Można się ubiegać o środki z EFIS na infrastrukturę telekomunikacyjną

Można się ubiegać o środki z EFIS na infrastrukturę telekomunikacyjną

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o możliwości uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na projekty w wielu dziedzinach, takich jak: infrastruktura (w tym telekomunikacyjna), badania naukowe, rozwój i innowacje, kształcenie i szkolenie, zdrowie, technologie informacyjno-komunikacyjne i energetyka.


W ramach EFIS nie przewiduje się udzielania dotacji – dopuszczalne są pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe itp. (por. art. 10 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych).

Wsparcie z EFIS mogą otrzymywać podmioty z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych (np. spółki skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego) oraz wszyscy przedsiębiorcy, przy czym specjalne preferencje otrzymały MŚP oraz „spółki o średniej kapitalizacji” zatrudniające do 3 000 osób.

Budżet EFIS wynosi około 21 mld euro, z czego 16 mld pochodzi z budżetu UE, a 5 mld z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Nabór przeprowadza Europejski Bank Inwestycyjny za pomocą rady kierowniczej i komitetu inwestycyjnego.

Ze względu na pochodzenie środków (niepaństwowe) wsparcie z EFIS nie jest ograniczone rygorami pomocy publicznej. Uzyskane wsparcie może więc w szczególności zapewnić wnioskodawcy uzupełnienie wkładu własnego w projekcie z dofinansowanie bezzwrotnym wypłacanym w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Wsparcie mogą uzyskać jedynie projekty, które:

EFIS może być wdrażany we współpracy z instytucjami krajowymi – w Polsce wsparcia w ramach EFIS udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

EFIS jest elementem Planu inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Koordynację wdrażania planu w Polsce zapewnia Ministerstwo Rozwoju. W tym celu utworzono w nim punkt kontaktowy – adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Zdjęcie: Photogencia