Przejdź do treści

Kompetencje UKE względem jst i innych podmiotów

Data: 2010-09-10 00:00:00

Kompetencje Prezesa UKE w razie powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi prowadzenia działalności z art. 3 ust. 1 ustawy szerokopasmowej.

Kompetencje Prezesa UKE w razie powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi prowadzenia działalności z art. 3 ust. 1 ustawy szerokopasmowej.

1. Działalność jednostki samorządu terytorialnego (zwanej dalej „jst"), o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci lub usług telekomunikacyjnych (zwanej dalej „ustawą szerokopasmową"), należy do jej zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej i może być wykonywana zarówno bezpośrednio przez taką jst, jak i poprzez inne podmioty, którym jst powierzyła prowadzenie tej działalności. Podstawą prawną do powierzenia tych zadań innemu podmiotowi jest art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej oraz inne przepisy w tym artykule wskazane.

2. Niezależnie od tego, czy działalność w zakresie telekomunikacji jest wykonywana bezpośrednio przez jst, czy poprzez inny podmiot, wymaga spełnienia warunków, o których mowa w 3 ust. 2 i 3 ustawy szerokopasmowej, tj. ma być wykonywana w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, a także przy zachowaniu kompatybilności i dołączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej oraz dostępu do nich. Jst ma więc obowiązek takiego zorganizowania tej działalności, w szczególności poprzez zawarcie umów o odpowiedniej treści, by gwarantowały współkorzystanie i dostęp co najmniej na zasadach równego traktowania i bez zakłócenia równoprawnej i skutecznej konkurencji. Dalsze obowiązki dla jst mogą wynikać m.in. z konieczności zapewnienia warunków legalności pomocy publicznej udzielanej przez jst, nie tylko w formie bezpośredniego przekazania środków publicznych, ale również w formie udostępnienia infrastruktury, która powstała z wykorzystaniem środków publicznych.

3. Fakt powierzenia przez jst innemu podmiotowi zadań publicznych w zakresie telekomunikacji - jako zadań gospodarki komunalnej - nie powinien też mieć znaczenia dla obowiązków zapewniania przez jst dostępu do infrastruktury i sieci powstałych z wykorzystaniem środków publicznych, w szczególności wówczas, gdy powierzenie zadań następuje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym ostatnim przypadku partnerstwo oznacza bowiem wspólną realizację przedsięwzięcia (np. polegającego na budowie i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniu usług) przez jst i przez partnera prywatnego - działalność z art. 3 ust. 1 ustawy szerokopasmowej jest wówczas prowadzona w ramach przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z partnerem prywatnym. W tym kontekście zwrócić trzeba uwagę na art. 13 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy szerokopasmowej, które zrównują dostęp telekomunikacyjny zapewniany przez koncesjobiorcę i partnera prywatnego z dostępem telekomunikacyjnym zapewnianym bezpośrednio przez jst.

4. Fakt powierzenia przez jst innemu podmiotowi prowadzenia działalności z art. 3 ust. 1 ustawy szerokopasmowej nie wyłącza zatem zastosowania art. 13 ust. 1 i 2 ustawy szerokopasmowej. W zależności od okoliczności danej sprawy możliwe będzie zastosowanie tych przepisów względem jednostki, która powierzyła prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji, albo też wspólnie względem takiej jednostki i podmiotu, któremu powierzono działalność. Możliwość taką potwierdza brzmienie art. 14 ustawy szerokopasmowej, zgodnie z którym przepisy art. 13 nie wyłączają obowiązków jst lub „podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1", wynikających z przepisów prawa telekomunikacyjnego. Zastrzeżenie to nie miałoby sensu, gdyby art. 13 ustawy szerokopasmowej nie dotyczył podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie tej działalności. Argumenty wykładni funkcjonalnej również przemawiają za takim rozwiązaniem, bowiem niewątpliwym zamiarem ustawodawcy było zapewnienie otwartego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej lub nabytej w ramach gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

5. Należy jeszcze zwrócić uwagę na art. 27 ust. 1 ustawy szerokopasmowej. Przepis ten stanowi, że „podmiot, który wykorzystał środki publiczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub publicznej sieci telekomunikacyjnej lub nabył prawa do takiej infrastruktury lub sieci oraz jego podmioty zależne, są obowiązani zagwarantować współkorzystanie oraz dostęp do takiej infrastruktury oraz sieci przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o pomocy publicznej, decyzji, umów lub innych aktów, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych tej budowy, przebudowy lub remontu lub nabycia praw, na zasadach tam określonych."

Po pierwsze, przepis ten dotyczy takiej sytuacji, w której obowiązek zagwarantowania współkorzystania lub dostępu został nałożony na określony podmiot w przepisach o pomocy publicznej, decyzjach, umowach lub aktach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych, w tym także nabycie praw do infrastruktury wybudowanej ze środków publicznych. Znaczenie normatywne art. 27 ust. 1 ustawy szerokopasmowej, jak należy sądzić, polega na tym, że obowiązek nałożony na określony podmiot w umowie lub akcie indywidualnym zyskiwałby skuteczność erga omnes, właśnie poprzez podniesienie go do rangi obowiązku ustawowego, na który mogą powołać się wszystkie uprawnione podmioty, a co nie byłoby w zasadzie niemożliwe w oparciu o samą umowę lub akt indywidualny.
Po drugie, art. 27 ust. 1 ustawy dotyczy sytuacji, w której określony podmiot uzyskuje dofinansowanie ze środków publicznych budowy, przebudowy, remontu lub nabycia prawa do infrastruktury, jak również sytuacji, gdy dany podmiot nabywa prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej, którą zbudowano, przebudowano lub wyremontowano wykorzystując środki publiczne, niezależnie od tego, czy nabycie praw nastąpiło z wykorzystaniem środków publicznych.

W konsekwencji, art. 27 ustawy szerokopasmowej może znaleźć zastosowanie w przypadku powierzenia przez jst innemu podmiotowi zadań z zakresu działalności w telekomunikacji, o ile spełnione są opisane wyżej przesłanki.

Obowiązki, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy szerokopasmowej, będą brane pod uwagę przez Prezesa UKE przy stosowaniu art. 26-28 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Kompetencje Prezesa UKE określają przepisy działu I rozdziału 3 oraz działu II rozdziału 2 Pt, do których odsyła art. 27 ust. 2 ustawy szerokopasmowej. Realizując te kompetencje Prezes UKE będzie brał pod uwagę również zasady wykonywania obowiązków określone w przepisach o pomocy publicznej, umowach i innych aktach, z których obowiązki te wynikają.
 

Źrodło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jst, UKE, megaustawa, prawo

przeczytaj_tresc_ponownie