Przejdź do treści

Nowe priorytety KE w polityce cyfrowej

Data: 2012-12-19 09:47:00
Nowe priorytety KE w polityce cyfrowej

Komisja Europejska ogłosiła przegląd celów i realizacji Agendy Cyfrowej oraz przyjęła siedem nowych priorytetów w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa.

Jak podkreśla KE gospodarka cyfrowa rośnie w tempie siedem razy szybszym niż reszta gospodarki, jednak jej potencjał hamuje brak spójnych ogólnoeuropejskich ram politycznych. Przyjęte dzisiaj priorytety są efektem kompleksowego przeglądu polityki i kładą nowy nacisk na te elementy pierwotnej Europejskiej agendy cyfrowej 2010, które dają największe możliwości rozwoju.

– Rok 2013 będzie najbardziej pracowitym rokiem dla agendy cyfrowej. Moje najważniejsze priorytety to wzrost inwestycji w sieci szerokopasmowe oraz zwiększenie wkładu sektora cyfrowego w ożywienie gospodarcze Europy – podkreśla wiceprzewodnicząca Komisji, Neelie Kroes. 

KE szacuje, że pełne wdrożenie uaktualnionej agendy cyfrowej przyczyniłoby się do zwiększenia europejskiego PKB o 5 proc. – 1500 euro na osobę – w ciągu najbliższych ośmiu lat dzięki zwiększeniu inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), podniesieniu poziomu e-umiejętności pracowników, stworzeniu warunków dla innowacji w sektorze publicznym oraz reformie warunków ramowych dla gospodarki internetowej. W odniesieniu do zatrudnienia istnieje ryzyko, że brak działań ogólnoeuropejskich uniemożliwi stworzenie do 2015 r. nawet miliona miejsc pracy w sektorze cyfrowym, natomiast 1,2 mln miejsc pracy mogłoby zostać stworzonych poprzez budowę infrastruktury. W perspektywie długoterminowej doprowadziłoby to do powstania 3,8 miliona nowych miejsc pracy w całej gospodarce.

Nowe priorytety:

1. Utworzenie nowego, stabilnego otoczenia regulacyjnego dla sieci szerokopasmowych

Potrzeba więcej prywatnych inwestycji w szybkie sieci stacjonarnego i mobilnego dostępu szerokopasmowego. Dlatego wysokie miejsce na liście priorytetów Komisji zajmuje przygotowanie do 2013 r. nowego i stabilnego otoczenia regulacyjnego w odniesieniu do sieci szerokopasmowych. Pakiet dziesięciu działań w 2013 r. będzie zawierać zalecenia dotyczące wzmocnienia niedyskryminacyjnego dostępu do sieci i nowych metod obliczania kosztów hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych, neutralności sieci, usługi powszechnej i mechanizmów zmniejszania kosztów prac inżynieryjnych związanych z udostępnianiem sieci szerokopasmowych. Pakiet ten będzie stanowił uzupełnienie nowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do dostępu szerokopasmowego oraz przepisów dotyczących pożyczek w ramach zaproponowanego instrumentu „Łącząc Europę”.

2. Nowa infrastruktura cyfrowych usług publicznych dzięki instrumentowi „Łącząc Europę”

Komisja, przy wsparciu Rady, przyspieszy rozwijanie usług cyfrowych (w szczególności ich transgraniczną interoperacyjność) w takich dziedzinach, jak tożsamość elektroniczna i podpisy elektroniczne, mobilność przedsiębiorców, e-sprawiedliwość, elektroniczne rejestry medyczne i platformy kulturalne, takie jak Europeana. Już same elektroniczne zamówienia publiczne mogłyby przynieść oszczędności rzędu 100 mld euro rocznie, a wprowadzenie e-administracji mogłoby obniżyć koszty administracyjne o 15-20 proc.

3. Uruchomienie wielkiej koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia w sektorze cyfrowym

Koalicja ta jest konieczna, aby podjąć konkretne kroki i zapobiec sytuacji, w której niemożliwe będzie obsadzenie miliona miejsc pracy w sektorze ICT do 2015 r. z powodu braku wykwalifikowanego personelu. Takiego scenariusza można uniknąć, a jego zrealizowanie byłoby niedopuszczalne w okresie wysokiego ogólnego bezrobocia. Komisja będzie koordynować działania sektora publicznego i prywatnego w celu zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych w sektorze ICT, ściślejszego powiązania edukacji i biznesu, uzgodnienia standardowych opisów stanowisk i propagowania certyfikowania umiejętności w celu usprawnienia mobilności zawodowej. Komisja stworzy również plan działania mający na celu wsparcie przedsiębiorców internetowych i uczynienie Europy bardziej przyjaznej dla nowych przedsiębiorstw.

4. Propozycja unijnej strategii w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i powiązana z nią dyrektywa

Bezpieczeństwo i wolność w internecie powinny być nierozłączne. Unia powinna zapewnić najbezpieczniejsze na świecie środowisko internetowe, z poszanowaniem wolności i prywatności użytkowników. Komisja przedstawi strategię i wniosek w sprawie dyrektywy w celu ustanowienia wspólnego, minimalnego poziomu gotowości na poziomie krajowym, w tym platformy internetowej mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie transgranicznym incydentom cybernetycznym, a także wymogów dotyczących ich zgłaszania. Doprowadzi to do poszerzenia europejskiego rynku produktów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności już w fazie projektowania.

5. Aktualizacja unijnych ram regulacyjnych dotyczących praw autorskich

Unowocześnienie prawa autorskiego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Komisja będzie zatem dążyć do znalezienia rozwiązań w kwestiach pokrewnych prawu autorskiemu, gdzie konieczne są pilne postępy, poprzez usystematyzowany dialog zainteresowanych stron w 2013 r. Równocześnie Komisja zakończy swoje bieżące działania mające na celu przegląd i modernizację unijnych ram prawnych w zakresie prawa autorskiego, tak aby w 2014 r. podjąć decyzję, czy przedstawić wynikające z tych działań wnioski legislacyjne w sprawie reformy tego prawa (zob. MEMO/12/950).

6. Przyspieszenie wykorzystywania chmur obliczeniowych przez siłę nabywczą sektora publicznego

Komisja zainicjuje działania pilotażowe w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych (IP/12/1225), którego celem będzie wykorzystanie publicznej siły nabywczej do utworzenia największego na świecie, opartego na chmurze obliczeniowej rynku ICT, usuwając przeszkody obecne na szczeblu krajowym i przeciwdziałając negatywnemu postrzeganiu chmur przez konsumentów.

7. Uruchomienie strategii przemysłowej w zakresie nowej elektroniki

Komisja zaproponuje strategię przemysłową dla mikro- i nanoelektroniki w celu zwiększenia atrakcyjności Europy dla inwestycji w zakresie projektowania i produkcji, jak również zwiększenia jej udziału w rynku światowym.

Źródło: KE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

gospodarka cyfrowa, agenda cyfrowa, strategia, KE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie