Przejdź do treści

UKE o prawie operatorów do dostępu do nieruchomości

Data: 2010-12-15 00:00:00

Prezes UKE opublikował stanowisko dotyczące interpretacji przepisów art. 30 i 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z artykułem 30 megaustawy, właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić operatorom telekomunikacyjnym dostęp do nieruchomości, jeśli ci chcieliby doprowadzić tam swoją sieć telekomunikacyjną.

Prezes UKE opublikował stanowisko dotyczące interpretacji przepisów art. 30 i 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z artykułem 30 megaustawy, właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić operatorom telekomunikacyjnym dostęp do nieruchomości, jeśli ci chcieliby doprowadzić tam swoją sieć telekomunikacyjną. 

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, zwana dalej „ustawą szerokopasmową", reguluje odrębnie:

dostęp do nieruchomości,
dostęp do budynku czy też miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku w celu zapewnienia telekomunikacji,
dostęp do kanalizacji kablowej,
dostęp do kabla telekomunikacyjnego.

Dostęp do nieruchomości

W art. 33 ustawy szerokopasmowej został uregulowany przez ustawodawcę dostęp do nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem „Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości są obowiązani umożliwić operatorom, podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości".

W przypadku gdy właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości nie zawrze z wnioskującym, uprawnionym podmiotem umowy regulującej warunki korzystania z nieruchomości dla potrzeb wskazanych w art. 33 ust. 1 ustawy szerokopasmowej, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o jej zawarcie, istnieje możliwość uzyskania takiego dostępu na drodze administracyjnej. Mianowicie zgodnie z art. 33 ust. 7 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zwanej dalej „u.g.n.", operator może złożyć właściwemu staroście wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości we wnioskowany przez niego sposób, nie wykraczający poza zakres takiego dostępu określony w art. 33 ust. 1 ustawy szerokopasmowej. 

Podkreślenia wymaga to, że na mocy art. 124 ust. 1b u.g.n. decyzja starosty ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na umieszczanie urządzeń łączności publicznej jest wydawana w uzgodnieniu z Prezesem UKE. Jak zasadnie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 140/06,  „Uzgodnienie, w przeciwieństwie do opinii, jest formą o znaczeniu stanowczym, wiąże bowiem organ decydujący w postępowaniu głównym."  Przy zachowaniu warunków określonych w art. 124 ust. 1a u.g.n. starosta po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości - na wniosek operatora - może wydać decyzję zezwalającą na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, której z urzędu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Dostęp do budynku czy też miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku w celu zapewnienia telekomunikacji

Od przypadku zapewnienia dostępu do nieruchomości określonego w art. 33 ust. 1 ustawy szerokopasmowej należy odróżnić sytuację zapewnienia dostępu do budynku lub miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej ,,Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który doprowadził publiczną sieć telekomunikacyjną do nieruchomości, dostęp do

1) budynku,

2) miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku

- w celu zapewnienia telekomunikacji".

Art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej będzie miał zastosowanie w przypadku gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny doprowadził publiczną sieć telekomunikacyjną do nieruchomości z zamiarem uzyskania dostępu do budynku. Na gruncie wykładni art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej można przykładowo wyodrębnić następujące sytuacje:

przedsiębiorca telekomunikacyjny (podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej) żąda dostępu do budynku, który stanowi część składową nieruchomości gruntowej, czyli prawo własności zarówno budynku, jak i gruntu przysługuje temu samemu podmiotowi;
przedsiębiorca telekomunikacyjny (podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej) żąda dostępu do budynku, który stanowi odrębny od nieruchomości gruntowej przedmiot własności, czyli żąda dostępu do nieruchomości budynkowej (budynku). Właścicielem budynku w takim przypadku jest inny podmiot, niż podmiot mający prawo własności do nieruchomości gruntowej.
Odnosząc się do przedstawionych możliwych sytuacji zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej należy wyjaśnić, iż w każdym z powyższych przypadków dostęp do budynku obejmuje nadto prawo wejścia na nieruchomość gruntową. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że w ramach zapewnienia dostępu do budynku właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, do której publiczna sieć telekomunikacyjna została doprowadzona będzie zobowiązany zapewnić także możliwość faktycznego dojścia do tego budynku.

Analizując sytuację opisaną w punkcie 1 należy zauważyć, że przedsiębiorca telekomunikacyjny, który doprowadził publiczną sieć telekomunikacyjną do nieruchomości, w celu uzyskania dostępu do budynku korzysta z uprawnień w tym zakresie, wynikających z przepisu art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej.

W przypadku zaś opisanym w punkcie 2, w celu przejścia przez nieruchomość gruntową należy stosować tryb wynikający z art. 33 ustawy szerokopasmowej, zaś w zakresie dostępu do budynku stosuje się art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej.

Zaznaczyć również należy, iż w sytuacji, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny (podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej) żąda dostępu do budynku, przy czym do realizacji tego przedsięwzięcia konieczne jest przejście przez nieruchomość gruntową sąsiednią, to do przejścia przez nieruchomość gruntowa sąsiednią należy stosować tryb określony w art. 33 ustawy szerokopasmowej.

W przypadku natomiast objętym regulacją z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy szerokopasmowej mamy do czynienia z sytuacją, w której uprawniony podmiot doprowadził swoją publiczną sieć do budynku i żąda dostępu do konkretnego miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku.

Dostęp do kanalizacji kablowej lub dostęp do kabla telekomunikacyjnego

W art. 30 ust. 2 ustawy szerokopasmowej został przewidziany obowiązek właściciela istniejącej kanalizacji kablowej usytuowanej na nieruchomości lub w budynku zapewnienia dostępu do kanalizacji kablowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który nie ma możliwości korzystania z innej istniejącej kanalizacji kablowej, w celu zapewnienia telekomunikacji. W ust. 3 art. 30 ustawy szerokopasmowej został natomiast ujęty obowiązek właściciela kabla  telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku lub rozprowadzonego w budynku, jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kolejnego kabla telekomunikacyjnego lub umieszczenia tego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej. Właściciel takiego kabla jest obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu całość lub część tego kabla, w tym w szczególności włókno światłowodowe.

Stosownie do art. 30 ust. 4 ustawy szerokopasmowej,  warunki dostępu do budynku, miejsca w budynku, kanalizacji kablowej lub kabla określać powinna umowa zawarta między przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, właścicielem istniejącej kanalizacji kablowej lub właścicielem kabla doprowadzonego do budynku lub rozprowadzonego w budynku. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 od dnia wystąpienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zwarcie, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie zapewnienia dostępu do budynku (miejsca w budynku, kanalizacji kablowej lub kabla).     
 
Podsumowanie

Mając na uwadze treść art. 33 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej należy zauważyć, że regulują one zupełnie odmienne sytuacje zapewnienia dostępu na potrzeby telekomunikacji.

Art. 33 ustawy szerokopasmowej dotyczy umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności instalowania urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzania linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację
i konserwację. Natomiast art. 30 ustawy szerokopasmowej dotyczy:

a) zapewnienia dostępu tylko do budynku lub miejsca w budynku (ust. 1),

b) dostępu do kanalizacji kablowej, która jest usytuowana na nieruchomości lub w budynku (ust. 2),

c) dostępu do całości lub części kabla telekomunikacyjnego, w szczególności do włókna światłowodowego, które są doprowadzone do budynku lub po nim rozprowadzone (ust. 3).

