Przejdź do treści

Od dzisiaj trzeba rejestrować karty pre-paid

Data: 2016-07-25 04:26:00
alphaspirit Photogenica

Dzisiaj, tj. 25 lipca 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne , wprowadzone  przez ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza one miedzy innymi obowiązek rejestracji nabywców usług komórkowych w systemie pre-paid. Taka rejestracja jest warunkiem uaktywnienia numeru komórkowego (karty pre-paid będące w obrocie trzeba będzie zarejestrować do lutego przyszłego roku).

Zgodnie z art. 60b dodawanym do ustawy – Prawo telekomunikacyjne, abonent musi podać dostawcy usług następujące dane:

W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu.

W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:

- nazwę,

-numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Świadczenie usług przez dostawcę usług telekomunikacyjnych będzie możliwe dopiero po potwierdzeniu tożsamości abonenta, zgodnie z dyspozycją art. 60b ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Czynności, których celem jest potwierdzenie tożsamości abonenta, zostały enumeratywnie wymienione w art. 60b ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Pierwsza z metod weryfikacji, o której mowa w art. 60b ust. 3 pkt 1 lit. a  polega na bezpośrednim potwierdzeniu przez abonenta danych z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym jego tożsamość, jeżeli jest on osobą fizyczną.

Druga z metod weryfikacji, to potwierdzenie tożsamości droga elektroniczna w jeden ze sposobów, wskazanych w art. 60 b ust. 3 pkt 2.

Karty pre-paid, które zostały nabyte i aktywowane przed dniem wejścia w życie art. 43 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, czyli przed dniem 25 lipca 2016 r., powinny zostać zarejestrowane do dnia 1 lutego 2017 r. W przeciwnym razie przestaną one działać, dostawca usług ma obowiązek zaprzestać świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Jeżeli z kolei karty takie znajdują się w obrocie i nie zostały aktywowane do  dnia 25 lipca 2016 r., konieczne będzie ich zarejestrowanie przed rozpoczęciem przez dostawcę usług świadczenia usług, zgodnie z opisaną wprowadzonym przepisem procedurą.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo telekomunikacyjne, pre-paid, rejestracja, zmiany

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie