Przejdź do treści

Zapis czatu nt. opiniowania mpzp przez Prezesa UKE

Data: 2010-09-29 00:00:00
Zapis czatu nt. opiniowania mpzp przez Prezesa UKE

W dniu 29 września 2010 r. odbył się czat internetowy poświęcony opiniowaniu przez Prezesa UKE planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na pytania odpowiadali specjaliści z Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE zajmujący się tą problematyką. Poniżej publikujemy zapis czatu. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na pytania, na które specjaliści nie zdążyli odpowiedzieć w jego trakcie, zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

W dniu 29 września 2010 r. odbył się czat internetowy poświęcony opiniowaniu przez Prezesa UKE planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na pytania odpowiadali  specjaliści z Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE zajmujący się tą problematyką. Poniżej publikujemy zapis czatu. Jednocześnie informujemy, że na pytania, na które specjaliści nie odpowiedzieli w jego trakcie, odpowiemy w odrębnej publikacji w najbliższych dniach.

 

(09:49:58) MOD: Szanowni Państwo - witamy na czacie KFS. Czat rozpocznie się za kilka minut. System przyjmuje już pytania od Państwa - prosimy o wysyłanie. Pytania będą widoczne po zaakceptowaniu przez moderatora.

(09:52:36) MOD: Szanowni Państwo - rozpoczynamy czat KFS poświęcony tematyce opiniowania mpzp przez Prezesa UKE.

(09:54:22) MOD: Na Państwa pytania odpowiadać będą specjaliści Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE: Joanna Antczak, Joanna Trzaska oraz Piotr Combik i Departamentu Prawnego: Magdalena Grzelak.

(09:54:33) MOD: Prosimy o zadawanie pytań.

(09:55:01) Piotr: Trzeba stwierdzić, że ilość masztów telefonii komórkowej mogła by być mniejsza gdyby każdy operator nie budował własnych. Czy przewiduje się wprowadzenie prawa obligującego do wspólnego korzystania z już wybudowanych masztów przez wszystkich operatorów? Będzie to niewielki krok w celu ochrony krajobrazu przed nadmierną ilością masztów.

(09:56:15) UKE_DRI1: Im więcej infrastruktury tym lepsze usługi telekomunikacyjne. Konkurencja infrastrukturalna jest jednym z celów regulacji rynku telekomunikacyjnego UE. Operatorzy mogą zawierać we własnym zakresie porozumienia o wspólnym wykorzystaniu infrastruktury.

(09:57:52) um sosnowiec: 2. Czy możliwy jest zapis w mpzp
Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących masztów telekomunikacyjnych o wysokości powyżej 6m na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz na terenach zieleni urządzonej.

(09:57:54) UKE_DRI1: Generalnie nie, taki zapis mógłby być potraktowany jako zakaz gdy nie ma innych warunków technicznych.

(09:59:39) bpp: Czy zapisy planu mogą nakładać częściowy zakaz lokalizacji masztów radiokomunikacyjnych, tylko na wybranych terenach np. ze względu na ochronę walorów widokowych lub na istniejące obiekty objęte ochroną konserwatorską?

(09:59:44) UKE_DRI1: Zachęcam do zapoznania się z artykułem na KFS na temat maskowania stacji bazowej, nawet wysoka stacja bazowa może być skutecznie wkomponowana w istniejący krajobraz, np. w formie drzewa.

(10:00:37) MOD: Artykuł dostępny pod adresem:

(10:00:38) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.?pl/artykuly.php?artykul=1184&news?_page=1

(10:01:27) um sosnowiec: 1. Proszę o rozstrzygnięcie czy ustalone w obowiązujących planach  zakazy np.:

2) lokalizacji bazowych stacji telefonii komórkowej w jednoznacznie określonych, wyznaczonych w planach miejscowych  terenach jak np. w obszarach przestrzeni publicznej czy na terenach otwartych (tereny zieleni urządzonej i wskazanej do ochrony przyrodniczej) z równoczesną możliwością lokalizacji urządzeń tego rodzaju na innych terenach przeznaczonych dla zabudowy usługowej, przemysłowej, mieszkaniowej wielorodzinnej itp.,
są niezgodne z przepisem stanowiącym że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „/…/ nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej /…/”
 i stanowią o konieczności zmiany tych planów.

(10:01:29) UKE_DRI1: Są niezgodne ponieważ wtedy urbanista wkracza w kompetencje zarezerwowane dla planisty sieci radiowej.

(10:02:15) Knuraj: Chciałem zapytać jakie to są przepisy odrębne, na podstawie których można zakazać lokalizacji urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej?

(10:02:26) UKE_DRI2: Spośród przepisów można wyróżnić m.in. Ustawę o ochronie przyrody, przepisy uzdrowiskowe, Prawo lotnicze, rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska oraz Ustawa o transporcie kolejowym.

(10:03:40) MOD: Jest to również odpowiedź na pytanie:

(10:03:42) maja g: Jakie przepisy odrębne mogą uzasadnić wprowadzenie zakazu?

(10:05:06) Knuraj: Czy prawidłowym byłby zapis zakazujący lokalizowania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w strefie ochrony konserwatorskiej, bądź na terenie parku krajobrazowego?

(10:05:24) UKE_DRI1: Nie, w planach nie powinno być zakazów w strefie ochrony konserwatorskiej. W trakcie postępowania lokalizacyjnego konserwator może wydać odpowiednie zalecenia.

(10:05:41) bpp: Czy zakaz lokalizacji wolnostojących masztów radiokomunikacyjnych przy założeniu, że zapisy planu dopuszczałyby  stacje bazowe na istniejących obiektach budowlanych pozostaje nadal w sprzeczności z art. 46?

(10:05:44) UKE_DRI1: Tak.

(10:05:57) maja g: Czy można wprowadzać ograniczenia. np dopuszczenie anten jedynie na dachach na terenach, które są już zainwestowane?

(10:06:06) UKE_DRI2: To pytanie jest zbyt ogólne. Prezes UKE wydaje opinię po zapoznaniu się z projektem planu wraz załączoną częścią graficzną.

(10:06:50) Piotr: Skoro budowa infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaje się logicznym, że mpzp nie muszą zawierać żadnych ustaleń w tej kwestii. Najwięcej kontrowersji budzą jednak maszty wolnostojące, które są niekiedy lokalizowane w mało odpowiednich miejscach, wybranych nie ze względów technicznych ale z uwagi na zgode właściciela gruntu, ale bez akceptacji lokalnej społeczności. Czy nie powinno byc tak że sieć masztów wolnostojacych ustalana i realizowana jest centralnie przez UKE jako zadanie rządowe. Wówczas powstawałyby one tam gdzie są niezbędna a nie gdzie komuś wypadło.

 

(10:07:17) UKE_DRI1: Nie. Organ administracji państwowej nie może wchodzić w kompetencje planisty radiowego. Patrz artykuł o maskowaniu.

(10:08:06) maja g: Jakie zapisy dotyczące anten na terenach, na których znajdują się obiekty zabytków? Tam też nie można zakazać?

(10:08:09) UKE_DRI1: Nie można ich zakazać, np. na Kościele Mariackim są 4 stacje bazowe.

(10:10:09) AsiaK: Jaki cel ma przepis ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który mówi, że po roku od wejścia w życie ustawy gminy muszą przesłać do Urzędu Wojewódzkiego dokumentację planistyczną wszystkich planów, skoro wiadomo, że wcześniej nie było takiego uzgodnienia z Prezesem Urzędu Kom.Elektr. i dopiero nowe planu mogą być całkowicie zgodne z ustawą?

(10:10:13) UKE_DRI1: Gminy powinny zweryfikować swoje plany pod względem zgodności z "Megaustawą" i przeprowadzić całą procedurę planistyczną dla zmienianych planów.

(10:10:22) Jaku5063: czy jednak mpzp może narzucić technologie, światłowód zamiast radia ??

(10:10:28) UKE_DRI1: Nie.

(10:10:52) dorottea: Zgodnie z art. 46 plany nie mogą zawierać zapisów uniemożliwiających stawianie masztów, a co z zapisami "jedynie ograniczającymi" takie inwestycje. Np: znaczne ograniczenie wysokości stawianych masztów np: ze względu na ochronę krajobrazu...

(10:12:14) UKE_DRI2: Przy ocenie takich postanowień Prezes UKE bierze pod uwagę Ustawę o ochronie przyrody. Przy okazji, pragniemy zauważyć, że możliwe jest budowanie wież, masztów, stacji bazowych telefonii komórkowej w taki sposób aby realizowane inwestycje nie kolidowały z wizją ładu przestrzennego danego obszaru.

(10:12:23) MOD: Raz jeszcze link:

(10:12:27) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.?pl/artykuly.php?artykul=1184&news?_page=1

(10:12:33) pmendela: Czy brak zapisu dotyczącego budowy masztów telekomunikacyjnych w mpzp jednoznacznie pozwala takie obiekty budować na terenie objętym mpzp ?

(10:12:40) UKE_DRI1: Tak. Co nie jest zakazane, jest dopuszczone.

(10:12:57) mk: jak rozumieć pojecie nieznacznego oddziaływania infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 47 ustawy

(10:13:01) UKE_DRI1: Tak jak jest to napisane w ustawie.

(10:14:39) bpp: Czy w myśl art. 46 ust. 2: „(…) przeznaczenie  terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu (…) ”, oznacza że dla tych terenów można wprowadzić zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

(10:14:42) UKE_DRI1: Tak.

(10:16:44) Urbanistyka.info: Rozumiem, że jeśli prawo lotnicze jest nadrzędne to wniosek wojska bądź lotnictwa cywilnego o zakazie lokalizacji na danym terenie takich masztów może być przez urbaniste uwzględniony??

(10:16:55) UKE_DRI1: Nie jest nadrzędne ale wiadomo, że nie wolno stawiać przeszkód w osi pasa startowego.

(10:17:28) Knuraj: Mam rozumieć, iż możliwym jest zlokalizowanie stacji bazowej na wieży kościoła Mariackiego?

(10:18:09) UKE_DRI1: Tak, można zobaczyć w jaki sposób operatorzy zamaskowali swoje stacje bazowe, a w Warszawie na rynku Starego Miasta.

(10:18:14) dorottea: Zgodnie z art. 75 gminy mają rok na zmianę istniejących planów, wygeneruje to spore koszty związane z powtarzaniem całych procedur planistycznych, często przekraczające możliwości gmin w tak krótkim czasie. Czy widzą Państwo jakieś rozwiązanie tego problemu?

(10:18:27) UKE_DRI2: Prezes UKE dostrzega problemy płynące z Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Niestety, ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż "w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych do wymagań określonych w artykule 46 ust.1"

(10:20:16) Andrzej Kaczor: Czy wprowadzając zakaz w pzp dot. infrastruktury telekomunikacyjnej, który wynika z innych przepisów, planista powinien podać źródło (przepis prawa odrebnego) tego zakazu?

(10:20:19) UKE_DRI1: Tak, powinien podać konkretny przepis (artykuł) prawa. Przy czym nie powinien powoływać się na zapis: "przepisy odrębne" lub wskazywać tylko nazwę aktu.

(10:21:19) Filip_urbanistykainfo: Co z terenami przy lotniskach albo terenami wojskowymi. Jeśli wojsko rząda od urbanisty wprowadzenia zakazu??

(10:21:21) UKE_DRI1: Wojsko może żądać tylko w zakresie w jakim pozwala mu na to prawo.

(10:22:54) urzednik_2010: Dyskusja co do zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod kątem możliwości lokalizacji masztów telefonii komórkowej rodzi tyle zdań co i osób dyskutujących jednak egzekwowanie tych zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego to odrębny temat. Brak jest przepisów przejściowych. Co zatem z planami których procedura trwała np. 2 lata a ich uchwalenie ma nastąpić teraz. Jaki skutek będzie miał brak stosownego uzgodnienia z UKE? Powiem szczerze że mam za sobą już pewne doświadczenia w tym względzie i wiem że po pierwsze uzgodnienie z UKE wcale nie jest uzgodnieniem a tylko opinią którą albo się bierze pod uwagę albo i nie a po drugie to nawet jeśli nie ma tej opinii to wydział prawny urzędu wojewódzkiego nie zgłasza uwag co do tego i nie wzywa do jej uzupełnienia. Czy jesteśmy dobrze przygotowani na nowe prawo z jakim przychodzi nam teraz pracować? I dlaczego nikt nie pofatygował się o informację co do procedury uzgodnienia mpzp z UKE?

(10:22:56) UKE_DRI1: JST ryzykuje uchwalenie planu niezgodnego z prawem, jeśli zawiera zakaz. Wojewoda sprawdza legalność uchwały.

(10:24:58) czapajew: kto ma weryfikować obowiązujące mpzp czy gmina sama z siebie czy prezes UKE?

(10:25:00) UKE_DRI1: Gmina we własnym zakresie.

(10:25:52) Filip: Jeśli wojsko we wniosku oczekuje wprowadzenia takiego zakazu

(10:26:17) UKE_DRI1: Jeśli wojsko podaje konkretny przepis prawa to należy go uwzględnić ale trzeba zawiadomić o tym Prezesa UKE we wniosku o opinię.

(10:29:38) Adam: A zatem przy braku zakazu dopuszczalną formą wpływania na przestrzeń są: 1. ograniczenia wysokości? 2. wymagania co do formy (np. z wyłączeniem skratowanych masztów?)? 3. Czy musimy wskazać, uzasadnić te szczególne wymagania?

(10:29:40) UKE_DRI1: Tak, jeśli ograniczenie dotyczy budynków, natomiast z ograniczenia wysokości zabudowy należy wyłączyć inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

(10:30:21) Piotr: Czy i gdzie można uzyskac informację o lokalizacji BTS wszystkich sieci. Czy po zawiadomieniu UKE o przystąpieniu do opracowania mpzp UKE wskaże istniejace i planowane lokalizacje BTS?

(10:30:28) UKE_DRI2: Dla każdej stacji bazowej Prezes UKE wydaje pozwolenie radiowe. Rejestr pozwoleń radiowych dostępny jest w BIP UKE (www.uke.gov.pl). Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezes UKE jest organem opiniującym projekty mpzp. W związku z powyższym Prezes UKE nie decyduje o lokalizacji BTS.

(10:31:09) maja g: Procedura planistyczna trwa min 1,5 roku.Jak można przeprowadzić pełna procedurę zmian dla wszystkich planów w ciągu wskazanego przez ustawę roku?

(10:31:11) Monika: Jak ustawodawca wyobraża sobie zmianę wszystkich mpzp niezgodnych z zapisami ustawy do lipca przyszłego roku przez wszystkie gminy jednocześnie? Pomijam kwestie finansowe, ale nawet gdyby wszyscy urbaniści rzucili się do pracy, to i tak mało rąk do pracy.

(10:31:57) MOD: Szanowni Państwo - niestety nie możemy udzielić odpowiedzi na te pytania - są to pytanie, które powinny być kierowane do ustawodawcy.

(10:33:31) zielonaUM: skoro urbanista nie może wchodzić w kompetencje "planisty radiowego" (kto to jest?) to po co wymagacie zapisów w studium dotyczących kierunków rozwoju infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej? Przecież z Mega ustawy i tak wynika, ze można wszędzie, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami odrebnymi. Jaki rodzaj ustaleń nie będzie ograniczał planisty radiowego w jego działaniu?

(10:33:34) UKE_DRI1: Studium jest ogólne i wyznacza preferowane kierunki rozwoju gminy, nie wskazuje natomiast konkretnych terenów, na których mają znajdować się urządzenia telekomunikacyjne.

(10:35:03) Adam: Czy brak zakazu lokalizacji stacji bazowych, lub szczególnych (innych) uregulowań pozwala lokować stację bazową w środku terenów (nie w środku zabudowy istniejącej - a właśnie terenów) przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?

(10:35:13) UKE_DRI1: Tak , pod warunkiem, że będzie to inwestycja o nieznacznym oddziaływaniu na środowisko.

(10:35:24) Knuraj: Co jeśli Konserwator uzgodni plan z warunkiem zakazu stacji bazowych na określonym obiekcie podlegającym ochronie ? Czy należy w takim wypadku uwzględnić w całości pismo konserwatora ?

(10:35:32) UKE_DRI2: Zakaz Konserwatora w takim przypadku nie znajduje uzasadnienia w przepisach odrębnych na etapie sporządzenia planu miejscowego. Ustawa o ochronie zabytków nie przewiduje możliwości wprowadzenia zakazów przez Konserwatora.

(10:35:54) dorottea: Piszą Państwo o możliwości maskowania masztów, zdjęcia naprawdę wyglądają ładnie. Jednak w Polsce nie spotkałam się z takimi przykładami, a raczej z paskudnymi metalowymi konstrukcjami. W związku z tym czy w planie można zawrzeć zapisy nakazujące maskowanie masztów w określony sposób i dostosowanie ich do otoczenia?

(10:35:59) UKE_DRI1: Tak, Dotychczas urbaniści mogli nie znać takich rozwiązań.

(10:36:55) Piotr: Pojęcie "kanału technologicznego" wg ustawy jest węższe niż techniczne pojęcie kanałów wiloprzewodowych. Czy zatem umieszczenie w kanale technologcznym innej infrastruktury jest / będzie niemożliwe - niezgodne z ustawą?

(10:37:05) UKE_DRI1: Na ten temat będziemy rozmawiali na innym czacie

(10:39:03) Knuraj: W uzasadnionych przypadkach, dla zachowania ładu przestrzennego jedynym rozwiązaniem jest zakaz lokalizowania jakichkolwiek obiektów i w takim wypadku nie byłoby rozwiązaniem stawianie masztów w formie estetycznej (drzewko)

(10:39:11) UKE_DRI1: Stacja bazowa może być zlokalizowana na istniejącym obiekcie i nie musi wymagać budowy nowego obiektu.

(10:39:43) asdfghjk: czy treść zostanie zapisana do jakiegoś pliku tekstowego i umieszczona na stronie (uke lub forum szerokopasmowe)  aby można było później w razie wątpliwości wrócić, czy tez osoby które nie mogą uczestniczyć mogły potem zapoznać się z poruszanymi problemami ?

(10:39:49) UKE_DRI1: Tak, dostępna będzie na KFS.

(10:39:59) urzednik_2010: A co w przypadku kiedy Wojewódzki Konserwator Zabytków nie uzgodni nam zapisów odnośnie lokalizacji masztów telefonii komórkowej podczas gdy UKE uzgadnia mpzp tylko jeśli zapisy te znajdą się w uchwale?

(10:40:06) UKE_DRI2: Jeżeli plan będzie zawierał postanowienia niezgodne z art. 46 megaustawy, Prezes UKE na podst. art 48. może zaskarżyć w zakresie telekomunikacji uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego.

(10:41:51) dorottea: Piszą Państwo o obowiązku podawaniu konkretnego przepisu w uchwale, w sytuacji gdy jest to niezgodne z techniką prawodawczą, gdyż w razie zmiany przepisów trzeba zmieniać plany miejscowe. Urzędy wojewódzkie wytykają takie zapisy w opiniowanych planach...

(10:41:56) UKE_DRI1: Każdy akt prawa, w sytuacji kiedy powołuje się na przepisy odrębne powinien zawierać: przepis prawa, nazwę aktu z datą uchwalenia oraz publikator.

(10:43:33) AsiaK: Wygląda na to, że maszty można stawiać wszędzie. Czy takie przepisy nie są za daleko idące? Nie ma nawet ochrony dla mieszkaniówki.

(10:43:35) UKE_DRI1: Maszty to nie tylko konstrukcje 50 metrowe, ale również małe wsporniki 1 metrowe. JST może decydować o wkomponowaniu stacji bazowej w istniejący krajobraz blokowiska.

(10:44:21) urzednik_2010: Dziękuję za odpowiedź jednak powiem szczerze że nie rozwiewa ona moich wątpliwości. Skoro Wojewoda opublikował uchwałę zawierającą błędy w trakcie procedury planistycznej to czy JST musi przystąpić do zmiany mpzp w myśl art.75 ustawy?

(10:44:26) UKE_DRI1: JST powinna liczyć się z możliwością zaskarżenia uchwały, wtedy gdy jest niezgodna z prawem.

(10:44:53) lidka: Czy przy zmianie przez ustawodawcę konkretnego przepisu, na który urbanista powołał się w planie miejscowym, będzie powodowało nieważność planu w tym zakresie?

(10:44:57) UKE_DRI2: Problem ten podlega rozstrzygnięciu przez wojewodę, który jest organem nadzoru nad działalnością gminną.

(10:45:42) KRYSO: przedsięwzięcia zgodnie z art. 59 ustawy o dostępie do informacji ....  ze względu na oddziaływanie mają swoją nazwę "mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko" i "mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko" - co oznacza infrastruktura techniczna "o nieznacznym oddziaływaniu", gdy oddziaływania są określone w ustawie.

(10:45:46) UKE_DRI1: W megaustawie jest definicja infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

(10:47:35) Piotr: W kontekście skutków dla obowiązujących planów Megaustawa powinna wprowadzić zamiast opinii wymóg uzgodnienia mpzp i Studiów. W moim przekonaniu mamy do czynienia z brakiem konsekwencji ustawodawcy. Ostry zakaz ale tylko opinia, której nie trzeba wziąć pod uwagę. Wpędza się jst w pułapkę, a zdejmuje odpowiedzialność administracji państwowej, w tym przypadku UKE. Później można powiedzieć że JST wiedza co robią, umyć ręce i wykazywać popełnione błedy no i oczywiście kazać za to zapłacić. Jeżeli ustawa określa tak ostateczne i jednoznaczne wymogi to UKE powinno uzgadniać plany i Studia a nie tylko je opiniować!!

(10:47:36) UKE_DRI1: W ocenie UKE to pytanie należy skierować do ustawodawcy. UKE nie jest właściwe do opiniowania procedury planistycznej.

(10:47:56) AsiaK: Jeżeli przepisy tak stanowczo przewidują, iż nie może być w planach zakazu lokalizacji masztów - to chyba na etapie procedury planistycznej mamy de facto do czynienia z uzgodnieniem planu. Opinia - to tylko fikcja.

(10:48:06) UKE_DRI2: Ustawodawca przewiduje w Ustawie o planowaniu, że Prezes UKE jest organem opiniodawczym. Nie mniej, megaustawa w art. 48 przewiduje uprawnienie dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz Prezesa UKE do zaskarżenia w zakresie telekomunikacji uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego.

(10:48:23) maja g: Czyli urbanista, który jako jedyny w procesie inwestycyjnym ma stać na straży ładu przestrzennego ma tą ustawą związane ręce? Jaki wpływ ma teraz urbanista na ład przestrzenny w gminie?

(10:48:26) UKE_DRI1: JST ma prawo do kształtowania krajobrazu ale w granicach prawa.

(10:49:58) lidka: Czy powołanie się w planie miejscowym na konkretny przepis z zakresu telekomunikacji, po zmianie tego przepisu będzie powodowało nieważność planu w tym zakresie?

(10:50:04) UKE_DRI1: UKE nie jest właściwe do odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się, że zasady techniki prawodawczej powinny określać postępowanie w tej sprawie.

(10:50:13) freeala: Co w przypadku kiedy obowiązujące Studium zawiera zapisy ograniczające lokalizację anten telefonii komórkowych, a jak wiadomo pzp musi być zgodny z ustaleniami Studium. Jak ewentualnie zdążyć w jeden rok zmienić oba dokumenty?

(10:50:19) UKE_DRI2: Studium jako akt polityki przestrzennej nie jest aktem prawa miejscowego i nie powinien zawierać szczegółowych postanowień właściwych dla materii planów miejscowych.

(10:50:47) Knuraj: Czyli mam rozumieć, iż każdy zapis w planie określający wysokość zabudowy np do 15 metrów, w tym momencie jest sprzeczny z art 46 (jeśli nie zawiera informacji - z pominięciem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej)??

(10:50:55) UKE_DRI1: Tak, chyba że zakaz wynika z przepisów odrębnych.

(10:52:49) M.Szudarski: Dzień dobry,
Dopiero co dołączyłem do forum. Mam kilka pytań czy zapis chatu będzie po jego zakończeniu dostępny w formie pliku.

Proszę również o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy nakaz lokalizacji nadajników w centralnej części dachów budynków będzie kwestionowany ?
2. Czy można regulować wysokość nadajników zarówno jako budowli oraz urządzeń budowlanych?
3. Proszę o przedstawienie możliwości rozwiązania sytuacji, w której dopuszczenie lokalizacji nadajników na niektórych terenach np. terenach przestrzeni publicznych, placów pieszych oraz zieleni nie jest uprawnione ze względu na potrzebę ochrony ładu przestrzennego w tym krajobrazu, kompozycji urbanistycznej etc. Czy w takich sytuacjach można zakazać lokalizacji nadajników jako samodzielnych obiektów budowlanych?

(10:52:53) UKE_DRI1: 1. Tak, bo może on uniemożliwiać budowę sieci. 2. Nie można regulować wysokości nadajników, ponieważ leży to w gestii planistów radiowych. 3. Niekoniecznie, spotykane są nadajniki jako meble miejskie.

(10:53:09) MOD: Zapis czatu będzie dostępny w postaci pliku w portalu KFS.

(10:53:21) MOD: Prosimy o zadawanie dalszych pytań...

(10:53:24) urzednik_2010: A jak widzicie Państwo procedurę uzgodnienia planów które teraz masowo będą zmieniane w UKE? Zapewne pisma o uzgodnienia spłyną do UKE lawinowo. Jaki będzie okres oczekiwania na odpowiedź? Zapewne wydłuży to także procedurę uzgodnień a co za tym idzie skutkowało będzie w opóźnieniem uchwaleniu zmiany mpzp

(10:53:33) UKE_DRI2: Termin do przedstawienia opinii przez Prezesa UKE jest określony w art. 25 w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym, nieprzedstawienie stanowiska w określonym przez wnioskodawcę terminie traktowane jest jako wydanie opinii pozytywnej (art. 25 ust.2).

(10:53:56) PiszMówDobowy: Czy mpzp może wprowadzić zakaz lokalizowania masztów i anten radiowych wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej?

(10:54:39) UKE_DRI1: Plan nie może zawierać zakazów lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. W tym zakresie należny odnieść się do definicji inwestycji celu publicznego.

(10:56:32) Piotr: od 21 10.br konserwator zabytków będzie uzgadniał projekty mpzp w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Wówczas będzie miał twarde podstawy do zakazania lokalizacji BTS lub masztów w każdym terenie? Odpowiednio zmienia się również ustawa o ochronie zabytków (art. 20). Czy w tej sytuacji przy pomocy konserwatora zabytków "zakazywanie" w mpzp lokalizacji BTS a szczególnie masztów nie uzyska niezbędnej podstawy prawnej?

(10:56:44) UKE_DRI1: Konserwator powinien działać w granicach prawa. Megaustawa wyraźnie wskazuje, że plan nie powinien zawierać zakazów. Konserwator ma prawo głosu w trakcie procedury budowlanej i lokalizacyjnej i tam może określać warunki zabudowy.

(10:58:05) Monika: Czy można zatem ustalić w planie dla poszczególnych terenów konkretną formę i wielkość masztu, np. inną dla mieszkaniówki i inną dla produkcji?

(10:58:11) UKE_DRI1: Formę tak o ile jest ona obiektywnie do wykonania. Co do wysokości odpowiedz została już udzielona w poprzednich pytaniach.

(10:58:21) AsiaK: Czy rzeczywiście takie maszty nie powodują skutków ubocznych dla zdrowia ludzi i mogą być wszędzie lokalizowane?

(10:58:30) UKE_DRI2: Przepisy prawa ochrony środowiska (art.121-124) i aktów wykonawczych przewidują m.in. dopuszczalne normy określenia natężenia pola elektromagnetycznego i innych szkodliwych czynników. Są one najbardziej restrykcyjne spośród przepisów innych krajów UE. Nie mogą być zatem wszędzie lokalizowane.

(10:59:48) Knuraj: Proszę wybaczyć, ale jeśli błędnym jest zapis określający wysokość zabudowy (bez adnotacji, iż nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej) w takim razie 80 % planów jest do zmiany !! Przecież to jest obłęd ! Całkowicie się z tym nie można zgodzić Panie Prezesie !

(10:59:52) UKE_DRI1: Niestety organy wydające pozwolenia na budowę są w tym zakresie bezwzględne i odmawiają wydawania decyzji budowlanych. Zatem Prezes UKE musi czuwać nad wypełnieniem dyspozycji art. 46 Megaustawy i badać tak plany by nie zawierały wątpliwości interpretacyjnych.

(11:01:39) bart: czy UKE zaskarżył już jakąś uchwałę, tj. uchwałę, w której np. wprowadzono zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej?

(11:01:47) UKE_DRI1: Nie, ale analizuje dzienniki wojewódzkie i treści uchwalanych planów. W razie potrzeby UKE ale i operator telekomunikacyjny może skorzystać ze swojego uprawnienia.

(11:02:01) zielonaUM: 1. Kto to jest planista radiowy?

(11:02:19) UKE_DRI1: Jest to projektant konkretnej sieci radiowej operatora.

(11:02:38) MOD: Prosimy o zadawanie dalszych pytań...

(11:04:06) jacek: witam! ustawa nie może wprowadzać zakazu dla inwestycji celu publicznego i zrozumiałe dla mnie jest to, że plany miejscowe zawierające zapisy typu: "zakaz lokalizacji masztów telefonii..." są z nią niezgodne. nie rozumiem jednak zupełnie, dlaczego opiniują Państwo negatywnie próbę ustalania parametrów dla zabudowy - chodzi o wysokość masztów. maszty są przecież elementem zabudowy jako obiekty budowlane. to jest już kompetencja ustawy o planowaniu.

(11:04:15) UKE_DRI1: Ustawa stanowi, że wpisy w planach nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Często parametry zabudowy uniemożliwiają budowanie sieci telekomunikacyjnych.

(11:04:59) Jan Wantuch: Czy zatem te przepisy ograniczające np. wysokość trzeba zacytować szczegółowo w planie? Wydaje się, że to nie wynika z techniki prawodawczej. Nie trzeba powoływać przepisów znanych i obowiązujących.

(11:05:06) UKE_DRI2: Zapisy planów muszą być zgodne przepisami odrębnymi, postanowienia nie powinny być cytatami konkretnych przepisów prawa.

(11:05:22) Henry: Proszę o interpretację art. 11. Jak Państwo myślą jaki organ miał na myśli ustawodawca? wójt, burmistrz, prezydent? Musimy pamiętać, ze organ ten ma wydawać zezwolenia oraz sprawować nadzór nad przedsiębiorą telekomunikacyjnym, a dodatkowo zapewni strukturalny rozdział!!!

(11:05:28) UKE_DRI1: Na te pytania będziemy odpowiadać na następnych czatach. Dziś rozmawiamy o planach miejscowych.

(11:07:15) bart: czy w przypadku robienia bardzo małego planu (np. dla jednej działki w zabudowie jednorodzinnej, póki co jest to możliwe) otoczonej pełną infrastrukturą, w tym stacjami bazowymi jest sens dopuszczania lokalizacji na tej działce kolejnej stacji bazowej? w praktyce i tak to nie będzie miało pokrycia, dopuszczenie w planie będzie martwe, a działka straci na wartości

(11:07:21) UKE_DRI1: Ustawa odnosi się do każdego planu. Nie ma sensu wpisywanie zakazów.

