Przejdź do treści

Debata 8.4 POIG - odpowiedzi MSWiA na postulaty

Data: 2009-10-22 00:00:00

Poniżej publikujemy odpowiedzi MSWiA na postulaty debaty okrągłego stołu, która odbyła się 10 września br. w Fundacji Wspomagania Wsi. Odpowiedzi przekazane zostały przez Pana Witolda Drożdża, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wew...

Poniżej publikujemy odpowiedzi MSWiA na postulaty debaty okrągłego stołu, która odbyła się 10 września br. w Fundacji Wspomagania Wsi. Odpowiedzi przekazane zostały przez Pana Witolda Drożdża, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Piotrowi Szczepańskiemu, Prezesowi Fundacji Wspomagania Wsi.

Z pełną wersją dokumentu można zapoznać się pobierając go z naszego archiwum.

Przedsiębiorcy decydujący się na budowę sieci dostępowych nie mają kompletnych informacji dotyczących tego gdzie, kiedy i na jakich warunkach będą mogli podłączyć swoje sieci do węzłów dystrybucyjnych sieci szkieletowych, budowanych w ramach RPO. Problemem jest koordynacja działań związanych z budową sieci dostępowych przez przedsiębiorców, a regionalnymi i ponadregionalnymi inwestycjami samorządowymi, związanymi z budową sieci szkieletowych.

 Obecnie, działanie 8.4 uruchamiane jest w województwach, które oprócz przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu posiadają znane co do zasady lokalizacje węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, których budowa jest przewidziana w ramach realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi przedsiębiorcy realizującemu inwestycję w ramach działania 8.4 takie zaplanowanie lokalizacji sieci, by po wybudowaniu sieci regionalnej możliwe było podłączenie do niej wybudowanej infrastruktury dostępowej.
 
Ponadto, na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich województw, w których trwa nabór wniosków w ramach działania 8.4 zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące koncepcji budowy sieci regionalnych.
 
Nierozstrzygnięta pozostaje [... ] kwestia, kto ma sfinansować budowę sieci dystrybucyjnych na terenach wiejskich (od węzła dystrybucyjnego sieci szkieletowej w centrum gminy do poszczególnych sołectw).
 
W ramach Działania 8.4 dofinansowywane są projekty mające na celu budowę infrastruktury teleinformatycznej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi). Jeżeli podłączenie użytkowników końcowych do punktu dystrybucyjnego wymaga wybudowania odcinka sieci dystrybucyjnej, koszt ten może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach działania 8.4. Zasadność takiego wydatku oceniana jest każdorazowo poprzez analizę studium wykonalności projektu.
 
Mapy tzw. białych plam często nie dają pełnej informacji o dostępności do Internetu w danej wsi lub miasteczku, szczególnie w rozłożystych miejscowościach na terenach górskich, podgórskich i otoczonych lasami To sprawa niebagatelna, ponieważ według tych map inwestorzy i komisje weryfikujące wnioski oceniają zgodność wybranego terenu z założeniami konkursu.
 
Problem niepełnej lub niezgodnej z rzeczywistością informacji co do kwalifikowalności obszarów objętych projektem został rozpoznany przez Instytucję Pośredniczącą już w trakcie pierwszego naboru wniosków. Od tego czasu jakość map jest systematycznie poprawiana.
 
Począwszy od obecnego naboru wniosków Urząd Komunikacji Elektronicznej został włączony w proces oceny kwalifikowalności obszaru projektu. Wnioskodawca, którego projekt zostanie odrzucony ze względu na niespełnienie kryterium Na obszarze objętym projektem nie funkcjonuje ogólnodostępna infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu (o przepustowości min. 2 Mb/s) będzie miał możliwość odwołania się od decyzji Komisji Oceniającej. Dodatkową weryfikację kwalifikowalności obszaru przeprowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez UKE spełnienia ww. kryterium projekt zostanie skierowany do ponownej oceny.
 
Problem kwalifikowalności rozległych miejscowości jest dostrzegany przez Instytucję Pośredniczącą, która wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej rozważała możliwość kwalifikowania do objęcia wsparciem obszaru mniejszego niż miasto/sołectwo. Jednak ze względów organizacyjnych rozwiązanie takie wydaje się niemożliwe do wdrożenia.
 
Rozwój technik dostępowych, w tym zwłaszcza CDMA i dostępu satelitarnego, implikuje sytuację, że Internet o co najmniej minimalnych parametrach stanie się dostępny na terenie całej Polski, stawiając pod znakiem zapytania definicję „białej plamy".
 
Dostęp do Internetu w technologii satelitarnej oraz CDMA stanowi obecnie przedmiot debaty europejskiej, uważnie śledzonej przez Instytucję Pośredniczącą. Do czasu wypracowania przez UE spójnego stanowiska odnośnie obu technologii, „białe plamy" będą określane na podstawie obowiązującej metodologii.
 
Regulamin Działania 8.4 nakazuje utrzymać sieć zgodnie z wnioskiem, bez wprowadzania „istotnych modyfikacji", abstrahując od zmieniających się potrzeb klientów i rozwoju rynku teleinformatycznego. Nie można też rozszerzać inwestycji o nowych użytkowników
 
Wymóg utrzymania trwałości operacji wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r., art. 57. W przypadku działania 8.4 zakaz wprowadzania „istotnych modyfikacji" oznacza brak możliwości obniżania wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czyli np. minimalnej liczebności grupy docelowej, parametrów sieci. Zmiany polegające na rozszerzeniu inwestycji o nowych użytkowników albo rozbudowie/modernizacji infrastruktury nie mają ujemnego wpływu na osiągnięcie zakładanych celów projektu.
 
Wymóg studium wykonalności jest zbyt wysokim progiem dla małych operatorów, podstawą do składania wniosku powinien być biznesplan.
 
Ze względu na inwestycyjny charakter projektów działania 8.4 wymagane jest dostarczenie przez wnioskodawcę studium wykonalności projektu. Pozwala ono nie tylko na ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, lecz także - odnieść się do uzasadnienia zastosowania danej technologii, zasadności planowanych kosztów oraz spójności projektu z inwestycjami regionalnymi. Instytucja Pośrednicząca rozważa możliwość zastąpienia studium wykonalności innymi dokumentami, biorąc jednak pod uwagę aby zmniejszając obciążenia przedsiębiorcy nie obniżyć efektywności procesu oceny.
 
W konkursach ogłaszanych w Polsce regulacje określają tzw. młodego przedsiębiorcę, jako firmę prowadzoną nie dłużej niż 12 miesięcy. Tymczasem prawo unijne nadaje taki status firmom działającym na rynku do 6 lat w działaniach innowacyjnych i rozwojowych.
 
Ograniczenie grupy beneficjentów do przedsiębiorców działających nie dłużej niż 1 rok obowiązuje w działaniu 8.1.0 dofinansowanie w ramach działania 8.4 może ubiegać się każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
 
Przedsiębiorcom trudno jest uzyskać promesy bankowe na wkład wiosny, niezbędne do podpisania umowy w ramach działania 8.4.
 
Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną działania 8.4, dokumentem uwierzytelniającym oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu środków zabezpieczających współfinansowanie projektu może być zarówno promesa kredytowa, jak i inny dokument potwierdzający dysponowanie środkami na współfinansowanie. Oznacza to, że przedstawienie przez przedsiębiorcę postulowanych podczas spotkania, innych dokumentów potwierdzających posiadanie środków własnych, jest dopuszczalne już podczas trwającego konkursu.
 
Inwestor „ostatniej miii" musi się wykazać posiadaniem pozwoleń na budowę przed podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania projektu.
 
Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas poprzednich naborów wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonała w obecnym konkursie zmiany, dzięki której wnioskodawca może przedstawić wszystkie wymagane pozwolenia i zgody „nie później niż do dnia rozpoczęcia inwestycji" czyli nawet już po podpisaniu umowy.
 
Przedsiębiorcy uważają, że zbyt długo trwają procedury z przyznaniem dofinansowania.
 
Przedłużająca sie procedura przyznania dofinansowania dla projektów w ramach działania 8.4 POIG spowodowana jest problemami z uzyskaniem przez przedsiębiorców zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu. Z uwagi na wydłużający sie termin otrzymania promesy kredytowej z banku (nie wymaganej już w obecnym konkursie), przedsiębiorcy proszą Instytucję Wdrażającą o wydłużenie terminu na przedłożenie brakujących dokumentów. Niektórzy przedsiębiorcy nie mają doświadczenia w wypełnianiu i przygotowaniu dokumentacji konkursowej np. studium wykonalności dla projektu.
 
Ponadto istotnym problemem na etapie podpisania umowy o dofinansowanie jest uzyskanie dokumentów związanych z pozwoleniem na budowę. Niemniej jednak, ten problem został rozwiązany dla obecnego naboru projektów w ramach ww. działania, ponieważ wprowadzono zapis, iż beneficjent „zobowiązuje się przedłożyć dokumenty - zgody, decyzje- niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu nie później niż do dnia zadeklarowanego we wniosku terminu rozpoczęcia inwestycji".
 
Dla wielu początkujących przedsiębiorców zasady, na jakich można ubiegać się o dofinansowanie oraz uzyskanie kompletnej informacji na temat wymagań i regulacji związanych z konkursem, mogą być, mimo informacji zawartych obecnie na stronie WWPE, dość skomplikowane.
 
Na stronie www.wwpe.gov.pl wchodząc w zakładkę Innowacyjna Gospodarka, można w szybki sposób odnaleźć wszystkie aktualne dokumenty programowe i aplikacyjne, w tym również instrukcję wypełniania wniosku, linki do obowiązujących wytycznych, wskazówki dla beneficjentów, wzory niektórych załączników, linki do przydatnych stron. Zamieszczona na stronie dokumentacja stanowi pełen pakiet informacji dla potencjalnych Wnioskodawców.
 
Przy tworzeniu obecnej postaci strony były brane pod uwagę sugestie ze strony potencjalnych beneficjentów. Ponadto Instytucja Wdrażająca prowadzi cyklicznie organizuje warsztaty dla przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania 8.4.
 
Informacje nt.działania 8.4, w tym przewodnik ułatwiający złożenie wymaganych dokumentów, zostały także umieszczone na stronie Krajowego Forum Szerokopasmowego www.forumszerokopasmowe.pl. Prowadzony obecnie nabór wniosków w ramach działania 8.4 PO IG został ogłoszony w czterech województwach: małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.
 
Warunkiem uruchomienia konkursu w pozostałych województwach jest umieszczenie na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego wyników inwentaryzacji zasobów szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, których budowa jest przewidziana w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych. Ze względu na to, że obecny konkurs będzie trwał do 30 grudnia 2009 r. istnieje możliwość włączenia kolejnych województw do naboru wniosków. W listopadzie zostanie uruchomiony konkurs dla województwa łódzkiego, a na przełomie listopada i grudnia możliwość ubiegania się o dotacje otrzymają prawdopodobnie również przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego (niezwłocznie po przekazaniu do Instytucji Pośredniczącej informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego ww. dokumentów).
 
W związku z projektem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji,MSWiA rozważa możliwość rozszerzenia grupy beneficjentów działania 8.4 o jednostki samorządu terytorialnego, na które ww. ustawa nakłada określone obowiązki związane z rozwojem sieci dostępowych w regionie. Decyzja ta uzależniona jest m.in. od liczby wniosków złożonych w obecnym naborze. Liczymy się bowiem z tym, że na terenie Polski mogą znajdować się obszary, na których inwestowanie przez przedsiębiorców jest nieopłacalne pod względem ekonomicznym nawet po uzyskaniu dotacji w ramach działania 8.4.
 
Pragnę również poinformować, że w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne –budowa elektronicznej administracji rozpoczęła się realizacja projektu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego (w konsorcjum z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Infrastruktury) pt. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. Projekt ma na celu budowę systemu informatycznego umożliwiającego pozyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych o szerokopasmowej infrastrukturze teleinformatycznej w Polsce. System umożliwi m.in. tworzenie, weryfikowanie i aktualizowanie map cyfrowych sieci szerokopasmowych na poziomie regionalnym. Realizacja projektu będzie sprzyjać upowszechnianiu dostępu do szerokopasmowego Internetu i wspierać realizacje działania 8.4.

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.4 POIG, internet, UKE, CDMA, promesa, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie