Przejdź do treści

Lubuskie: 13 mln zł na rozwój społeczeństwa informacyjnego

Data: 2011-12-01 00:00:00
Lubuskie: 13 mln zł na rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu zamkniętego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym  chce rozdysponować 13 mln zł na rozowj  społeczeństwa informacyjnych. . Dokumenty można składać do 13 stycznia 2012 r.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu zamkniętego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym  chce rozdysponować 13 mln zł na rozowj  społeczeństwa informacyjnych. Dokumenty można składać do 13 stycznia 2012 r.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:

- budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

- tworzenie i rozbudowa systemów informacji przestrzennej (GIS),

- rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,

- podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki (tj. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych  w instytucjach publicznych,

- tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej tj. elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,

- tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,

- zastosowanie w ochronie zdrowia technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez rozwój aplikacji telemedycznych (e-zdrowie), w tym m.in. sprawozdawczości medycznej, sprawozdawczości w zakresie rozliczeń finansowych, elektronicznych kart zdrowia, elektronicznych recept, a także usług informacyjnych, np. telekonsultacje, rejestracja przez Internet, itp.,

- tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (jako element projektu, zapewnia dostęp tylko do e-usług realizowanych w ramach danego projektu),

- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w szkołach wyższych
(e-edukacja),

- tworzenie interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć  charakter e-usług świadczonych dla obywateli.

- rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek itp. – projekty muszą mieć  charakter e-usług świadczonych dla obywateli

- realizacja kompleksowych projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej typów projektów.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły składać:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST),

- związki, porozumienia i stowarzyszenia (JST),

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie spełniające kryteriów MŚP,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły,

- placówki oświatowe,

- jednostki naukowe,

- instytucje kultury,

- jednostki Lasów Państwowych,

- jednostki sektora finansów publicznych (inne niż JST), posiadające osobowość prawną,

- jednostki administracji rządowej lub jednostki im podległe,

- instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,

- konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo – rozwojowymi,

- jednostki Policji,

- jednostki Straży Pożarnej.

Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 13 mln zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR). Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 13 mln zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, o ile projekt będący przedmiotem procedury odwoławczej zostanie wybrany do dofinansowania (tzn. zdobędzie wymaganą liczbę punktów oraz znajdzie się na określonym miejscu listy rankingowej). Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: max 85 proc. całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Źródło:  Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

lubuskie, społeczeństwo informacyjne, konkurs, RPO, dofinasnowanie

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie