Czat z 11 marca 2010 r. - zapis dyskusji

W dniu 11 marca 2010 r. odbyło się kolejne wirtualne spotkanie dotyczące działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W spotkaniu organizowanym przez Krajowe Forum Szerokopasmowe wzięli udział przedstawiciele Instytutu Łączności, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.


W dniu 11 marca 2010 r. odbyło się kolejne wirtualne spotkanie dotyczące działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W spotkaniu organizowanym przez Krajowe Forum Szerokopasmowe wzięli udział przedstawiciele Instytutu Łączności, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

W dyskusji on-line wzięło udział kilkadziesiąt osób, a szczegółowy zapis przebiegu spotkania można znaleźć poniżej. Niestety nie obyło się bez problemów technicznych za co Państwa przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że część pytań, na które nie mogliśmy odpowiedzieć w trakcie spotkania została przesłana do MSWiA i WWPE, a odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w najbliższym czasie w serwisie KFS.

MOD

Witamy na kolejnym wirtualnym spotkaniu dotyczącym działania 8.4 POIG. Na Państwa pytania będą odpowiadać eksperci z Instytutu Łączności, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Zapraszamy do aktywnego udziału i zadawania pytań.

bartek25

moje pytanie dotyczy zabezpieczenia finansowego które jest potrzebne do realizacji mojego projektu. Kiedy dokładnie muszę przedstawić wwpe dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowania mojego projektu?

WWPE

Zabezpieczenie wkładu własnego należy dostarczyć do podpisania umowy, natomiast zabezpieczenie należytego wykonania umowy (weksel in blanco) po podisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

bartek25

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda przyznanie punktów za użycie w projekcie 2 różnych typów technologi, np . światłowodów FTTH i systemu radiowego w paśmie chronionym. Jaką wtedy otrzymam punktacje? Bo FTTH jest najwyżej oceniana.

MSWIA

W zależności od udziału każdej technologii w projekcie oceniane będzie według średniej ważonej punktów za każdą technologię.

bartek25

Jaka ma być struktura biznes planu ? Jego struktura? Co ma być w nim wyszczególnione?

WWPE

Wzór biznes planu znajduje się na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Dokumenty

mab

Jaka jest ostateczna definicja kwalifikowalności obszarów, które mogą uzyskać pomoc w ramach działania 8.4 POIG?

MSWIA

Listy obszarów kwalifikujących się do wspacia publikowane są na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich poszczególnych regionów (linki na stronie WWPE). Są to obszary na których nie funkcjonuje usługa dostępu minimum 2 Mbps lub jest ona świadczona przez jednego operatora.

mab

Czy wyniki inwentaryzacji publikowane przez województwa uznawane są jako ostateczne?

MSWIA

W procesie odwoławczym UKE może na miejscu zweryfikować czy wyniki inwentaryzacji dla danej miejscowości są prawidłowe.

ipartner

Czy technologie WIMAX można użyć w części dystrybucyjnej a nie dostępowej, w uproszczeniu WIMAX zasila stacje HOTSPOT.

WWPE

Można stosować technologię WiMAX jako sieć dystrybucyjna.

mab

Czy będą weryfikowane „z urzędu” obszary zakwalifikowane do wsparcia w ramach 8.4 POIG, czy można zgłaszać wnioski w tej sprawie, do kogo je kierować?

MSWIA

Nie są weryfikowane z urzędu, weryfikacja prowadzona będzie na wniosek przedsiębiorcy, w procesie odwoławczym.

mab

W jaki sposób odpowiednie instytucje będą kontrolować realizację projektów dofinansowanych z 8.4 POIG?

WWPE

Projekty będą kontrolowane przez instytucję wdrażającą w miejscu realizacji projektu. Kontroli podlega zarówno zakres rzeczowy, jak i finansowy. Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli na 5 dni przed jej rozpoczęciem. Instutucja wdrażająca ma również prawo do kontroli nieplanowanych.

mab

Jak wygląda procedura odwoławcza w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikowalności danego obszaru?

MSWIA

Odwołania kieruje się do WWPE, jeżeli wątpliwość dotyczy kwalifikowalności obszaru WWPE kieruje wniosek do UKE, króty prowadzi weryfikację na miejscu

d.kulesza

W moim regionie wykorzystując już posiadane przeze mnie miejsca, mogę podłączyć sporo miejscowości objętych dofinansowaniem. Mam też możliwość rozszerzenia znacznie obszaru sieci. Wymaga to jednak budowy dodatkowej infrastruktury. Czy mogę złożyć dwa wnioski ? Obawiam się, że jako całość może to być znacząca kwota i wniosek zostanie odrzucony ze względów ekonomicznych.

MSWIA

W ramach konkursu wnioskodawca może złozyć kilka wniosków, jezeli jest to uzasadnione dla jego działalności.

obserwator

W projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych1 Art. 49) wymieniana jest regionalna sieć szerokopasmowa. Czy są to tylko infrastruktura pasywna udostępniania innym operatorom, czy też świadczone będą usługi?
Czy jej zasięg obejmuje teren gminy, powiatu, czy województwa?
Jeśli będą świadczone usługi, czy będzie obowiązek korzystania z niej przez podmioty publiczne?

MSWIA

Regionalne sieci szerokopasmowe są sieciami szkieletowymi w regionie. Będą świadczyły usługi hurtowe.

mab

Czy w kryteriach kwalifikowalności brany jest pod uwagę dostęp do Internetu przez GSM?

MSWIA

Nie

pies_ogrodnika

Proszę o doprecyzowanie określenia terminu „przepływności 2Mb”. Ogromna większość Operatorów oferuje dostęp asymetryczny, który oferuje 2Mb w kierunku do abonenta, natomiast w dokumencie WWPE „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowych operacji w ramach POIG” wskazuje, że celem działania 8.4 jest zapewnienie symetrycznego dostępu min. 2Mb. – czy wnioski, które oferują np. 2Mb/512kb będą odrzucane?

MSWIA

W ramach konkursu możliwe jest dostarczanie dostępu symetrycznego i asymetrycznego. Zdefiniowana jest jedynie przepływność do użytkownika.

d.kulesza

Jak dokładny ma byc opis techniczny projektu? przykład: na swoim obszarze mogę podłączyć około 50 ciu miejscowości z "białych plam", aby tego dokonać praktycznie w każdej z nich jestem zmuszony postawić jakiś maszt. Niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie stwierdzić dokładnie, jakiej wysokości w danej miejscowości masz wystarczy. Czy opis ogólny np. maszt od 12 do 20 metrów będzie wystarczający ?

WWPE

W instrukcji wypełniania biznes planu jest zawarta informacja o stopniu szczegółowości opisu technicznego.

ipartner

Skąd mamy wziąć informację o dostępności węzłów dystrybucyjnych z usługą hurtowego dostępu? W danych dotyczacych woj. zachodniopomorskiego nic nie znalazłem.

MSWIA

Na stronach Urzędów Marszałkowskich znajdują się jedynie informacje o istniejących lub projektowanych węzłach budowanych w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych. Informacje o innych dostępnych wężłach wnioskodawca musi niestety zdobyć we własnym zakresie.

d.kulesza

Czy można złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie nie mając zakończonego i rozliczonego wniosku z poprzedniej tury naborów ?

WWPE

Tak

mab

Czy wnioski mogą również składać operatorzy, którzy planują tylko rozbudowę istniejącej już sieci na danym obszarze (przykładowo w danej miejscowości kwalifikującej się do wsparcia istnieje 1 operator, który świadczy usługę o przepływności 1Mb/s i chciałby zwiększyć tą przepływność)?

Damian

to jak z odpowiedzią na moje pytanie? Pytam, ponieważ jeżeli złożę wniosek po miesiącu od założenia firmy, nie będę mógł przedstawić przychodów, ani historii dotychczasowych źródeł, która jest wymagana we wniosku

WWPE

W tej sytuacji należy udokumentować zapewnienie wkładu własnego

MOD

Przepraszamy za niedogodności spowodowane przerwą techniczną. Zapraszamy do dalszej dyskusji.

szerokopasmowy

Czy w nawiązaniu do Wytycznych wspólnotowych czy rozważane jest podniesienie progu technologicznego z szerokopasmowego dostępu podstawowego na sieci z dostępem nowej generacji NGA. W tym przypadku wsparcie mogłoby być dopuszczalne w obszarach nawet w przypadku, gdzie występuje infrastruktura zapewniająca szerokopasmowy dostęp podstawowy?

MSWIA

Ze względu na procedury programowania programów operacyjnych zmiany te obecnie są raczej trudne. Rozważane jest podjęcie takich inicjatyw w następnym okresire programowania.

ygorak

Czy koszt wykupienia pasma w UKE jest kosztem kwalifikowalnym?

WWPE

Nie

bartek25

czy koszty wykonania biznes planu lub innych opinii technicznych które mogą być potrzebne do realizacji projektu można uznać za koszt kwalifikowalny

WWPE

Nie

nowonet

rozumiem, że zadane pytania przepadały?

MOD

Tak prosimy je ponowić. Wszystkie zadane pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronach internetowych KFS.

ipartner

Czy koszt wykonania projektu technicznego np światłowodu jest kosztem kwalifikowanym?

WWPE

Nie

wlodek1

Jak zdefiniować minimalną wartość przepływność łącza szerokopasmowego?. Czy takie łacze powinno być symetryczne?

MSWIA

Określona jest minmalna przepływnośc do użytkownika. Wymagana przepływność od użytkownika nie jest okreslona.

snuk2

co będzie jeżeli 2 firmy otrzymają dotacje a ich projekty gdzieś się pokryją? kto będzie miał pierwszeństwo?

WWPE

Nie ma takiej możliwości, żeby dwa projekty otrzymały dotacje na ten sam teren.

d.kulesza

Czy dostając dofinansowanie na sprzęt końcowy dla użytkownika końcowego, możemy pobierać od niego opłaty aktywacyjne za przyłączenie do sieci internetowej ?

MSWIA

Tak

INFOLAN

Czy w przypadku nierozliczenia inwestycji w terminie w związku z trudnościami obiektywnymi (np. niemożność uzyskacia zgód właścicieli gruntów), przedsiębiorca jest zobligowany do zwrotu otrzymanych dotacji ?

nowonet

jeśli złożę projekt na 6 miejscowości i jedna miejscowość będzie się pokrywać z firmą z innej gminy?

MSWIA

Załączniki