Przejdź do treści

UKE: Sieci regionalne mogą zmieniać i urealniać ofertę

Data: 2016-10-04 00:22:00
Pablo Eder  Photogenica

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaniepokoił się, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani korzystaniem z usług Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) zgłaszają problemy związane z negocjowaniem warunków współpracy określonych w ofertach ramowych RSS. Według UKE, wśród niektórych operatorów RSS funkcjonuje błędne przeświadczenie, że warunki takiego dostępu nie mogą być negocjowane i zmieniane po ich zatwierdzeniu przez Prezesa UKE, a tak nie jest. RSS-y zawsze mogą zmodyfikować ofertę ramową i przekazać ją do akceptacji Prezesa UKE.

UKE wyjaśnia, że tylko w celu ułatwienia operatorom RSS przygotowania własnych ofert opracował tzw. ofertę referencyjną, w której określił zalecane warunki dostępu do RSS. A ta zakłada znaczny stopień elastyczności jej stosowania. Oferta referencyjna nie stanowi wzoru umowy, która reguluje warunki współpracy stron w sposób wyczerpujący i ostateczny.

Zainteresowane strony mogą wspólnie uzgodnić inne warunki współpracy, o ile będą one zgodne z podstawowymi warunkami i obowiązkami wynikającymi z decyzji notyfikacyjnych. Takie podejście ma na celu uwzględnienie m.in. specyficznych uwarunkowań występujących na terenach, na których zostały wybudowane poszczególne RSS. Rekomendacje w zakresie ustalania opłat nie polegają na określeniu ich wysokości, lecz na zaproponowaniu metodologii ich ustalania, pozwalającej na uwzględnienie specyficznych uwarunkowań dla poszczególnych obszarów objętych zasięgiem RSS, które mogą różnić się między sobą m.in. pod względem poziomu konkurencji i rentowności.

I tak np. w przypadku obszarów nisko konkurencyjnych opłaty za dostęp hurtowy do RSS powinny zostać ustalone na poziomie nie wyższym, niż opłaty rynkowe z jednoczesnym zastosowaniem odpowiedniej elastyczności cenowej dla obszarów o szczególnie niekorzystnej sytuacji. Takie rozwiązanie (stosowanie opustów potencjałowych od opłat rynkowych w białych plamach) jest powszechną praktyką operatorów infrastruktury RSS.

Natomiast w przypadku obszarów wysoko konkurencyjnych lub średnio konkurencyjnych opłaty za dostęp hurtowy do RSS powinny zostać ustalone na poziomie nie niższym, niż opłaty rynkowe.

UKE zwraca jednak uwagę, że poziom opłat rynkowych wskazany w ofercie referencyjnej został określony w skali całego kraju. Jeżeli na danym obszarze poziom opłat rynkowych jest niższy niż określony w ofercie referencyjnej to operator infrastruktury RSS może dostosować wykorzystywane przez siebie opłaty do opłat faktycznie występujących na rynku lokalnym. Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie niższych opłat również na obszarach na których występuje skuteczna konkurencja bez naruszania zasady ograniczenia wpływu na istniejącą konkurencję.

Operatorzy infrastruktury RSS muszą natomiast oferować wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym jednakowe warunki dostępu hurtowego do RSS w porównywalnych okolicznościach.

UKE podkreśla, że zatwierdzając opłaty za dostęp do RSS nie wyznaczył sztywnych opłat za usługi hurtowego dostępu do RSS. Operatorzy infrastruktury RSS posiadają znaczną swobodę w zakresie kształtowania oferty ramowej określającej warunki hurtowego dostępu do RSS, w tym również w zakresie ustalania opłat. Opłaty za usługi hurtowego dostępu do RSS powinny być określone w oparciu o poziom opłat rynkowych. Takie podejście umożliwia kształtowanie oferty ramowej tak jak w warunkach skutecznej konkurencji, a także umożliwia negocjowanie warunków dostępu hurtowego do RSS.

Operatorzy infrastruktury RSS, z zachowaniem zasady ograniczenia negatywnego wpływu na istniejącą konkurencję, mogą więc stosować opłaty hurtowe niższe niż poziom opłat rynkowych na obszarach na których nie występuje skuteczna konkurencja (białe plamy). Jednocześnie Prezes UKE zaleca stosowanie w ofertach ramowych elastyczności cenowej, m.in.: opusty potencjałowe (związane z poziomem konkurencji na danym obszarze) czy opusty związane z długością trwania kontraktu.

UKE zwraca też uwagę, że z chwilą zmiany oferty ramowej wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni mieć możliwość skorzystania z usług hurtowych świadczonych przez operatora infrastruktury RSS na nowych warunkach. Powyższe nie oznacza jednak, że warunkiem zmiany oferty ramowej jest automatyczne wprowadzenie zmian do wszystkich wcześniej zawartych umów w zakresie dostępu hurtowego do RSS. W odniesieniu do wcześniej zawartych umów strony mogą uzgodnić sposób ich zmiany lub wygaszenia stosownie do postanowień zawartych w tych umowach.

Źródło: UKE

Zdjecie; Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, RSS, sieci regionalne, oferta ramowa, oferta referencyjna, ceny, operator infrastruktury

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie