Przejdź do treści

KIKE: Potencjał lokalnych ISP w programie Polska Cyfrowa trzeba wykorzystać

Data: 2014-07-08 14:01:00
Leonid Smirnov / Photogenica

Zasoby małych i średnich  dostawców internetu oraz zdobyte przez nich w poprzedniej perspektywie unijnej doświadczenia, trzeba wykorzystać przy budowanie infrastruktury szerokopasmowej w następnych latach - postuluje Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowa w raporcie „Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007–2013 i rekomendacje do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Przekonuje w nim, że lokalni ISP są w stanie bez problemu wygenerować w ramach wkładu własnego 1 mld zł na inwestycje w infrastrukturę, jeśli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) zarezerwowane zostanie dla nich 30 proc. środków na budowę sieci.

"Nie przekonujemy przy tym do powierzenia budowy sieci dostępowych wyłącznie MŚP, ale o taki kształt przyszłej perspektywy, w której również MŚP będą mogły realnie pozyskiwać środki wykorzystując jak najefektywniej swój potencjał. Przestrzegamy również przed promowaniem wyłącznie dużych konkursów. Ich beneficjentami będą bowiem nie tylko duże telekomy, ale i podmioty nastawione na pozyskanie dotacji i tworzące sztuczne konsorcja lub poszukujące podwykonawców" - podkreślają przedstawiciele KIKE prezentując raport.

Piotr Marciniak, wiceprezes KIKE i jeden z autorów raportu  w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wyraził obawy, że – w przeciwieństwie do poprzedniej perspektywy finansowej – w latach 2014–2020 wartość pojedynczego projektu budowy sieci internetu będzie nie mniejsza niż 50 mln zł. A KIKE chciałoby, aby było to 5 mln zł, a minimalny czas realizacji projektu został wydłużony z dwóch do trzech lat. Marciniak argumentował, że mali i średni operatorzy prowadzą inwestycje tam, gdzie sami działają, czyli często na terenach, którymi nie interesują się duże telekomy. Dlatego warto im dać odpwiednei mozlwowści w POPC.

Według raportu średnia wartość realizowanego obecnie przez MŚP projektu światłowodowego (a więc spełniającego wymagania NGN) wynosi ok. 3 - 4 mln zł i obejmuje budowę ok. 100 km sieci od poziomu magistralnego po dostępowy dla 1000 abonentów.

Autorzy przytaczają też inne dane na temat działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili). Do połowy maja tego roku w jego ramach podpisano w sumie 644 umów o dofinansowanie na łączną kwotę bliska 986,4 mln zł. A planowane było podpisanie jeszcze 11 umów, co zwiększy ich liczbę do 655.

Jeśli zaś chodzi tylko o firmy zrzeszone w KIKE to realizują one 161 projektów wartych 400 mln zł (średnio 3–4mln zł na projekt). Owe 161 projektów to 25 proc. wszystkich 644 projektów, które uzyskały dofinansowanie z działania 8.4 PO IG. Większość to inwestycje światłowodowe (84 proc.)

Raport odnotowuje też, że w 8.4 POIG rozwiązano 79 umowy o dofinansowanie na blisko 161 mln zł, z których ponad połowa dotyczyła projektów spółek z kręgu Profit Group, a reszta (około 30 umów) z woli beneficjentów z uwagi na złą kondycje finansową, skupienie się na innych projektach czy obawy z niewywiązaniem się w  deklarowanym wcześniej terminie z inwestycji. 

Do połowy maja zakończono 79 projektów w ramach 8.4 POIG, z czego 60 w technologii radiowej, a 18 przewodowej. Taki rozkład, to efekt tego, że ta pioerwsza technologia dominowała  w pierwszych konkursach do 2010 roku. W efekcie dzięki zakończonym  projektom podłączono blisko 25 tys. klientów do sieci, z czego blisko 21 tys. w technologii radiowej, a 4 tys. w światłowodowej.

