Przejdź do treści

Zapis czatu na temat działań 8.3 POIG

Data: 2011-01-24 00:00:00
Zapis czatu na temat działań 8.3 POIG

W dniu 24 stycznia w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego odbył się internetowy czat poświęcony działaniom 8.3 POIG. Na pytania odpowiadali Monika Kędzior, Dariusz Karpiej, Agnieszka Geneja i Marek Kossakowski z zespołów finansowo-księgowego oraz ds. informatyzacji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, a także Anna Rosa, która realizowała projekt 8.3 POIG w Halinowie w woj. mazowieckim.

W dniu 24 stycznia w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego odbył się internetowy czat poświęcony działaniom 8.3 POIG. Na pytania odpowiadali Monika Kędzior, Dariusz Karpiej, Agnieszka Geneja i Marek Kossakowski z zespołów finansowo-Księgowego oraz ds. informatyzacji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, a także Anna Rosa, która realizowała projekt 8.3 POIG w Halinowie w woj. mazowieckim.


(10:04:20) MOD: Szanowni Państwo - witamy na czacie poświęconym zagadnieniom realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIG. Na pytania odpowiadają eksperci WWPE i beneficjent (Halinów), reprezentowany przez Panią Annę Rosę.
 
(10:04:29) MOD: Prosimy o zadawanie pytań.
 
(10:06:43) AJP: Czy moduł ośrodka jest obowiązkowy/dodatkowo oceniany w punktach/obojętny ale dopuszczalny?
 
(10:06:56) MOD: Prosimy o doprecyzowanie pytania.
 
(10:07:28) Łukasz G.: Kiedy organizujecie jakies szkolenia z rozliczania projektów ?
 
(10:08:19) WWPE2: WWPE planuje przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów realizowanych w ramach działania 8.3 PO IG w przeciągu 3 najbliższych miesięcy.
 
(10:09:42) Łukasz G.: czy będą to szkolenia realizowane tylko w warszawie czy także w innych miastach ?
 
(10:10:01) WWPE1: Przewidujemy przeprowadzenie szkoleń tylko w Warszawie.
 
(10:10:10) opsw: Kiedy WWPE ogłosi następny konkurs 8.3 POIG i jakie będą dostępne kwoty?
 
(10:10:12) WWPE2: Data rozpoczęcia następnego konkursu to 28.02.2011 - planowany koniec to maj 2011r. Informacja dotycząca alokacji pojawi się na stronach WWPE na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu.
 
(10:10:44) Rafaello: Jakie kategorie etatów mogą być kwalifikowalne w ramach projektu?
 
(10:11:01) MOD: Prosimy o doprecyzowanie - czy chodzi o formę zatrudnienia?
 
(10:13:06) Łukasz G.: Rafaello zatrudnia na umowę o pracę lub jako dodatek zadaniowy dla obecnego pracownika
 
(10:14:42) WWPE1: Taki rodzaj zatrudnienia jest jak najbardziej akceptowalny. Możliwe jest wynagradzanie pracowników w formie dodatku specjalnego, przyznanie dodatku musi wynikać z regulaminu wynagradzania w danej jednostce dotyczącego wszystkich pracowników, a nie jedynie tych zajmujących się projektami.
 
(10:15:52) opsw: pytanie do beneficjenta: czy mieliście jakieś problemy z rozliczeniem projektu?
 
(10:15:58) Beneficjent: Generalnie nie było problemów. Wszystko było skrupulatnie sprawdzane, natomiast kontrola Urzędu Skarbowego wykazała, że "czepialstwo" WWPE wyszło na dobre projektowi.
 
(10:17:25) Rafaello: chodzi mi o to kto może być zatrudniony
 
(10:17:27) Rafaello: koordynator,księgowy,informatyk, ewaluator,promotor projektu?
 
(10:17:32) WWPE1: ewaluator - zależy od zadań przewidzianych w projekcie, pozostałe wymienione stanowiska są kwalifikowane. Łączna kwota wszystkich wynagrodzeń rozliczanych w ramach projektu nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowanych
 
(10:18:38) opsw: Czy w stosunku do ostatniego konkursu 8.3 POIG w lutowym konkursie zostaną zmienione jakieś zasady i ewentualnie co?
 
(10:18:44) WWPE2: Najważniejsze zmiany w działaniu 8.3 to typ beneficjenta (pojawiły się grupy jst - konsorcja, związki, stowarzyszenia, porozumienia_), jeśli chodzi o kategorie wydatków to wynagrodzenia nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych i muszą być ujęte w kategorii koszty ogólne.
 
(10:19:22) MOD: Zachęcamy do zadawania pytań. :)
 
(10:20:34) AJP: W koncepcji POIG 8.3 dopuszczono niedawno grupowe wyrównywanie wykluczenia cyfrowego - czy stowrzenie takiego ośrodka jest teraz w projekcie wyżej oceniane niż gdy projekt dotyczy tylko obsługi osób wykluczonych  indywidualnie.
 
(10:20:35) WWPE2: Ocena merytoryczna wniosku jest oceniana indywidualnie przez ekspertów zewnętrznych.
 
(10:20:45) KwiatkWiesia: a co z umowa zlecenie?
 
(10:20:50) WWPE1: Zatrudnienie w formie umowy - zlecenia jest również kwalifikowane. Przy wyborze zleceniobiorcy należy zachować zasady wynikające z zapisów ustawy Prawa zamówień publicznych. W przypadku gdy zleceniobiorcą jest pracownik beneficjenta, należy pamiętać o tym by zadania przewidziane w umowie zlecenia nie pokrywały się z zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę.
 
(10:20:58) AJP: czy jst może być także województwo?
 
(10:21:06) WWPE2: Tak, jak najbardziej.
 
(10:21:20) KwiatkWiesia: ja stowarzyszenie gmin może być beneficjentem?
 
(10:21:24) WWPE2: Tak, jak najbardziej.
 
(10:22:52) MOD: Za chwilę doprecyzowanie odpowiedzi dla KwiatkWiesia...
 
(10:23:17) WWPE2: Musi zostać zawarta umowa konsorcjum określająca szczegółowy podział obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie oraz sposób przepływu środków pieniężnych.
 
(10:25:03) MOD: Za chwilę uzupełnienie odpowiedzi dla opsw na pytanie dotyczące zmian zasad w konkursie...
 
(10:25:06) WWPE2: Jeszcze do najważniejszych zmian należy zawężenie do 10% działań związanych z informacją i promocją.
 
(10:25:14) opsw: Pytanie do beneficjenta: Co było dla was najtrudniejsze przy realizacji projektu 8.3 POIG? Czy dzisiaj coś byście w nim zmienili?
 
(10:25:20) Beneficjent: Zadeklarowaliśmy zbyt dużą ilość beneficjentów (200 osób), w związku z czym był problem z rekrutacją. Każde gospodarstwo, które spełniało warunki zostało zakwalifikowane do projektu. Trafiły się zatem rodziny patologiczne i jest problem z tymi rodzinami, np psują sprzęt, nielegalnie się go pozbywają i są za to obciążani dużymi kosztami. Główną zmianą zatem byłoby określenie dodatkowych kryteriów wyboru beneficjentów (np. średnia ocen dzieci w szkole).
 
(10:26:03) Rafaello: jaką średnią stawkę wynagrodzenia miesięcznego brutto można przyjąć dla koordynatora i informatyka,aby nie została "obcięta" na ocenie?
 
(10:26:06) WWPE1: Wielkość łącznych wynagrodzeń w projekcie nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych. Jeśli chodzi o miesięczną stawkę, jej wysokość uzależniona jest od wielkości projektu, liczby beneficjentów ostatecznych i zakresu obowiązków.
 
(10:27:11) AJP: @ Dotyczące oceny: zewnętrzni eksperci mają kryteria? chodziło mi o ten poziom w pytaniu.
 
(10:27:13) WWPE2: Eksperci oceniają zgodnie z przydzielonymi punktami, które mieszczą się w kryteriach wyboru projektów działania 8.3. WWPE nie ingeruje w ocenę merytoryczną ekspertów.
 
(10:28:27) urzad1: pytanie jeszcze jedno na temat wynagrodzenia. Planujemy przesunąć jedengo z pracowników do koordynacji projektu w wumiarze 1 etatu. Czy będzie to wydatek kwalifikowany?
 
(10:28:31) WWPE1: Tak, jak najbardziej. Niezbędna jest zmiana zakresu obowiązków pracownika poprzez wprowadzenie zadań zwiazanych z realizacja projektu.
 
(10:30:12) opsw: Pytanie do beneficjenta: Czy mieliście jakieś problemy przy współpracy z operartorem, który realizował projekt?
 
(10:30:18) Beneficjent: Ogłosiliśmy jeden przetarg na dostarczenie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla 200 rodzin. Przetarg wygrała firma Crowley. Firma zbyt optymistycznie podeszła do realizacji projektu na etapie składania oferty. W związku z tym mieli problemy z terminową realizacją zamówienia. Ostatecznie zrealizowali całe zadanie. Beneficjenci ostateczni mają zapewniony dostęp do Internetu.
 
(10:32:04) MOD: Tytułem uzupełnienia do wcześniejszej wymiany zdań...
 
(10:32:05) KwiatkWiesia: umowa konsorcjum miedzy stowarzyszeniem gmin a gminami członkowskimi?
 
(10:32:07) WWPE2: Jeżeli gminy członkowskie wpisują się w typ beneficjenta działania 8.3, to takie konsorcjum może być zawarte. Status beneficjenta czyli gminy członkowskiej jest weryfikowany na etapie oceny formalnej.
 
(10:34:04) opsw: Pytanie do beneficjenta; Czy jesteście zadowoleni z efektów zrealizowanego projektu?
 
(10:34:14) Beneficjent: Jesteśmy zadowoleni. Sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu umożliwił dzieciom z ubogich rodzin  bezpłatną naukę oraz rozrywkę, których rodzice nie zawsze mogą im zapewnić, głównie ze względów finansowych
 
(10:34:59) JanKowalski: Kiedy można spodziewać się wyników II rundy 2010?
 
(10:35:01) WWPE2: W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna dla II rundy 2010. Zakończenie jest uzależnione od zatwierdzenia listy rankingowej przez instytucję pośredniczącą i zarządzającą.
 
(10:35:09) Klara: Czy po okresie realizacji projektu do sieci teleinformatycznej wybudowanej ze środków projektu można podłączyć innych abonentów - spoza grupy beneficjentów? Czy też trzeba z tym poczekać, aż minie okres trwałości projektu?
 
(10:35:12) WWPE1: Podłączenie kolejnych abonentów jest możliwe dopiero po zakończeniu okresu trwałości projektu.
 
(10:37:28) AJP: @WWPEx czy jakiś link do pliku z kryteriami i punktami można otrzymać? Po stronach WWPE mi jakoś się trudno chodzi...
 
(10:37:30) WWPE2: Kryteria znajdują się na stronie WWPE w dziale innowacyjna gospodarka w zakładce dokumenty działania 8.3.
 
(10:38:33) Michał G: Okres trwałości - to ile?
 
(10:38:35) WWPE1: Trwałość projektów realizowanych w ramach PO IG musi być zachowana przez okres 5 lat w ramach działania 8.3.
 
(10:39:35) AJP: Pytanie do beneficjenta: czy w związku z trwałością projektu przewidywaliście wymianę sprzętu bo się zestarzał technicznie? Kto płaci za sprzęt zniszczony/ukradziony w rodzinach patologicznych, tzn. jak rozwiązaliście trwałość jeśli od takich beneficjentów pewnie nic się nie da odzyskać?
 
(10:39:44) Beneficjent: Na koniec realizacji projektu zaplanowaliśmy środki na modernizację sprzętu. Z każdym beneficjentem projektu jest spisana umowa użyczenia sprzętu komputerowego na okres realizacji projektu + 5 lat od momentu jego zakończenia. Umowa określa szczegółowe zasady wykorzystania sprzętu. Za zniszczony sprzęt obciążany jest beneficjent ostateczny. W większości przypadków BO proszą o rozłożenie płatności na raty na co Urząd się zgadza. Takich przypadków zdarzyło się do tej pory około 20. Były dwa przypadki sprzedania komputera, w związku z tym toczyły się dwie sprawy karne.
 
(10:40:38) AJP: Czy jest jakaś "ściągawka" określająca  prościej kwalifikowalność danego beneficjenta końcowego, np. średni dochód w złotych rodzinie na głowę lub coś podobnego?
 
(10:40:40) WWPE2: Ściągawka to ustawa dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz ustawa dot. otrzymywania stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży uczącej się (ustawa dla szkół, uczelni). Wybór grupy docelowej pozostaje w gestii beneficjenta.
 
(10:42:06) opsw: pytanie do beneficjenta: Co panie zdanie mogłoby się zmienić w zasadach konkursów 8.3 POIG, aby gminy mogły z nich lepiej skorzystać?
 
(10:42:12) Beneficjent: Wykluczenie cyfrowe mogłoby dotyczyć rodzin nie tylko ubogich,ale także takich które nie mają dostępu do Internetu ze względu na brak infrastruktury (białe plamy).
 
(10:46:42) franek: Pytanie do Beneficjenta: Czy były problemy z "namówieniem" osób wykluczonych na udział w projekcie?
 
(10:46:48) Beneficjent: Rodziny były bardzo oporne, ponieważ nie wierzyli, że dostaną bezpłatnie sprzęt i Internet i że Gmina nie będzie chciała nic w zamian. Po wyborze i dostarczeniu sprzętu, zgłaszały się do nas kolejne rodziny, z prośbą o zakwalifikowania ich do projektu.
 
(10:46:58) monikaa: czy wystarczy zaświadczenie od Kierownika/Dyrektora OPS że dana osoba/rodzina spełnia przesłanki do w/w ustaw. Czy powinna potwierdzić to zaświadczeniami ?
 
(10:47:04) WWPE1: Wystarczy zaświadczenie Kierownika/Dyrektora OPS
 
(10:48:03) KwiatkWiesia: czy stowarzyszenie gmin jest "reprezentantem", czy liderem? kto bedzie odpowiadał za realizacje i trwałość
 
(10:48:05) WWPE2: Beneficjent decyduje w umowie konsorcjum kto będzie liderem a kto partnerem projektu. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie muszą być zgodne z umową konsorcyjną. Umowa partnerska konsorcjantów powinna być przygotowana zgodnie z następującymi kryteriami: art.28a ust.3 ustawy z dn.06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ.U. nr 227 poz.1658 z póź.zm.).
 
(10:49:41) franek: Czy można realizować więcej niż jeden projekt 8.3 na terenie tej samej gminy?
 
(10:49:43) WWPE1: Tak, jak najbardziej. Nie mogą się jedynie powtarzać beneficjenci końcowi.
 
(10:50:39) andrzejk74: kiedy planowany jest nabór do 8.3
 
(10:51:00) MOD: Odpowiedź była juz udzielona: WWPE2: Data rozpoczęcia następnego konkursu to 28.02.2011 - planowany koniec to maj 2011r. Informacja dotycząca alokacji pojawi się na stronach WWPE na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu.
 
(10:51:28) Swisek: Jak należny rozumieć w świetle 8.3 POIG zadanie zapewnienia dostępu do Internetu w jednostkach organizacyjnych gminy na potrzeby stworzenia w ramach działań koordynacyjnych publicznie dostępnego „lokalnego centrum społeczeństwa informacyjnego". Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego decentralizuje i demonopolizuje dostęp / dostarczanie informacji i usług.
 
(10:51:30) WWPE2: Jeśli chodzi o działania koordynacyjne to zachęcam do zapoznania się z odpowiedzią instytucji zarządzającej. Przedmiotowe pisma zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności - archiwum.
 
(10:52:50) Rafaello: kiedy optymalnie można spodziewać się rozstrzygnięcia dla konkursu który ma ruszyć w lutym?
 
(10:53:26) MOD: Prosimy o doprecyzowanie pytania: Czy chodzi o termin zamknięcia naboru czy otrzymania dofinansowania?
 
(10:53:35) AJP: Czy w konsorcjum JST i NGO liderem może być NGO?
 
(10:53:38) WWPE1: W przypadku takiego konsorcjum liderem może być NGO.
 
(10:53:45) JanKowalski: Pytanie do Beneficjenta: czy byli użytkownicy, którzy zrezygnowali z udziału? Co zrobił wtedy (np. zastąpił inny)?
 
(10:53:51) Beneficjent: Był jeden taki beneficjent. Zrezygnował, ponieważ mimo  szkolenia nie był w stanie korzystać z otrzymanego sprzętu. Został zastąpiony kolejnym z listy rezerwowej.
 
(10:56:24) AJP: Czy jeśli mam rodziny na terenach wiejskich do których operatorzy odmawiają podłączenia Internetu "ze względów technicznych" to czy mogę z nimi negocjować indywidualne stawki (związane z koniecznością inwestycji ale oczywiście jako "klient" ja tej inwestycji nie widzę tylko jest wyższa opłata instalacyjna)?
 
(10:56:30) WWPE1: Tak, możliwe jest negocjowanie indywidualnych stawek. Umowa z wykonawcą jest podpisywana na łączną wartość podłączenia wszystkich beneficjentów ostatecznych, a nie indywidualnie dla każdej lokalizacji.
 
(10:56:44) JanKowalski: Pytanie do Beneficjent: czy będzie starał się ponownie o środki z działania 8.3?
 
(10:56:50) Beneficjent: Projektem zostało objętych 200 rodzin, co w większości wyczerpuje ilość osób kwalifikujących się do wsparcia z terenu gminy.
 
(10:57:03) franek: Dlaczego na stronie WWPE nie publikowana jest lista złożonych wniosków w ramach działania 8.3?
 
(10:57:06) WWPE2: Na naszej stronie internetowej zamieszczamy informacje dotyczące zatwierdzonych projektów oraz podpisanych umów o dofinansowanie.
 
(10:58:52) AJP: Do beneficjenta: kto w opisanym przypadku ponosił koszty przeinstalowania - były kwalifikowalne czy gmina musiała dołożyć?
 
(10:58:59) Beneficjent: W Gminie zatrudniony jest informatyk w ramach projektu i on wykonuje takie czynności.
 
(11:00:45) franek: Pytanie do beneficjenta: W sytuacji "wymiany" BO, jak rozwiązano sprawę szkoleń? Szkolenie odbyła osoba, która później nie uczestniczyła w projekcie!
 
(11:00:53) Beneficjent: Rodzina z listy rezerwowej, która otrzymywała sprzęt w trakcie trwania projektu (w ramach zamiany) była przeszkolona przez koordynatora projektu.
 
(11:01:42) MOD: Prosimy o zadawanie ostatnich pytań.
 
(11:02:04) AJP: @WWPE2 czyli wybranie grupy dzieci z wysoką średnią ocen ale z ubogich rodzin nie stanowi kreowania niedozwolonych nierówności?
 
(11:02:07) WWPE2: W gestii beneficjenta leży wybór grupy docelowej, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Ewentualnie gdy beneficjent nie ma wystarczającego zabezpieczenia środków własnych wówczas może określić regulamin wyboru grupy docelowej.
 
(11:03:57) franek: Pytanie do beneficjenta: W takiej sytuacji odbyło się jedno szkolenie więcej, niż zaplanowano w projekcie. Jak to rozliczyć?
 
(11:04:04) Beneficjent: Szkolenie nie było finansowane w ramach projektu, stanowiło jedynie jeden z elementów obowiązków Koordynatora. Nie podlegało więc rozliczeniu z WWPE.
 
(11:05:00) Swisek: W wyniku analizy stwierdziliśmy, że "wykluczenie" nie jest o tyle problemem wśród dzieci i młodzieży (poza intencjonalnymi) natomiast faktycznie dotyka ludzi w wieku 60+. Czy projekty lokujące w ten przedział maja szanse na finansowanie?
 
(11:05:02) WWPE2: Jeżeli beneficjent 60+ wpisuje się w grupę docelową w ramach działania 8.3 to może zostać objęty projektem.
 
(11:07:50) AJP: Czy organizowanie lokalnego centrum społeczeństwa informacyjnego jest teraz obowiązkowe?
 
(11:07:52) WWPE2: Działania koordynacyjne są działaniami uzupełniającymi realizację podstawowego zadania jakim jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu w minimum 30 gospodarstwach domowych i nie są to działania obligatoryjne.
 
(11:11:22) JanKowalski: Pytanie do Beneficjent: czy przetarg na szkolenie, zakup komputerów, dostęp do internetu był ogłoszony jako jeden pakiet, czy poszczególne elementy?
 
(11:11:30) Beneficjent: Zorganizowaliśmy jeden przetarg na dostarczenie sprzętu komputerowego oraz budowę infrastruktury dostępowej do Internetu (sieć dostępowa, remont serwerowni, zarządzanie siecią). Wybór wykonawcy szkolenia odbył się w oparciu o zapytanie ofertowe.
 
(11:12:08) jaro: Czy pracownik Gminy może być zatrudniony przy realizacji projektu? jeśli tak to jaka umowa jest najlepsza??
 
(11:12:10) WWPE2: Może być oddelegowany do zadań w ramach projektu lub przyznany może mu być dodatek specjalny do wynagrodzenia i tylko ten dodatek specjalny jest rozliczany, bez wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym najdogodniejsza forma to oddelegowanie pracownika do realizacji zadań w ramach projektów, ale formę wyboru zostawiamy beneficjantowi.
 
(11:12:53) franek: Jaki procent środków został wykorzystany do tej pory w ramach działania 8.3?
 
(11:12:55) AJP: Ile (orientacyjnie) z początkowego budżetu 180 mln zł zostało już zagospodarowane w 8.3?
 
(11:13:04) WWPE1: Podpisano 163 umowy, co w tej chwili wykorzystuje ok. 22% alokacji.
 
(11:13:58) ania: Czy pracownik Gminy może startować w przetargu na Zarządzanie projektem w ramach działania 8.3.
 
(11:14:03) WWPE1: Tak, jak najbardziej.
 
(11:14:28) franek: Ile jeszcze naborów WWPE planuje ogłosić w ramach działania 8.3?
 
(11:14:31) WWPE2: W ramach działania 8.3 w ciągu roku przewidziane są 2 nabory. Zakończenia ogłoszenia naborów uzależnione jest od wyczerpania alokacji działania 8.3.
 
(11:14:58) MOD: Szanowni Państwo - odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa pytania. Dziękujemy za udział w czacie.
 
(11:16:00) monikaa: reszte doslemy poczta... ;-)
 
(11:16:03) MOD: :)
 
(11:16:10) MOD: Zapraszamy.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

czat, 8.3 POIG, WWPE, jst, dofinansowanie

przeczytaj_tresc_ponownie