na dzwonieniu przedstawicieli handlowych PGT S.A. do abonentów i sugerowaniu, że rozmowa odbywa się z przedstawicielem dotychczasowego operatora świadczącego usługę rozmówcy. W trakcie rozmowy przedstawiciel handlowy PGT S.A. swoim działaniem wzbudza błędne przekonanie, m.in. jakoby dostawca usług telekomunikacyjnych, który dotychczas świadczył usługi danemu abonentowi, uległ likwidacji, został wykupiony przez inny podmiot lub przygotował nową ofertę na korzystniejszych warunkach. Bezpośrednim skutkiem powyższych działań jest doprowadzenie abonenta do złożenia podpisu pod nową umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawieraną na czas określony, oraz innymi dokumentami związanymi z taką umową, co wiąże się z wyrażeniem zgody na zmianę usługodawcy.

Przygotowane przez PGT dokumenty są dostarczane do abonenta za pośrednictwem firmy kurierskiej obsługującej PGT S.A. lub przez przedstawiciela handlowego.

W efekcie zamiast obiecanych korzystniejszych warunków, na których usługi mają być świadczone, abonent otrzymuje niekiedy wyższe niż dotychczas rachunki. Ponadto, zazwyczaj abonent dowiaduje się o fakcie dokonania zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych dopiero po pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym usługi są świadczone przez nowego dostawcę. Sytuacja ta jest nie tylko wynikiem umyślnego wprowadzania abonentów w błąd przy zawarciu umowy co do tego, jakiego dostawcę usług dany przedstawiciel reprezentuje, ale również nie zostawiania abonentom kopii umowy oraz innych dokumentów z nią związanych.

W przypadku gdy abonent zdecyduje się przedterminowo rozwiązać zawartą w wyżej opisany sposób umowę, PGT S.A. nalicza opłatę wyrównawczą, zwaną także karą umowną, będącą zwrotem przyznanych abonentowi przez nowego dostawcę usług telekomunikacyjnych ulg w opłatach abonamentowych.

Mając na uwadze ochronę jak najlepiej rozumianego interesu abonentów, Prezes UKE złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez PGT S.A. na szkodę 221 abonentów. W dniu 24 czerwca 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia w latach 2014 – 2015 na terenie całego kraju, szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych po uprzednim wprowadzeniu abonentów w błąd co do podmiotu świadczącego usługi i warunków umowy, a następnie naliczeniu opłat abonamentowych i wyrównawczych wynikających z tych umów.

W związku z wszczęciem przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa wobec PGT S.A., Prezes UKE zwraca się do wszystkich pokrzywdzonych przez PGT S.A. osób z prośbą o zgłoszenie sprawy do UKE, celem jej przekazania do organów ścigania.

Dodatkowo Prezes UKE informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na PGT S.A. w związku z:

  1. naruszeniem obowiązku określonego w art. 57 ust. 6 Pt poprzez pobieranie przez Spółkę od konsumentów opłaty wyrównawczej z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez PGT S.A. przed rozpoczęciem świadczenia Usługi WLR/Abonament, w przypadku dokonania przez konsumenta wyboru PGT S.A. jako dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych w ramach promocji „Elastyczny” lub „Elastyczny 19”, a następnie rozwiązania przez konsumenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi WLR/Abonament lub wycofania zamówienia na Usługę WLR/Abonament,
  2. naruszeniem obowiązku określonego w art. 56 ust. 4 Pt poprzez nieokreślenie w treści umów o zapewnienie przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej numeru tymczasowego przydzielonego abonentowi, w przypadku umów zawartych w ramach promocji „Odbierz telefon – Polska bez limitu 29,99”, „Odbierz telefon – Polska i UE bez Limitu 59,99”,  „Zawsze Taniej”.

Ustalając wysokość kary, zgodnie z art. 210 ust. 2 Pt, Prezes UKE uwzględni zakres naruszenia, dotychczasową działalność PGT S.A. oraz jej możliwości finansowe.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

PGT, Telefonia Polska Razem, prokuratura, abonenci, oszustwa, UKE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie