BEREC konsultuje wytyczne w sprawie neutralności sieci

BEREC konsultuje wytyczne w sprawie neutralności sieci

Rozpoczęły się publicznych konsultacje BEREC w sprawie wytycznych dotyczących neutralności sieci.


Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, BEREC został zobowiązany do wydania wytycznych dotyczących realizacji przez organy regulacyjne obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami krajowe organy regulacyjne mają ściśle monitorować, zapewniać zgodność i promować dalszą dostępność niedyskryminacyjnego dostępu do Internetu z zachowaniem poziomów jakości, które odzwierciedlają postęp techniczny. Krajowe organy regulacyjne będą publikować roczne sprawozdania dotyczące monitorowania i wyników dokonanych ustaleń.

Projekt wytycznych zawiera wskazówki dotyczące m.in. oceny stosowanych przez dostawców usług dostępu do Internetu praktyk handlowych oraz praktyk zarządzania ruchem. Obejmuje on także regulacyjną ocenę usług specjalistycznych, czyli usług niebędących usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, w przypadku, gdy optymalizacja jest niezbędna do spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, aplikacji lub usług (np. IPTV).

Wytyczne opisują, w jaki sposób krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić wypełnianie przez dostawców usług dostępu do Internetu obowiązku przejrzystości w odniesieniu do
świadczonych przez nich usług. W szczególności chodzi tu o przekazywanie informacji
dotyczących środków zarządzania ruchem, wartości prędkości i innych parametrów jakości
usług dotyczących stacjonarnych i mobilnych usług dostępu do Internetu, oraz tego, jak
usługi specjalistyczne mogą wpływać na usługi dostępu do Internetu.

Dnia 6 czerwca 2016 r. projekt wytycznych został opublikowany na stronie internetowej
BEREC i poddany konsultacjom publicznym do dnia 18 lipca 2016 r. W tym czasie
zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi do jego treści. Ostateczna wersja wytycznych zostanie przyjęta do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Pytania można przesyłać poprzez Twittera lub wysyłając e-mail na adres: press@berec.europa.eu

Źródło: UKE

Zdjęcie: Photogecia