Przejdź do treści

Toruń szuka partnera do programu 8.3 POIG

Data: 2012-01-24 09:57:00

Prezydent Miasta Torunia ogłosił nabór na kandydata do utworzenia z miastem Partnerstwa Lokalnego dla wspólnej realizacji projektu pn. „Internet - świ@t w twoim domu”. Program polega na dostarczeniu internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, mieszkającym na terenie Gminy Miasta Toruń.

 

Razem z partnerem miasto chce  przystapić do konkursu 8.3 POIG organizowanego przez Władzę Wdrażajacą Programy Europejskie o przyznanie dofinansowania na projekt. Przewidywana całkowita wartość projektu to blisko 2,8 mln zł (w tym wielkość dofinansowania to ponad 2,4 mln zł, a wkład własny to 419 tys. zł.

Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu:


•osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;


•dzieciom i młodzieży szkolnej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawnionych do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz ośrodkami pomocy społecznej;


•osobom z gospodarstwa domowego, spełniającym kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
Uczestnicy projektu otrzymają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki oraz dodatkowy niezbędny osprzęt w przypadku osób niepełnosprawnych. Zapewniona też będzie opieka serwisowa, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, ubezpieczenie oraz aktualizacja oprogramowania i jego serwisowanie.

Nabór dotyczy organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze statutem mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej i wykluczenia społecznego.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 10 lutego 2012 roku do godz. 12.00 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z adnotacją: "Otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b, pokój nr 216A (II piętro). Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do wydziału.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych: www.torun.pl/ngo oraz Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl

Źródło: Urząd Miasta w Toruniu

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie