Konferencja KFS - podsumowanie i prezentacje

Konferencja KFS - podsumowanie i prezentacje

Około 300 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe uczestniczyło w listopadowej konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się 24 listopada 2010 r. w hotelu Westin w Warszawie. Jej celem było przestawienie możliwości, jakie samorządom i operatorom na polu inwestycji szerokopasmowych stworzyła megaustawa. Prelegenci dzielili się też swymi pierwszymi doświadczeniami, jak funkcjonuje nowe prawo i jak je można wykorzystać przy budowie infrastruktury szerokopasmowej i sieci dostępowych.


Około 300 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe uczestniczyło w listopadowej konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się 24 listopada 2010 r. w hotelu Westin w Warszawie. Jej celem było przestawienie możliwości, jakie samorządom i operatorom na polu inwestycji szerokopasmowych stworzyła megaustawa. Prelegenci dzielili się też swymi pierwszymi doświadczeniami, jak funkcjonuje nowe prawo i jak je można wykorzystać przy budowie infrastruktury szerokopasmowej i sieci dostępowych.

Konferencję oficjalnie otworzyła Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Megaustawa to przede wszystkim zielone światło dla inwestycji szerokopasmowych – powiedziała Anna Streżyńska. Jej zdaniem nie znaczy to, że nie ma problemów, czego przykładem mogą być opóźnienia przy realizacji programu 8.4 POIG.
Następnie wystąpiła Gabrielle Gauthey z zarządu Alcatel-Lucent, gość specjalny konferencji. Pokreśliła konieczność inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, jako że według obecnych szacunków w ciągu pięciu lat ruch w sieciach IP wzrośnie pięciokrotnie. – Dodatkowo stoimy w przededniu rewolucji mobilnego internetu. Za pięć lat 70 proc. telefonów komórkowych będzie mieć dostęp do sieci – powiedziała Gabrielle Gauthey.

Jej zdaniem sami operatorzy nie udźwigną kosztów niezbędnych inwestycji. - Marże na rynku telekomunikacyjnym są dziś znacznie niższe niż kilka lat temu i należy pomyśleć o nowych modelach prowadzenia inwestycji – stwierdziła Gabrielle Gauthey. Dlatego też, jej zdaniem, na świecie w to zadanie włączają się rządy i samorządy . - 75-80 proc. kosztów inwestycji to roboty budowlane i w infrastrukturę pasywną. Dlatego nie ma sensu kierować pieniędzy na powielanie infrastruktury. I tu ważną rolę do odegrania ma regulator – podkreśliła Gabrielle Gauthey.

Pierwsza sesja konferencji została zatytułowana „Megaustgawa – na co należy zwrócić uwagę?” Rozpoczął ją Piotr Combik, z Departamentu Rozwoju infrastruktury UKE. Mówił o tym, na co powinny zwrócić uwagę jednostki samorządu terytorialnego prowadząc działalność w na polu telekomunikacji w świetle wymagań nowej ustawy. Poruszył najważniejsze dla samorządów kwestie, takie jak: warunki podjęcia takiej działalności, gdzie należy zgłaszać rejestrację przedsięwzięcia, kiedy można świadczyć usługi dostępu do Internetu po cenach niższych niż rynkowa, jak działać na rynku lokalnym, by nie zaburzać zasad konkurencji.

Występująca po nim Joanna Trzaska, z Departamentu Rozwoju infrastruktury UKE przestawiła budzącą sporo kontrowersji kwestię planowania przestrzennego w świetle megaustawy. Nowe przepisy upoważniają Prezesa UKE do opiniowania projektów planów miejscowych i studiów uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie telekomunikacji. A celem tego zapisu jest wyeliminowanie bezzasadnych zakazów dla budowy sieci telekomunikacyjnych. Przedstawiła też możliwe sposoby maskowania masztów i stacji bazowych tak, by nie szpeciły one krajobrazu.

Marek Ostanek z Departamentu Rozwoju infrastruktury UKE omówił artykuł 29 megaustawy, dotyczący inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w Polsce. Zwrócił uwagę, że inwentaryzacja sieci wykonana przez Urzędy Marszałkowskie jest niewiarygodna i źle przeprowadzana, co powoduje, że trudno jest określić dziś tzw. białe obszary, gdzie nie ma dostępu do sieci. – Wielu operatorów bulwersuje konieczność udostępnienia danych, które zbiera UKE, ale jest to konieczne do stworzenia mapy białych plam, by móc skutecznie interweniować, tam gdzie nie infrastruktury – mówił Marek Ostanek. Pokreślił, że tego rodzaju dane są niezbędne w działalności UKE. Inwentaryzacja obejmuje takie informacje, jak: rozkład infrastruktury telekomunikacyjnej na danym obszarze, parametry budynków wraz z ich dokładną lokalizacją czy węzły dostępowe.

Jacek Wilczewski z Kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy omówił tematykę nowej linii demarkacyjnej między inwestycjami w sieci dofinansowywanymi z funduszy unijnych w ramach RPO i 8.4 POIG. Kilka tygodni temu ta „linia demarkacyjna” została bowiem przesunięta i teraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) można realizować projekty polegające na budowie lub rozbudowie lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych. Wcześniej w ramach RPO nie można było otrzymać wsparcia unijnego na budowę sieci dostępowych. – Przyjęto jednak warunek, że z RPO można dostać unijne pieniądze tylko wtedy, gdy projekt obejmuje zarówno sieć szkieletową, jak i dystrybucyjną. Nie może więc obejmować tylko sieci ostatniej mili – zwrócił uwagę Wilczewski. Podkreślił też, że zmieniając linię demarkacyjną przyjęto pierwszeństwo dla działania 8.4 POIG, co oznacza, że obszar objęty dofinansowanie z tego tytułu automatycznie sprawia, że nie jest możliwe już dofinansowanie z puli RPO.

Joanna Antczak z Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE mówiła natomiast o problemach, na jakie napotykają beneficjamci realizujący projekty w ramach 8.4 POIG. O dofinansowanie unijne z tej puli mogą się starać lokalni operatorzy telekomunikacyjni.

O problemach lokalnych przedsiębiorców starających się o fundusze z działania 8.4 PO IG mówił też Piotr Marciniak z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej rozpoczynający drugą część sesji konferencji KFS. Według niego, wynikają one głównie z nadmiernej biurokracji.
- To powoduje opóżnienia i skutkuje zwiększeniem kosztów inwestycji – stwierdził Marciniak. Jego zdaniem, problemem jest też ogłaszaniem nowych naborów bez rozstrzygnięcia poprzednich, co powoduje blokowanie inwestycji. Po nim wystąpił Jacek Sołtys z firmy Wlan Tech Plus, który jako pierwszy w Polsce rozliczył projekt dofinansowanie z działania 8.4. Przedstawił swe doświadczenia inwestycyjne.

Klara Malecka z Fundacji Wspomagania Wsi i Emilian Stańczyszyn ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na przykładzie projektu subregionalnej sieci dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ubiegającego się o dofinansowanie z RPO na Dolnym Śląsku omówili wykorzystanie środków RPO przeznaczonych na budowę sieci. Projekt ten zwyciężył w konkursie „Wygrajmy razem EURO” zorganizowanym przez Accreo Taxand oraz Gazetę Wyborczą.

Ostatnia sesja konferencji KFS dotyczyła problematyki budowania popytu na usługi szerokopasmowe. Janusz Szymaś z Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu omówił konieczność zastosowania szerokopasmowego Internetu we współczesnej telemedycynie. - To najbardziej nowoczesny sposób świadczenia usług medycznych. Do ich wykonywania niezbędne są szerokopasmowe łącza internetowe, bo pacjent nie może czekać – mówił Janusz Szymaś. Podawał wiele przykładów, gdzie dziś telemedycna się urzeczywistnia, np. transmisje na żywo z operacji i korzystanie przy nich z konsultacji światowych specjalistów. - Mówi się, że w roku 2050 r. cała medycyna będzie telemedycyną – podsumował Janusz Szymaś.

Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego i Lidia Stępniak-Ustasiak z UPC Polska przedstawili natomiast problem cyfrowych outsiderów, czyli osób powyżej 50 roku życia wykluczonych cyfrowo. Dominik Batorski omówił wyniki raportu „Dojrzałość w sieci”. Wynika z niego, że spośród blisko 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia, z Internetu korzysta tylko niecałe 3 mln (21,6 proc). To oznacza, że ponad 10 milionów seniorów (ok. 78 proc.) jest wykluczonych cyfrowo.

Konferencję KFS zakończyła debata pod tytułem: „Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz”. Dyskutowano na niej m.in. o problemie współpracy między samorządami, administracją rządową, a biznesem w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Udział w niej wzięli: Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Piotr Muszyński (Telekomunikacja Polska), Igor Ostrowski (Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów), Krzysztof Rybiński (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie), Anna Streżyńska (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej), Jacek Wilczewski (Kancelaria Grynhoff Woźny Wspólnicy).

We wprowadzeniu do debaty Adam Michalewicz z CAM Media omówił metody promocji i budowania popytu na Internet w środowiskach lokalnych, jak i w skali ogólnokrajowej.

Marek Jaślan

Prezentacja Piotra Combika z DRI w UKE

Prezentacja Joanny Trzaski z DRI w UKE

Prezentacja Marka Ostanka z DRI w UKE

Prezentacja Joanny Antczak z DRI w UKE

Prezentacja Jacka Wilczewskiego z Kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy

Prezentacja Klary Maleckiej z Fundacji Wspomagania Wsi i Emiliana Stańczyszyna ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Prezentacja Piotra Marciniaka z KIKE

Prezentacja Jacka Sołtysa z Wlan Tech Plus

Prezentacja Gabrielle Gauthey

Prezentacja prof. Janusza Szymasia

Prezentacja Dominka Batorskiego z UW

Prezentacja Adama Michalewicza z CAM Media

Załączniki