Przejdź do treści

Szybka sieć jako usługa w ogólnym interesie gospodarczym

Data: 2011-08-01 00:00:00
Szybka sieć jako usługa w ogólnym interesie gospodarczym

W ramach portalu Krajowego Forum Szerokopasmowego kontynuujemy publikację opinii prawnych, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzenie inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Tym razem pod lupą kancelarii prawnych znalazła się instytucja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (ang. SGEI - services of general economic interest). Ta forma finansowania inwestycji szerokopasmowych stwarza nowe możliwości łączenia środków finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych z funduszami strukturalnymi i jest szeroko wykorzystywana np. we Francji.

Instytucja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), w kontekście szerokopasmowego dostępu do Internetu, oznacza powierzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku świadczenia usług publicznych związanych z szerokopasmowym dostępem do Internetu podmiotom zewnętrznym, na określonych warunkach odróżniających tę działalność od „normalnej” działalności gospodarczej, wraz z przyznaniem rekompensaty z tytułu kosztów świadczenia tych usług, w tym kosztów zapewnienia infrastruktury koniecznej do ich funkcjonowania. Wybór podmiotu, który będzie wykonywał zobowiązanie do świadczenia tych usług, w zależności od okoliczności, może odbywać się w trybie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego albo koncesji na roboty budowlane lub usługi. Opinie przygotowała kancelaria prawnicza Kuch, Sękowski, Tacznowska-Wileńska.

Poniżej zamieszczamy następujące opinie prawne:

- Warunki dopuszczalności zapewniania przez gminę / powiat dostępu do Internetu w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) wraz z  praktyczną instrukcją, w jaki sposób gmina lub powiat może łączyć zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach UOIG z finansowaniem z funduszy unijnych w trzech wariantach.

Opis uwarunkowań prawnych oraz elementów, które powinny  zostać, co do zasady, uwzględnione przy przygotowywaniu projektu umowy o  świadczenie usług publicznych w zakresie sieci szerokopasmowych.

Przykładowy projekt uchwały rady gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji.

Instrukcja powierzenia usług publicznych w zakresie działalności w telekomunikacji operatorowi nie posiadającemu odrębnej podmiotowości prawnej.

- Instrukcja powierzenia usług publicznych w zakresie działalności w telekomunikacji operatorowi komunalnemu.

-Instrukcja powierzenia usług publicznych w zakresie działalności w telekomunikacji operatorowi zewnętrznemu posiadającemu odrębną podmiotowość prawną.

Przedstawiamy także opracowanie prawne przygotowane przez kancelarię "Domański Zakrzewski Palinka" dotyczące świadczenia przez gminę usług dostepu do Internetu z uwzględnieniem wykorzystania do ich realizacji schematu wykonywania usług w ogólnym interesiegospodarczym.

Kancelaria "Domański Zakrzewski Palinka" przygotowała też opracowanie na temat mechanizmu wycofania (mechanizm claw-back) gwarantującego, źe operator realizujący we współpracy z jst  określony projekt nie uzyska nadmiernego wsparcia/wynagrodzenia/rekompensaty/korzyści ze środków publicznych.

Źródło: Własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

inwestycje, UOIG, SGEI, operatorzy, internet, jst, prawo

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie