Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało instruktaż dotyczący procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych dla infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym poza terenem zabudowanym.


W związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy sieci szerokopasmowych w Polsce Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że infrastruktura telekomunikacyjna (zdefiniowana w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)) stanowi infrastrukturę techniczną niezwiązaną z drogą, której sytuowanie względem pasa drogowego dróg publicznych określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.)

Ogólna zasada jaka została sformułowana w ww. rozporządzeniu dotyczy zakazu lokalizowania infrastruktury obcej pod istniejącą i docelową jezdnią dróg publicznych, a także w ich pasach drogowych poza terenem zabudowy (§ 140 ust. 7 i 8 ww. rozporządzenia). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednak możliwość uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych zawartych w ww. rozporządzeniu. Kwestię tę reguluje art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwraca się właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Właściwym organem (zgodnie z art. 82 ustawy Prawo Budowlane) odnośnie dróg wojewódzkich i krajowych jest wojewoda, natomiast w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

Po uzyskaniu upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Informacje oraz dokumenty, które powinien zawierać wniosek o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, w związku z lokalizacją infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w pasie drogowym lub pod jezdnią:

 1. dokładnie sprecyzowany przepis techniczno-budowlany, od którego wnioskuje się o odstępstwo,
 2. informacja o kategorii (w myśl art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260)) i klasie drogi (zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia),
 3. charakterystyka inwestycji,
 4. szczegółowe uzasadnienie konieczności uzyskania upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisu techniczno-budowlanego,
 5. propozycja rozwiązań zamiennych,
 6. projekt zagospodarowania terenu z naniesionym przebiegiem trasy projektowanej inwestycji oraz pozostałej infrastruktury, a także ze wskazaniem miejsc wykonania przekrojów poprzecznych,
 7. przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem już istniejącej oraz projektowanej podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej,
 8. opinie innych zainteresowanych organów:

Podkreślić należy, że rysunki załączone do wniosku powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwraca się z prośbą, aby projekt zagospodarowania terenu wykonany był w skali 1:500 z czytelnym oznaczeniem: pasa drogowego, jezdni oraz miejsc wykonania przekrojów poprzecznych wraz z przedstawieniem infrastruktury istniejącej i projektowanej w pasie drogowym.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że przywołane rozporządzenie dopuszcza możliwość wykonania podziemnych budowli liniowych przebiegających poprzecznie przez drogę, pod warunkiem, że nie zmniejszają one stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszają urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi (§ 140 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Uzyskanie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów powoływanego rozporządzenia nie jest konieczne w następujących przypadkach:

 1. gdy ulica/droga nie jest (bądź nie będzie) zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych, a więc stanowi drogę wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ustawy o drogach publicznych,
 2. jeśli infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą usytuowana jest w pasie drogowym drogi publicznej na terenie zabudowy poza jezdnią ulicy,
 3. gdy projektowana infrastruktura przechodzi poprzecznie przez drogę i spełnione są wymagania określone w § 140 ust. 4 ww. rozporządzenia.

W przypadku sytuowania infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w pasach drogowych autostrad płatnych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z późn. zm.) – w szczególności § 81.

Dodatkowych informacji w zakresie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych udziela Departament Dróg i Autostrad MTBiGM pod numerem telefonu (22) 630 17 00 lub adresem e-mail info.ta@transport.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Zdjęcie: kuzma / Photogenica