Przejdź do treści

Decyzje w sporach między operatorami a spółdzielniami będą wydawane szybciej

Data: 2014-01-07 11:27:00
Decyzje w sporach między operatorami a spółdzielniami będą wydawane szybciej

Jednym z kluczowych elementów dla właściwej interpretacji artykułu 30 ust. ustawy szerokopasmowej, który reguluje zasady, na jakich właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić operatorom telekomunikacyjnym dostęp do nieruchomości, jest zdefiniowanie i odróżnienie pojęcia „opłaty” od pojęcia „kosztu” – mówią Joanna Bąkowska (na zdjęciu z lewej)  i Joanna Sikora z Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE .

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował długo oczekiwane przez  operatorów telekomunikacyjnych stanowisko w sprawie interpretacji artykułu 30 ustawy o wspieraniu,  rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który reguluje zasady na jakich  właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić operatorom telekomunikacyjnym dostęp do nieruchomości. Na co powinni zwrócić uwagę w pierwszym rzędzie zainteresowani czytając to stanowisko?

Podmioty, których obowiązki i uprawnienia określa art. 30 ustawy szerokopasmowej, powinny zwrócić uwagę na dwie kluczowe kwestie.

Po pierwsze na zakres podmiotowy art. 30 ustawy szerokopasmowej. Kluczowym jest tu zmiana wprowadzona nowelizacją z grudnia 2012 r., w której ustawodawca wskazał, że podmiotem zobowiązanym do udostępnienia nieruchomości, zgodnie z art. 30 ustawy szerokopasmowej, jest właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości nie będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Jeśli podmiot udostępniający ma status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, podstawą do wystąpienia z wnioskiem do Prezesa UKE o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu jest art.139 Prawa telekomunikacyjnego.

Po drugie na interpretację pojęcia "kosztów najmu powierzchni", które zgodnie z art. 30 ust. 3b ustawy szerokopasmowej, ponosi przedsiębiorca telekomunikacyjny.

Konsultacje stanowiska w sprawie  art. 30 trwały dość długo, jakie kwestie budziły największe kontrowersje?

Najwięcej wątpliwości budziła interpretacja pojęcia "kosztów najmu powierzchni", o których mowa w art. 30 ust. 3b ustawy szerokopasmowej, potwierdzały to wyniki przeprowadzonych we wrześniu tego roku, konsultacji projektu Stanowiska Prezesa UKE.

No właśnie, w negocjacjach między operatorami a zarządcami nieruchomości częstą kością niezgody jest określenie kosztów za wynajem powierzchni pod instalację telekomunikacyjną. W konsultacjach UKE proponował m.in.  średnie stawki za m2 zajmowanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych powierzchni, na cele  związane z zapewnieniem telekomunikacji, przy uwzględnieniu podziału na województwa, z uwzględnieniem miejscowości i liczbę mieszkańców oraz wyodrębnieniu w tej klasyfikacji  miasta Warszawy. Jak ostatecznie reguluje to UKE w swym stanowisku?

Po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych we wrześniu br. konsultacji projektu Stanowiska Prezesa UKE do art. 30 ustawy szerokopasmowej oraz po dokonaniu analizy prawnej art. 30 ust. 3b ustawy szerokopasmowej, Prezes UKE stoi na stanowisko, że kluczowym dla właściwej interpretacji pojęcia "kosztów najmu powierzchni", o którym mowa w art. 30 ust. 3b ustawy szerokopasmowej jest zdefiniowanie i odróżnienie pojęcia „opłaty” od pojęcia „kosztu”. Definicje tych pojęć nie pozwalają na posługiwanie się tymi pojęciami zamiennie, a bardzo często zarówno udostępniający jak i przedsiębiorcy telekomunikacyjny utożsamiają opłatę za najmem z „kosztem najmu powierzchni”, co w ocenie Prezesa UKE nie jest prawidłowym podejściem. Dopiero zdefiniowanie tych dwóch pojęć pozwala na właściwe zdefiniowanie pojęcia "kosztów najmu powierzchni". I tu trzeba pamiętać, że mimo iż w zwrocie „koszt najmu powierzchni” pojawia się pojęcie „najmu” nie można go definiować w oderwaniu od kosztu. Ustawodawca wprost pisze, że przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany zwrócić udostępniającemu ”koszt najmu” a nie opłatę za najem. Nie będzie to więc typowy dla instytucji najmu „czynsz za najem” a jedynie jednorazowy zwrot dla udostępniającego kosztów, jakie i o ile poniósł udostępniający w związku z udostępnieniem przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu powierzchni.

Taka sytuacja jest możliwa, gdy udostępniający wynajmuje od osoby trzeciej powierzchnię bądź lokal, w którym przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie umieszczał, np. skrzynkę lub urządzenia telekomunikacyjne, związane z realizacją inwestycji w ramach przedmiotowego dostępu z art. 30 ust. 1 lub ust. 3 ustawy szerokopasmowej. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie wówczas zobowiązany do partycypowania w kosztach, które udostępniający ponosi na rzecz właściciela udostępnionej powierzchni, tj. osoby trzeciej.

Jak dużo skarg od operatorów na zarządców nieruchomości, które podlegają regulacji art. 30  czeka UKE na rozstrzygnięcie  i jak jest skala problemu w waszej ocenie?

Do Prezesa UKE nie wpływają oficjalnie skargi na zarządców nieruchomości, ale w chwili obecnej na rozstrzygnięcie Prezesa UKE czeka ok. 200 wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o ustalenie warunków dostępu w formie decyzji administracyjnej, która to decyzja zastępuje przedmiotową umowę między stronami.

Czy teraz po przyjęciu stanowiska przez UKE operatorzy mogą liczyć, że łatwiej się sprawniej będą mogli załatwiać kwestie sporne z zarządcami budynków i spółdzielniami?

Prezes UKE ma nadzieje, że przejrzysta interpretacja art. 30 ustawy szerokopasmowej przedstawiona w stanowisku wpłynie na to, że dużo łatwiej będzie dojść do porozumienia, co do warunków na jakich strony będą zawierały umowy dostępowe z art. 30 ustawy szerokopasmowej, a tym samym wniosków o wydanie przez Prezesa UKE decyzji dostępowej z art. 30 ustawy szerokopasmowej, zastępującej przedmiotową umowę miedzy stronami, będzie mniej. Stanowisko oczywiście wpłynie też na przyspieszenie wydawania przez Prezesa UKE decyzji.

Rozmawiał Marek Jaślan

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

dostęp do nieruchomości, UKE, prawo, ustawa o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych, megaustawa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie