Przejdź do treści

Poradnik: Udostępnianie nieruchomości operatorom

Data: 2011-04-19 00:00:00

UKE opublikowało poradnik dla właścicieli nieruchomości dotyczący zasad i warunków udostępniania nieruchomości na potrzeby telekomunikacyjne zaktualizowany w związku z nowymi regulacjami prawnymi wynikającymi z megaustawy.

UKE opublikowało poradnik dla właścicieli nieruchomości dotyczący zasad i warunków udostępniania nieruchomości na potrzeby telekomunikacyjne zaktualizowany w związku z nowymi regulacjami prawnymi wynikającymi z megaustawy.

Dostęp telekomunikacyjny w zakresie wykorzystania budynków oraz istniejących masztów i wież jako elementów wsporczych do montażu anten.

Przygotowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej opracowanie stanowi materiał informacyjno - przewodnikowy o dostępie telekomunikacyjnym. Podstawą prawną do realizacji prawa do dostępu telekomunikacyjnego w zakresie budynków oraz istniejących masztów i wież jako elementów wsporczych do montażu anten są:

• art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.);
• art. 30 i 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z2010 r. Nr 106 poz. 675) oraz
• przepisy innych ustaw, rozporządzeń oraz norm dotyczących szeregu kwestii związanych bezpośrednio i pośrednio z instalowaniem elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym w szczególności z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa autorskiego i praw pokrewnych mających wpływ na instalowanie elementów infrastruktury (dostęp), ograniczając jego obszar.

Przewodnik kierowany jest do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, eksploatujących sieci publiczne (Operatorów), a jego zakres powinien odpowiadać panującym obecnie na rynku telekomunikacyjnym potrzebom, które znajdują odzwierciedlenie we wnioskach Operatorów dotyczących możliwości dostępu do infrastruktury innych Operatorów oraz Operatorów uznanych za Operatorów o szczególnej pozycji na rynku telekomunikacyjnym.
  
Przewodnik o dostępie do infrastruktury zawiera:
• wykaz przepisów prawa mających zastosowanie przy realizacji dostępu telekomunikacyjnego w zakresie objętym przewodnikiem,
• określenie obszaru, zakresu i sposobu realizacji obowiązku zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego wraz ze wskazaniem przepisów prawa obejmujących te zagadnienia,
• możliwy do wykorzystania obszar działania,
• procedurę postępowania dla pozyskania obszaru działania i jego eksploatacji,
• zakres rzeczowy umowy na dostęp do infrastruktury - zwanej dalej „Umową”,
• sugestie, co do ustalania wysokości opłat tytułem dostępu,
• opis problemów i propozycje zmian legislacyjnych.
  
Szybki rozwój technologii w telekomunikacji, rosnąca skala zapotrzebowania na świadczone usługi oraz brak możliwości konkurowania pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, eksploatującymi sieci publiczne, wymusza na rynku telekomunikacyjnym bardzo duże zapotrzebowanie na Infrastrukturę.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w Polsce znaczne ożywienie gospodarcze, w tym dostęp do nowoczesnej technologii. Coraz silniej zaznacza się tendencja do integracji usług telefonicznych z usługami transmisji danych. W tej chwili klient oczekuje zintegrowanych rozwiązań i atrakcyjnej cenowo oferty. Można to osiągnąć dzięki postępowi techniki pozwalającemu wykorzystać nie tylko istniejący potencjał sieci kablowych, lecz ogromny potencjał fal radiowych poprzez rozwój bezprzewodowego dostępu do transmisji danych w postaci technik radiowych.
Atrakcyjność zastosowania fal radiowych w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych wynika głównie z szybkiego rozwoju technologii oraz, co jest bardzo ważne, z ich elastyczności i ekonomiczności. To spowodowało, że stały się one nowym, dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku. Przenośność w bezprzewodowych systemach sieciowych umożliwia użytkownikom sieci dostęp do aktualnych informacji bez względu na lokalizację. Zwiększa to wydajność i stwarza możliwość świadczenia usług niedostępnych przy korzystaniu z sieci kablowej. Technologia bezprzewodowa umożliwia zbudowanie sieci tam, gdzie nie ma możliwości położenia kabli telekomunikacyjnych.

Więcej informacji w załączonym przewodniku, który udostępniamy  w plikach do pobrania.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, telekomunikacja, nieruchomości, spółdzielnia, operatorzy, UKE, megaustawa, poradnik

przeczytaj_tresc_ponownie