Przejdź do treści

Małopolska stawia na cyfrowe mapy

Data: 2016-05-17 07:30:00
Małopolska stawia na cyfrowe mapy

Już niebawem Małopolanie i inwestorzy będą mogli korzystać z ogólnodostępnych elektronicznych map geodezyjnych. Główny Geodeta Kraju, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie i Wojewoda Małopolski podpisali porozumienie dotyczące współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie małopolskim.

Na mocy porozumienia podmioty te zobowiązały się wspólnie działać na rzecz poprawy jakości powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie małopolskim oraz efektywnie wykorzystywać w tym celu dostępne środki finansowe.  

Efektem działań będzie powstanie kompletów baz danych (m.in. ewidencji gruntów i budynków) dotyczących województwa małopolskiego, które zasilą – utworzone na poziomie krajowym przez Głównego Geodetę Kraju – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz Krajową Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu (K- GESUT). Są to projekty realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 "E-administracja i otwarty rząd".

Projektami tymi zostało objętych 14 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski (bocheński, brzeski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, olkuski, proszowicki, tarnowski, wadowicki, wielicki, miasto Kraków i Tarnów).  

Z kolei woj. małopolskie wspiera rozwój geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. . 

- To bardzo ważny krok z punktu widzenia inwestorów, mieszkańców,  geodetów i wszelkich osób zaangażowanych w prowadzenie procesów inwestycyjnych - mówił o porozumieniu  marszałek Jacek Krupa. - Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 ma przeznaczone na tego typu zadania prawie 180 mln zł - dodaje Jacek Krupa. 

Celem zawieranego porozumienia jest koordynacja i wzajemne wsparcie przy wykonaniu zbieżnych ze sobą projektów geodezyjnych – ogólnopolskiego i wojewódzkiego. Efektem działań będzie powstanie kompletów baz danych m.in. ewidencji gruntów i budynków dotyczących naszego województwa. 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „E-usługi w informacji przestrzennej”, to nie tylko sprawniej działająca administracja, ale przede wszystkim znaczące ułatwienia dla Małopolan. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel prawie 180 ml zł – jest to jedna z najwyższych kwot w kraju przeznaczona na wsparcie tego typu prac. Projekt składa się z dwóch części – lokalnej (realizowanej przez 22 powiaty i Gminę Wolbrom) i regionalnej (realizowanej przez Województwo Małopolskie).

Część lokalna projektu ma na celu zeskanowanie w papierowych archiwów geodezyjnych oraz naniesienie ich na mapy elektroniczne, które po zakończeniu prac będą ogólnodostępne. W jednym miejscu mieszkańcy Małopolski będą  mogli znaleźć dane o granicach poszczególnych działek, istniejących sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych czy gazowych. To znacznie ułatwi na przykład planowanie inwestycji. Dane dotyczące gruntów na terenie danej gminy będą powiązane z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego a gotowy rejestr danych ma być na bieżąco aktualizowany. Dostęp do ww. danych będzie miał każdy właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami po uiszczeniu obowiązującej opłaty, której będzie można dokonać także w sposób elektroniczny.

Jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z Województwem Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadań w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych, mogą już składać wnioski o dofinansowanie. W praktyce każdy z 22 powiatów z terenu Województwa Małopolskiego oraz Gmina Wolbrom mogą złożyć wniosek - nabór trwa do 20 maja 2016 r.

W ramach projektu zostanie opracowanych ok. 700 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, rozbudowany zostanie także wojewódzki system agregujący, przetwarzający i udostępniający wybrane dane przestrzenne (także w formie geoportalu regionalnego), powstanie rówież aplikacja do sporządzania analiz i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie.
Prace będą trwały kilka lat.

- Środki, które będą przeznaczane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będą musiały być wydatkowane w ciągu najbliższych trzech lat, podobnie jak środki z Programu Regionalnego Cyfrowa Małopolska. Ale należy się liczyć, że te prace będą musiały być kontynuowane jeszcze później. To jest proces, który będzie trwał kilka dobrych lat – powiedział Kazimierz Bujakowski, główny geodeta kraju. - To będzie ogromna praca do wykonania – dodał.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego, PAP

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Małopolska, małopolskie, mapy, geodezja, jst, cyfryzacja, mapy cyfrowe, POPC

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie