Co się dzieje z projektami sieci regionalnych?

Co się dzieje z projektami sieci regionalnych?

Jaki jest aktualny stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w poszczególnych województwach Polski? Podczas targów Intertelecom w Łodzi mówił o tym Maciej Koziara zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju infrastruktury w UKE.


Jaki jest aktualny stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w poszczególnych województwach Polski? Podczas targów Intertelecom w Łodzi mówił o tym Maciej Koziara (na zdjęciu) zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju infrastruktury w UKE.

Według niego powodzenie projektów szerokopasmowych prowadzonych przez poszczególne województwa jest niezwykle ważne, jeśli Polska chce spełnić założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej. A ta wymaga od państw członkowskich, by do końca 2013 r. każdy Europejczyk miał zapewniony dostęp do Internetu o przepływności minimum 1-2 Mb/s. Plan do 2020 roku zakłada już całkowite pokrycie obszaru Europy siecią zapewniającą transfer co najmniej 30Mb/s.

- Nie ma jednego modelu budowy regionalnych sieci szerokopasmowych – mówił Maciej Koziara. W przypadku województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, budowa regionalnej sieci szerokopasmowej traktowana jest na zasadach indywidualnego projektu kluczowego.
Województwa lubuskie, łódzkie, śląskie realizują swe projekty w trybie konkursowym. Natomiast pięć województw ściany wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) objętych jest projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Trzy województwa (pomorskie, opolskie i zachodniopomorskie) zrezygnowały z budowy regionalnej sieci szerokopasmowej.

Dolny Śląsk przed notyfikacją

Województwo Dolnośląskie realizuje indywidualny projekt kluczowy „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” o wartości 160 550 000 zł.
Jak przebiega projekt? Województwo zleca wybudowanie sieci w ramach przetargów a następnie wyłaniać ma operatora infrastruktury. Sieć szerokopasmowa ma być budowana wzdłuż linii kolejowych - planowane jest wykorzystanie prawa drogi posiadanego przez Telekomunikację Kolejową. Dzięki temu, w opinii autorów koncepcji, będą możliwe znaczne oszczędności zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji sieci.
W październiku ubiegłego roku Urząd Marszałkowski we Wrocławiu ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego składającej się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej. W ramach projektu powstanie 1 800 km linii światłowodowych i 100 węzłów. Projekt nie ma jednak jeszcze umowy o dofinansowanie, bo musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Kujawsko-pomorskie buduje najpierw na potrzeby samorządów

„Budowa Infrastruktury Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” w woj. kujawsko-pomorskim to także dla tego województwa indywidualny projekt kluczowy. Jego wartość to ok. 33,3 mln zł.
Za realizację projektu odpowiada Kujawsko – Pomorska Sieć Informatyczna , której zadanie polega na wybudowaniu infrastruktury (sieć Wimax) dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego (ROSI). Podpisano umowę o dofinansowanie.
W pierwszej fazie wybudowana sieć ma służyć administracji publicznej – ma połączyć między innymi jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, straż i policję. Będą z niej mogły też korzystać osoby wykluczone cyfrowo w ramch programu 8.3 POIG. Obecnie finalizowane są uzgadniania lokalizacyjne dla wież telekomunikacyjnych oraz pozyskiwanie pozwoleń na budowę.

W lubuskim sieć buduje TP

W województwie lubuskim zarząd województwa zdecydował, że projekt Internet Szerokopasmowy nie będzie realizowany w ramach listy przedsięwzięć indywidualnych RPO. Jednocześnie władze skierowały środki zablokowane na realizację tej inwestycji do zakontraktowania w trybie konkursowym. I taki konkurs na budowę regionalnych sieci szkieletowych oraz sieci dostępowych do sieci szkieletowych się odbył.
Przyznano dofinansowanie dla jednego projektu: „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam województwie Lubuskim” o wartości 152 103 673,04 zł (dofinansowanie 43 126 606,33 zł). Będzie go realizować Telekomunikacja Polska Z końcem 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Łódzkie realizuje I etap

Województwo łódzkie realizuje projekt Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna o wartości 71 428 069,42 zł (dofinansowanie: 50 049 278,77 zł). Jest on realizowany w modelu „zaprojektuj i wybuduj”. Województwo jest właścicielem wybudowanej sieci, a do zarządzania wyłoniony został w ramach konkursu (przetargu) operator infrastruktury.
Obecnie dobiega końca realizacja etapu pilotażowego oraz trwa I etapu budowy sieci wojewódzkiej. Projekt pilotażowy obejmuje budowy infrastruktury WiMAX na terenie pięciu gmin województwa – Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz, a koszty jego realizacji określono na blisko 2 mln zł. Docelowo sieć WiMAX włączona zostanie do wojewódzkiej sieć ŁRST.
Cały I etap budowy ŁRST obejmuje stworzenie światłowodowej sieci wojewódzkiej o łącznej długości ok. 770 km łączącej 56 węzłów sieci. Sieć ma dwa podstawowe zadania – z jednej strony ma służyć obsłudze transmisji na potrzeby wojewódzkich jednostek medycznych, z drugiej natomiast ma oferować usługi hurtowe dla operatorów świadczących usługi ostatniej mili dla mieszkańców zamieszkujących obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym. 19 października 2010 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.

Małopolskie stawia na PPP

Województwo małopolskie realizuje projekt kluczowy „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w modelu partnerstwo publiczno – prywatnego, którego celem jest powołanie spółki celowej. Sieć ma być budowana w technologii światłowodowej, a wartość inwestycji to ok. 193 000 000 zł (dofinansowanie: 62 000 000 zł)
Województwo zaczęło o dokonania analizy białych, szarych i czarnych obszarów. Analiza została dokonana dla przepływności 6 Mbit/s, która była rekomendowana w studium wykonalności oraz dla przepływności 2 Mbit/s i NGA, które są obecnie przedmiotem rozmów z Komisją Europejską i są zalecane przez KE dla projektów sieci szerokopasmowych. Obecnie małopolska jest w trakcie przygotowywania postępowania wyboru partnera prywatnego do realizacji projektu (wszczęcie postępowania planowane jest w II kwartale br.)

Mazowieckie buduje sieć za 500 mln zł

Województwo Mazowieckie realizuje indywidualny projekt kluczowy „Internet dla Mazowsza” o wartości 500 000 000 zł.
Podobnie jak w Łódzkiem będzie on realizowany na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Województwo będzie właścicielem wybudowanej sieci, a do zarządzania zostanie wyłoniony w ramach konkursu (przetargu) operator infrastruktury. W końcu roku władze województwa złożyły wniosek o dofinansowanie projektu, który jest obecnie uzupełniany. Rozpoczęto też przygotowania do prenotyfikacji pomocy publicznej w projekcie.

Śląsk w przedbiegach

Projekt „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” jest na etapie przygotowywania przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (jednostka województwa) i zostanie dopiero złożony w zaplanowanym w 2011 rok naborze (kwiecień - lipiec). Według wstępnych założeń w ramach inwestycji powstanie 495 km sieci szkieletowej. wartość całkowita projektu to ok. 69 mln zł (z czego dofinansowanie środkami EFRR przewiduje się na poziomie 85 proc.).
Zamiarem władz województwa jest stworzenie sieci regionalnej, która pozwoli na zintegrowanie sieci realizowanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów Województwa Śląskiego i udostępnienie ich operatorom. Województwo musi notyfikować projekt w KE, co zajmie ok. 12-18 miesięcy.

Wielkopolska ruszyła z impetem

Województwo wielkopolskie realizuje projekt Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa o wartości ok. 407 mln zł (dofinansowanie z EFRR to ok 284 mln zł) na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku inwestycji powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi i węzłami dystrybucyjnymi. Węzły sieci szkieletowej zostaną zlokalizowane we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów. Oprócz tego powstanie 576 węzłów dystrybucyjnych, w każdej gminie Wielkopolski znajdzie się przynajmniej jeden węzeł dystrybucyjny.
W ramach projektu utworzona zostanie także sieć administracji publicznej, stworzona na potrzeby agend administracji, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Sieć obejmować będzie siedziby wszystkich gmin na terenie województwa wielkopolskiego i zapewniać będzie łączność na potrzeby działalności samorządów i innych instytucji publicznych. Do zarządzania wybudowaną siecią zostanie wyłoniony w ramach przetargu Operator Infrastruktury.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w celu zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji sieci światłowodowej na terenie województwa w ramach projektu powołał w listopadzie 2009 roku spółkę akcyjną Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS). 3 grudnia 2010 roku WSS podpisała umowę z firmami Inea i Asta-Net, na mocy której firmy te zaangażują w WSS SA 60 mln zł. 16 grudnia 2010 roku Zarząd woj. wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu do dofinansowania złożonego przez spółkę Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa.

Pomorskie wybrało kolejkę

Ciekawym przypadkiem jest województwo pomorskie, które zrezygnowało z budowało szerokopasmowej sieci regionalnej i 14 mln euro z tej planowanej inwestycji przekazało na projekt dotyczący kolei metropolitarnej.
Jednak pozostałe 10 mln euro pozostawiono dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Konkurs na budowę nowych i związanych z rozbudową lub przebudową regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w oparciu o technologie światłowodową już się rozpoczął i potrwa do 6 maja 2011 roku.

Sieć dla Polski Wschodniej

Osobny rozdział stanowią projekty w pięciu województwach Polski Wschodniej, które koordynuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Znajdują się one obecnie na zaawansowanym etapie procesu prenotyfikacji pomocy publicznej. Według założeń ich notyfikacja ma sie zakończyć przed końcem tego roku. Obecnie odbywa się aktualizacja studiów wykonalności poszczególnych projektów.
Dyrekcja Generalna ds. konkurencji KE w marcu tego roku pisemnie odniosła się do przesłanych przez MRR materiałów, tj. metodyki wyznaczania obszarów białych szarych i czarnych , map pokrycia istniejącą infrastrukturą, map pokrycia usługami 2 Mb/s , wstępnych map planowanej sieci oraz uzasadnienia interwencji publicznej.
KE nie wniosła większych zastrzeżeń do przesłanych dokumentów, wskazując jednocześnie, że następnym krokiem powinny być publiczne konsultacje przebiegów sieci.

Marek Jaślan