Przejdź do treści

VI Forum Usług Szerokopasmowych - Warsztaty Krajowego Forum Szerokopasmowego

Data: 2009-11-04 00:00:00

Odbywające się w dniach 26 i 27 listopada 2009r. VI Forum Usług Szerokopasmowych, którego organizatorem jest Computer World, to miejsce debat, wymiany wiedzy i informacji pod kątem rozwoju rynku szerokopasmowego w naszym kraju. Rozwó...

Odbywające się w dniach 26 i 27 listopada 2009r. VI Forum Usług Szerokopasmowych, którego organizatorem jest Computer World, to miejsce debat, wymiany wiedzy i informacji pod kątem rozwoju rynku szerokopasmowego w naszym kraju. Rozwój ten dotyczy zarówno usług i infrastruktury przy uwzględnieniu różnych aspektów z tym związanych. W tym roku głównym tematem Forum będzie obraz polskiego Internauty. Omówione zostaną kwestie z nim związane, w tym tematy jakiego interesują, zasoby i usługi z jakich korzysta oraz jakie ma oczekiwania i potrzeby w przyszłości. Podjęcie tego tematu ma ścisły związek z ofertą operatorów oraz tym w jaki sposób technologie wpłyną w najbliższym czasie na rozwój społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju.

Podjęte zostaną również dyskusje nad „luką cyfrową” w naszym kraju oraz jak ją zlikwidować przy wykorzystaniu środków takich jak inwestycje, media, system oświaty. Wiąże się z tym ściśle rozwój sieci regionalnych, bowiem samorządy mają w najbliższych latach do dyspozycji środki europejskie, które mają być przeznaczone na rozwój infrastruktury szerokopasmowej. Optymalne rozwiązania na lokalnych rynkach nie będzie możliwe bez wsparcia ze strony rządu, którego zadaniem jest stworzenie mechanizmów, które ułatwią rozwój tych sieci.

By taki rozwój mógł nastąpić potrzebna jest rzetelna analiza potrzeb, tego co już zostało zrobione oraz tego co zostało do zrobienia. Przy tego typu inwestycjach niezbędne są też relacje z biznesem i odbiorcami usług szerokopasmowych. Tego typu dyskusje zostaną podjęte na forum. Wstępem do stworzenia pomostów pomiędzy samorządami, biznesem i instytuacjami które pośredniczą w udostępnianiu środków pochodzących z Unii Europejskiej była debata zorganizowana 10 września br. przez Fundację Wspomagania Wsi dotycząca działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Miała ona wskazać na problemy, które wynikają we współpracy pomiędzy operatorami, a samorządami i rządem, a także tymi wynikającymi z przepisów. Pełną relację wideo można obejrzeć na stronie Krajowego Forum Szerokopasmowego. W osobnej ramce udostępnione zostały wszelkie dokumenty, w tym również lista uczestników, program, a także postulaty i odpowiedzi na nie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Drugiego dnia podczas VI Forum Usług Szerokopasmowych odbędą się warsztaty skierowane dla wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów, a także operatorów (również lokalnych). Zostały one podzielone na trzy sekcje tematyczne.

1.
Temat: Interwencje samorządu terytorialnego w sektorze telekomunikacyjnym.

W trakcie prelekcji omówione zostaną wybrane przypadki interwencji samorządów terytorialnych w sektorze telekomunikacyjnym w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFRR w latach 2007-2013, z uwzględnieniem zagadnień pomocy publicznej. Przedstawione zostaną również podstawowe reguły podejmowania takich interwencji określone w projekcie ustawy o rozwoju sieci szerokopasmowych: zasada subsydiarności i proporcjonalności, minimalizowania zakłóceń konkurencji oraz neutralności technologicznej i otwartego dostępu. Poruszone zostaną także problemy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów ustrojowych i ich wpływ na inwestycje telekomunikacyjne gmin, powiatów i samorządów województw.

Prowadzącym pierwszą grupę warsztatów będzie Jacek Wilczewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, wspólnik kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, a także ekspert w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

2. Temat: Inwestycje w telekomunikacji – od czego zacząć?

W trakcie dyskusji poruszone zostaną tematy związane z inwestycjami w budowę sieci szerokopasmowych, czy koordynowaniem działań inwestycyjnych na poziomie gminy. Ważnym aspektem poruszonym w trakcie warsztatów będzie współpraca jednostek samorządowych z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi w kwestiach likwidacji białych plam, zarządzanie i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej na podstawie konkretnych modeli, czy budowa sieci od zapewnienia dostępu od „przedostatniej mili” do „ostatniej mili”. Poruszone zostaną również problemy procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, zarówno te wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i technicznych, czy lokalnych.

Prowadzącym drugą grupę warsztatów będzie Eugeniusz Gaca, członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, który od ponad 40 lat zajmuje się prowadzeniem procesów inwestycyjnych.

3. Temat: Proces tworzenia usług i treści w sieciach szerokopasmowych

Dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz kolejne raporty „Diagnozy społecznej“ pokazują, że wiele osób nie korzysta z Internetu mimo posiadania dostępu do niego, a osoby korzystające często nie posiadają wystarczających kompetencji, by w pełni wykorzystać możliwości im oferowane. Podział cyfrowy - nierówności związane z wykorzystaniem Internetu oraz niemal całkowite wykluczenie cyfrowe niektórych grup społecznych - jest dziś istotnym problemem. Wykluczenie może mieć różne postaci, związane z brakiem kompetencji i motywacji użytkowników lub dostępności odpowiedniej oferty usług i treści w rozsądnej cenie. Wraz z rosnącym znaczeniem technologii cyfrowych nierówności z nimi związane będą leżeć u podstaw i pogłębiać inne formy wykluczenia. Lokalne, regionalne i ogólnopolskie programy upowszechnienia usług szerokopasmowych powinny zatem obejmować działania dotyczące nie tylko samego rozwoju infrastruktury ale także programy e-integracji społeczeństwa. Programy te powinny mieć na celu stworzenie wszystkim Polakom mozliwości czerpania korzyści z usług i treści dostępnych z pomocą Internetu szerokopasmowego. Powinny obejmować akcje edukacyjne i promocyjne mające na celu wzrost kompetencji i motywacji użytkowników oraz inicjatywy wspierania procesów tworzenia usług i treści w sieciach szerokopasmowych - usług dopasowanych do zainteresowań jak i potrzeb odbiorców – a tym samym stymulujących zarówno wykorzystanie Internetu, jak i wzrost kapitału ekonomicznego, społecznego czy kreatywnego.  Zarys programów e-integracji przedstawiony został w drugim raporcie Międzyresortowego Zespółu Polska Cyfrowa. Celem warsztatu będzie przybliżenie problematyki drugiego elementu programów e-integracji związanego z procesem tworzenia usług i treści w sieciach szerokopasmowych, według metodologii zawartej w ww. raporcie.

Prowadzącym trzecią grupę warsztatów będzie Igor Ostrowski, Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, przekształceń własnościowych oraz w prawie regulującym działalność mediów elektronicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii, własności intelektualnej i w prawie telekomunikacyjnym.

 

Program i tematy VI Forum Usług Szerokopasmowych znajduje się tutaj.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca spotkania i warunków rejestracji znajdują się na tej stronie.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

VI Forum Usług Szerokopasmowych, sieć, 8.4 POIG, MSWiA, FWW

przeczytaj_tresc_ponownie