(11:10:11) M.Szudarski: Szanowni Państwo,
Kontynuując rozpoczęty wątek, czy zatem na terenach przestrzeni publicznych, terenach zieleni można dopuścić lokalizowanie nadajników GSM wyłącznie jako urządzenia budowlane.
(Z przebiegu rozmowy mam wrażenie, że umknęło zróżnicowanie konstrukcji wsporczych anten na budowle [30 m maszt na gruncie z pewnością będzie budowlaną] oraz na urządzenia budowlane [bodajże do 3m nie wymagają zgłoszenia powyżej tej wartości wymagają zgłoszenia]).

1. Zatem dopuszczenie na części terenów mpzp lokalizacji nadajników wyłącznie jako urządzeń budowlanych nie będzie wykluczało całkowicie możliwości ich realizacji. Czy takie ustalenie będzie kwestionowane?

2. Podejmując wątek Państwa odpowiedzi czy na omawiany terenach można dopuścić lokalizacje nadajników wyłącznie jako „mebli miejskich” np. Dopuszcza się lokalizację nadajników wyłącznie w formie małej architektury lub urządzeń budowlanych - Czy takie ustalenie będzie kwestionowane.

(11:12:45) UKE_DRI1: 2. Jeżeli mówimy o terenach parków miejskich czy przestrzeni publicznych JST może proponować wkomponowanie urządzeń w istniejący krajobraz. Wpisy nie mogą powodować wątpliwości interpretacyjnych, bowiem często ograny wydające decyzje lokalizacyjne czy też budowlane interpretują plany na niekorzyść operatorów.

(11:13:43) UKE_DRI1: 1. odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym

(11:14:42) MOD: ...co oznacza, że odpowiedzi na pytania, które się ich dzisiaj nie doczekają, opublikujemy na portalu KFS.

(11:15:40) lidka: Który artykuł z ustawy o technice prawodawczej zabrania odnoszenia się w planie miejscowym do "przepisów szczególnych"

(11:15:49) UKE_DRI1: Zasady techniki prawodawczej to nie tylko ustawa ale całokształt doktryny prawa i orzecznictwa w tym zakresie. Istnieje szerokie orzecznictwo wskazujące, że każdy akt prawa powinien jednoznacznie wskazywać konkretne przepisy prawa na które się powołuje.

(11:16:58) Monika: Czy brak jakiegokolwiek zapisu w planie odnośnie stacji bazowych, tym samym brak zakazu, ale i brak informacji o lokalizacji, jest dopuszczalne?

(11:17:12) UKE_DRI2: Prezes UKE interpretuje taki plan w całości jako niezawierający zakazów i rozwiązań uniemożliwiających lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. jednocześnie, w wydawanych opiniach Prezes UKE informuje o uprawnieniu przysługującym mu z art. 48 megaustawy.

(11:17:44) bart: piszą Państwo, że maszty to nie tylko konstrukcje 50 metrowe, ale również małe wsporniki 1 metrowe - zgoda i załóżmy że na taką wysokość masztu w konkretnym przypadku chciałbym się zgodzić w planie, dodatkowo będę miał potwierdzenie operatorów, że maszt 1 metrowy im wystarczy - jak osiągnąć taki kompromis, tj. uzyskać pozytywną opinię Prezesa na maszt 1 metrowy, skoro piszą Państwo, że nie można nakazać ograniczenia wysokości masztów?

(11:18:07) UKE_DRI1: Sprawy związane z wysokością są sprawami indywidualnymi i na etapie opiniowania Prezes UKE będzie stwierdzał czy dane parametry zabudowy umożliwiają budowę sieci telekomunikacyjnych.

(11:22:04) Piotr: W Megaustawie mowa jest że lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest sprzeczna z przeznaczeniem leśnym. Czy oznacza to że dla lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej w tym masztów można zmienić przeznaczenie lasu bez planu miejscowego?

(11:22:12) UKE_DRI2: Prezes UKE jest wykonawcą woli ustawodawcy wyrażonej w art. 46 ust. 2. Potrzeba zmiany przeznaczenia terenów leśnych pojawiających się na etapie inwestycyjnym niestety nie należy do oceny przez Prezesa UKE.

(11:25:05) bart: w jaki sposób UKE będzie to stwierdzał?

(11:25:14) UKE_DRI1: Indywidualnie np. w osi pasa startowego nie można lokalizować wysokich masztów

(11:27:15) MOD: Nasz czat dobiegł końca. Dziękujemy za Państwa udział. Zapis czatu będzie opublikowany w portalu KFS. W najbliższych dniach postaramy się także udzielić odpowiedzi na pozostałe pytania.

(11:27:26) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.pl
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, czat, mpzp, UKE, stacje bazowe

przeczytaj_tresc_ponownie