Zakres podmiotowy art. 30 i 33 ustawy szerokopasmowej

Podmioty uprawnione do żądania dostępu

W odniesieniu do zakresu podmiotowego obu omawianych przepisów należy zauważyć, że w przypadku dostępu do nieruchomości ujętego w art. 33 ust. 1 ustawy szerokopasmowej jak i dostępu do budynku lub miejsca w budynku ujętego w art. 30 ust. 1 tej ustawy, krąg podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostępu jest taki sam. W każdym z tych przypadków zobowiązanymi są właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Odmiennie natomiast przedstawia się krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępu. W przypadku dostępu do nieruchomości uregulowanego w art. 33 ust. 1 ustawy szerokopasmowej uprawnionymi w tym zakresie będą operatorzy, podmioty wskazane w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 Prawa telekomunikacyjnego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku zaś obowiązku zapewnienia dostępu do budynku lub miejsca w budynku uregulowanego postanowieniem art. 30 ust. 1 ustawy szerokopasmowej podmiotem uprawnionym, któremu taki dostęp powinien zostać umożliwiony jest przedsiębiorca telekomunikacyjny, który doprowadził publiczną sieć telekomunikacyjną do nieruchomości.
Ustawa szerokopasmowa nie zawiera ani definicji legalnej pojęcia „operator" ani definicji pojęcia „przedsiębiorca telekomunikacyjny". Zgodnie jednak z  regulacją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy szerokopasmowej dokonując interpretacji art. 30 i 33 ustawy szerokopasmowej należy przyjąć, że:

operatorem jest przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (art. 2 pkt 27 lit. b) Prawa telekomunikacyjnego),
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:
a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest "dostawcą usług",

dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, zwany jest "operatorem".

Podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępu

Odwołując się do brzmienia art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy szerokopasmowej należy wskazać, że zobowiązanymi do umożliwienia dostępu do budynku (miejsca w budynku) jak i do nieruchomości są nie tylko właściciele czy użytkownicy wieczyści ale i zarządy nieruchomości, w przypadku gdy nieruchomość w takim zarządzie się znajduje.

W ocenie Prezesa UKE realizacja ujętego w powyższych przepisach obowiązku przez właścicieli czy użytkowników wieczystych nie powinna powodować trudności.

W odniesieniu natomiast do wykonywania tych obowiązków przez zarządców nieruchomości należy zauważyć, że wyrażenie zgody na inwestycję, jaka w ramach zapewnionego dostępu do budynku, czy też nieruchomości ma zostać przeprowadzona mieści się w granicach zwykłego zarządu nieruchomością. Prezes UKE wskazuje, że nawet w przypadku przyjęcia poglądu przeciwnego i uznania, że tego rodzaju inwestycje przekraczają zakres zwykłego zarządu nie jest wymagana w takim przypadku indywidualna zgoda wszystkich współwłaścicieli, ale uchwała, jaka w tym przedmiocie powinna zostać przez nich podjęta.

Z uwagi na to, że zarówno art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy szerokopasmowej wskazują wprost zarządcę nieruchomości jako stronę negocjacji, jakie w zakresie wnioskowanego dostępu powinny być prowadzone i zarazem uprawniają ten podmiot do wyrażenia zgody na taki dostęp należy uznać, że zarządca od obowiązku prowadzenia w tym zakresie negocjacji i wyrażenia zgody nie może zostać zwolniony. O ile zatem, przed wypełnieniem spoczywającego na nim w tym zakresie obowiązku, zgodnie z przepisami prawa regulującymi zasady wykonywania zarządu powinien posiadać zgodę właścicieli lokali to taką zgodę powinien uzyskać. Pozostaje to jednak bez wpływu na ocenę istnienia po stronie zarządcy nieruchomości obowiązku zapewnienia dostępu do nieruchomości czy budynku, jak i na termin na zawarcie umowy dostępu zakreślony mocą art. 33 ust. 3 jak i 30 ust. 5 ustawy szerokopasmowej.

Właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości może formułować warunki, na których będzie udostępniał budynki czy nieruchomość na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jeżeli jednak stawiane przez niego warunki - w ocenie wnioskującego o dostęp podmiotu - są nieuzasadnione i w konsekwencji negocjacje okażą się bezskuteczne, uzyskanie dostępu do nieruchomości może nastąpić na powyżej przedstawionej drodze administracyjnej.

Źródło: UKE
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, megaustawa, prawo, operztorzy

przeczytaj_tresc_ponownie