Według deklaracji do końca tego roku mają być zakończone 304 projekty. Jeśli zaś chodzi o stopień wykorzystania środków z 8.4 POIG to beneficjentom wypłacono 54 proc. przewidzianych kwot.

Oznacza to, że zdecydowana większość projektów będzie kończona w tym i przyszłym roku, co biorąc pod uwagę złożoność niektórych z nich może niepokoić. Jak bowiem zauważa KIKE większość (ponad 52 proc) realizowanych w ramach 84. POIG projektów opiera się na technologii światłowodowej (dłuższy czas inwestycji), a dalsze 17 proc. to projekty mieszane (radiowo-światłowodowe). Budowane sieci zakładają podłączenie prawie 250 tys. abonentów, z czego 2/3 do sieci FTTH.

Całkowita długość sieci światłowodowych, które powstaną dzięki 8.4 POIG to 16,5 tys. km.  KIKE podaje też, że w obszarze, gdzie prowadzone są projekty 8.4 POIG mieszka w sumie 4,5 mln mieszkańców, tj. 12 proc., ludności kraju.

KIKE przeprowadziła też badania ankietowe na temat działania 8.4 POIG wśród swoich członków. Wypełniły ją 32 podmioty, które realizują 93 projekty dofinansowane z środków europejskich. Oznacza to, że wśród badanych średnio na jedną firmę przypadają prawie 3 dotacje, a przeciętny przedsiębiorca realizuje inwestycje o wartości 8-15 mln zł netto. Według KIKE wskazuje to  na znaczny potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych. Co równie ważne, z przeprowadzonych badań wynika, że aż 37,5 proc. beneficjentów realizuje inwestycje wyłączenie z środków własnych.

"Analizując dotychczasowe konkursy i informacje z rynku można przyjąć roboczo, że ok. 30 proc. aktywnie działających na rynku operatorów (czyli kilkaset podmiotów), posiada potencjał inwestycyjny możliwy do wykorzystania w ramach konkursów PO PC. Ostrożnie szacowany na bazie danych z dotychczasowych konkursów PO IG 8.4 (nabory: 2011-2013) i PO RPW II.1 potencjał inwestycyjny małych i średnich PT gwarantuje ponadto zrealizowanie planowanego na 2017 r. progu wydatkowania środków europejskich, nawet w przypadku realizacji PO PC wyłącznie przez operatorów lokalnych. Są one w stanie zagospodarować już w pierwszych konkursach PO PC co najmniej 400-500 mln zł dotacji, czyli przeszło 100 mln euro. Jest to kwota przekraczająca o 50 proc. cel wydatkowania dla I osi PO PC na rok 2017, wynoszący obecnie 71 mln euro" - konstatują autorzy raportu.

Jeśli zaś chodzi o całą przyszłą perspektywę  do 2020 roku KIKE nie obawia się, aby lokalni ISP nie byli w stanie wygenerować 1 mld zł wkładu własnego wymganego przy alokacji 30 proc. środków POPC, bo właśnie taka część funduszy POPC przewidzianych na budowę infrastruktury szerokopamsowej zdaniem Izby powinna być zarezerwowana wyłącznie dla tego typu przedsiębiorców.

KIKE podkreśla że mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni zdali egzamin z wykorzystania środków publicznych w ramach budżetu 2007-2013 w działaniu 8.4 POIG. I dlatego powinni odegrać znaczącą rolę we wdrażaniu projektów budowy sieci w kolejnym okresie. Według Izby rozproszenie inwestycji miedzy większa liczbę podmiotów gwarantuje wyższą innowacyjności inwestycji (w POIG 8.4 dominowała FTTH), zapewnienie konkurencyjności na rynku, ograniczenie ryzyka dla realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej, a także  utrzymanie zatrudnienia wykwalifikowanej kadry na obszarach białych plam. tj. poza obszarami aglomeracji.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Leonid Smirnov / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KIKE, raport, isp, POPC, Polsa Cyfrowa, inwestycje, operatorzy, dofianansowanie, 8.4 POIG, sieci dostępowe, sieci ostatniej mili

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie