Przejdź do treści

Wprowadzenie do Megaustawy dla JST

Data: 2010-07-23 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował informację wprowadzającą do zapisów ustawy o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych, przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzenie dotyczy art. 4, 7, 17-24 i 70 wspomnianej ustawy.

Przedstawiamy przygotowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wprowadzenie do zapisów ustawy o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Dokument przygotowany został z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego i dotyczy art. 4, 7, 17-24 i 70 wspomnianej ustawy.

OPINIA PREZESA UKE W SPRAWIE WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI (art. 4)

Przepis art. 4 ustawy o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych ma na celu zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia ze strony UKE w wyborze takiej koncepcji działalności w telekomunikacji, która nie będzie antyrynkowa. Ustawa wskazuje, że jednostka samorządu terytorialnego podejmuje interwencję na danym terenie tylko wówczas, gdy jest to celowe z punktu widzenia rynku lub konsumentów. A zatem, samorząd może bez ograniczeń inwestować w infrastrukturę pasywną, by stworzyć możliwości działalności dla operatorów, uzupełniać luki w istniejącej infrastrukturze sieciowej a także podjąć się pełnej działalności telekomunikacyjnej i świadczyć usługi detaliczne tam, gdzie przedsiębiorcy nie wykazują zainteresowania. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do nieograniczonej działalności telekomunikacyjnej na rzecz własnych jednostek wewnętrznych oraz świadczenia usług nieodpłatnie lub po obniżonej cenie tam, gdzie jest to celowe z punktu widzenia potrzeb społecznych. Każdy rodzaj działalności jednostki samorządu terytorialnego w telekomunikacji może zostać poddany opinii Prezesa UKE. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy możliwość taka jest przewidziana na wypadek, gdyby jednostka miała wątpliwości, co do spełniania warunków świadczenia usług lub chciałaby ustalić optymalny model prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

Zasady działalności jednostek samorządu terytorialnego w telekomunikacji określają przepisy ustawy o wpieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych, ustalając jednocześnie zasady odstąpienia od zasady otwartej sieci oraz zasady nieodpłatnego lub po obniżonych kosztach udostępniania sieci operatorom korzystającym, co reguluje przepis art. 7. UKE w odniesieniu do regulacji z art. 7 przygotował propozycję wniosku, która może ułatwić jednostkom samorządowym uzyskanie zgody na taką działalność. 

PROWADZENIE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ (art. 7)

W art. 7 uregulowany została możliwość świadczenia przez samorządy usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym bez pobierania wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym niż cena rynkowa. Rozwiązanie to umożliwia realizację wielu cennych inicjatyw, które dotychczas sprawdziły się jako zasadna i efektywna interwencja publiczna (np. darmowy dostęp do sieci Internet o ograniczonej prędkości). Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły prowadzić własną działalność telekomunikacyjną i dostarczać szerokopasmowy Internet tam, gdzie nie opłaca się to prywatnym firmom, gdzie istnieje potrzeba stymulacji popytu lub gdzie jest konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Tego rodzaju przedsięwzięcia będą stanowiły zadanie własne samorządu. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły nie tylko budować czy eksploatować sieci telekomunikacyjne, lecz także świadczyć usługi z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych bądź użytkowników końcowych. Przy spełnieniu pewnych warunków, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dostarczać mieszkańcom Internet po obniżonych cenach lub nawet za darmo. Inicjatywy te – z uwagi na największe ryzyko przy ich podejmowaniu dla zakłócenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym – zostały poddane uprzedniej kontroli ze strony Prezesa UKE. UKE przygotował wniosek, który ma za zadanie ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego przedstawienie sytuacji w zakresie telekomunikacji na ich obszarze a także ma na celu umożliwienie zbadania przez Prezesa UKE zakresu i warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych.

WSPÓŁKORZYSTANIE LUB DOSTĘP PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH DO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRĄ DYSPONUJĄ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (art. 17-24)

Przepisy art. 17-24 mają na celu określenie zasad i warunków działalności przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej w sektorze telekomunikacyjnym. Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej to zgodnie z definicją z art. 2 ust. 1 pkt 3: 

  1. przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw i energii oraz
  2. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm),

będące jednostkami sektora finansów publicznych lub nadzorowane przez takie jednostki.

Przedsiębiorstwa te dysponują zbudowaną ze środków publicznych infrastrukturą techniczną, która może być wykorzystana na potrzeby realizowania inwestycji telekomunikacyjnych takich jak: współkorzystanie ze słupów, masztów, kanalizacji, światłowodów. Ponadto przedsiębiorstwa te posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji liniowych i w ramach swojej podstawowej działalności prowadzą liczne inwestycje w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej. Rozwiązania przyjęte w powyższych przepisach zakładają, że podmioty te mogą jednocześnie realizować inwestycje na potrzeby telekomunikacji, zwłaszcza w zakresie infrastruktury pasywnej, co prowadziłoby w konsekwencji do poniesienia niższych kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz istotne zwiększenie podaży tej infrastruktury.

Przepis art. 17 nakłada na podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej obowiązek zapewnienia współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej wykorzystywanej do wykonywania jego podstawowej działalności, określając przy tym następujące warunki:

  • zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej ma służyć potrzebom publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
  • powinno odbywać się zgodnie z zasadami równego traktowania oraz
  • z poszanowaniem reguł uczciwej i wolnej konkurencji.

Warunki współkorzystania i dostępu określone powinny zostać w umowie o współkorzystaniu lub dostępie do infrastruktury technicznej. Umowa powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.
Czas oczekiwania na zawarcie umowy podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej obowiązany jest przeznaczyć na przeprowadzenie negocjacji, gdy zawnioskują o to przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Ustawa zastrzega, że informacje uzyskane w związku z negocjacjami podlegają obowiązkowi zachowania poufności i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W sytuacji gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych i odbiorców usług świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej Prezes UKE jest uprawniony : 

  • do zmiany treści umowy o współkorzystaniu lub dostępie do infrastruktury technicznej lub 
  • zobowiązać strony umowy do jej zmiany (art. 20).

Prezes UKE może, określić termin zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej, nie dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie tej umowy. Prezes UKE może to uczynić na pisemny wniosek każdej ze stron negocjacji albo z urzędu (art. 21).

W przypadku: 

  • niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy przez podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej,
  • odmowy współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej,
  • niezawarcia umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej w wyznaczonym przez Prezesa UKE terminie,

każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej. Strony są zobowiązane przedłożyć Prezesowi UKE, na jego żądanie w terminie 14 dni swoje stanowiska wobec rozbieżności oraz dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Prezes UKE jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji przy uwzględnieniu szczegółowych kryteriów wynikających z art. 22 ust. 1. Decyzja Prezesa UKE w sprawie współkorzystania lub dostępu od infrastruktury technicznej zastępuje umowę w zakresie objętym decyzją. W odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych decyzja zostaje wydana po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej decyzja Prezesa UKE wygasa z mocy prawa w części objętej umową. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej może ona zostać zmieniona przez Prezesa UKE na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych oraz skutecznej konkurencji (art. 22 ust. 4). Strona zawartej umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej jest zobowiązana przekazać tekst tej umowy Prezesowi UKE w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Przepis art. 70 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych wprowadza zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasadnicze zmiany dotyczą wprowadzenia do katalogu wartości i potrzeb, które uwzględnia się w planowaniu przestrzennym potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych. Potrzeby te są na tyle istotne i zarazem na tyle często pomijane w dotychczasowej praktyce planistycznej, że ustawodawca zdecydował się na ich wyodrębnienie. Realizacji zamiaru rozprzestrzeniania infrastruktury telekomunikacyjnej służy również zmiana definicji inwestycji celu publicznego. Obecnie do tego rodzaju inwestycji zalicza się inwestycję dotyczącą publicznej sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego, która realizowana jest przez prywatnego operatora i z prywatnych środków. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych nadaje ponadto Prezesowi UKE kompetencję do wyrażania opinii w sprawie projektu studium zagospodarowania gminy jak i projektu planu miejscowego. Celem tej regulacji jest włączenie Prezesa UKE w proces planowania przestrzennego i zapewnienie odpowiedniego uwzględnienia potrzeb rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, aby przez nieuzasadnione zakazy i ograniczenia nie dochodziło do powstawania obszarów pozbawionych dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Prezesowi UKE stworzono także możliwość uczestniczenia w postępowaniach dotyczących ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – tzn. inwestycje w infrastrukturę i publiczne sieci telekomunikacyjne. Takie rozwiązanie włączy organ regulacyjny w proces wydawania indywidualnych decyzji lokalizacyjnych, które są alternatywnym a nawet częstszym sposobem lokalizowania inwestycji niż plany miejscowe. Udział Prezesa UKE w tych postępowaniach ma przeciwdziałać nadużyciom i rozbieżnym interpretacjom, które dotychczas obejmowały inwestycje z sektora telekomunikacyjnego.

 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

megaustawa, ustawa o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych, jst

przeczytaj_tresc_ponownie