Przejdź do treści

Czat z ekspertami WWPE

Data: 2009-08-21 00:00:00

Szanowni Państwo, Odbył się czat internetowy dotyczący budowy i rozwoju przez samorządy sieci szerokopasmowych. Na pytania uczestników odpowiadali eksperci z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Odpowiedzi na pytania dodatkow...

Szanowni Państwo,

Odbył się czat internetowy dotyczący budowy i rozwoju przez samorządy sieci szerokopasmowych. Na pytania uczestników odpowiadali eksperci z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Zapis czatu i odpowiedzi na pytania dodatkowe można znaleźć w plikach PDF.

W przypadku gdyby Państwo chcieli uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy do zadawania pytań na forum lub do bezpośredniego kontaktu z redakcją Krajowego Forum Szerokopasmowego.

Poniżej prezentujemy zapis dyskusji z dnia 26 sierpnia 2009r.

 ;@Mod: Witamy na czacie internetowym organizowanym przez Krajowe Forum Szerokopasmowe. Na pytania uczestników odpowiadać będą eksperci z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Dzisiejsza dyskusja dotyczyć będzie budowy i rozwoju przez samorządy sieci szerokopasmowych. Zapraszamy do zadawania pytań.

KrukNet: Czy to prawda, że docelowo sieciami będą zarządzać powiaty pełniąc tym samym rolę kolejnych operatorów na rynku ?

WWPE1: Samorządy są właścicielami wybudowanej infrastruktury, ale nie mogą być operatorem ze względu na to, iż byłoby to nie zgodne z założeniami działania 8.3

WWPE1: Projekty w działaniu 8.3 nie powinny generować dochodu.
Hanna: czy w projekcie można zamieścić szkoły, w których istnieją już pracownie komputerowe, wymagają one jednak modernizacji?

WWPE1: Nie, nie można. Głównym celem działania 8.3 jest zapewnienie dostępu do internetu dla gospodarstw domowych z trudną sytuacją materialną.

renata: Czy zadanie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" winno być realizowane w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka winno być ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy?

WWPE1: Tak. W WPI powinien sie znaleźć tytuł projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie.

WiMAXter: Co to jest 8.3 ?

WWPE1: Działanie 8.3 jest to jedno z działań w ramach programu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawnych.

;@Mod: Prosimy nie zadawać pytań prywatnie do gości.

WWPE1: Obejmuje dostarczanie internetu i ewentualne kupno komputerów dla grup docelowych.

krees: Wiadomo, że samorządy nie mają wiedzy merytorycznej i doświadczeń w tego typu inwestycjach. Czy wiadomo jakiego wsparcia na poszczególnych etapach realizacji projektu będą potrzebowały?

WWPE1: W ramach projektów w działaniu 8.3 wskazani będą specjaliści z zakresu zamówień publicznych, ds. rozliczeń środków unijnych i koordynator projektu.

WWPE1: Również wsparcie techniczne (informatyczne).

Maja: Czy termin 11 września 2009r. na składanie wniosków ulegnie przesunięciu?

WWPE1: Zostało skierowane pismo do Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) z prośba o przesunięcie terminu końca rundy aplikacyjnej.

WWPE1: WWPE czeka na odpowiedź. Prosimy o monitorowanie strony www.wwpe.gov.pl
renata: Czy Uchwała Rady Gminy powinna wyrażać wolę zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na okres 2010 - 2013, czy także przez kolejnych 5 lat po zakończeniu projektu?

WWPE1: Zabezpieczenie środków własnych powinno obejmować tylko czas realizacji projektu.

renata: Czy Uchwała Rady Gminy powinna dokładnie precyzowac wyskość zabezpieczonego wkładu własnego na okres 2010 - 2018?

WWPE1: Tak. Powinna precyzować wartość wkładu własnego wskazaną we wniosku o dofinansowanie.

Kulesza: Czy został rozwiązany problem długiego okresu "trwałości skutków projektu" po okresie podlegającym dotacji ?

WWPE1: Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Termin ten nie ulegnie zmianie.

jakub: Czyli jeśli w szkole znajdują się komputery to nie można ich tam umieścić w ramach projektu? To po co stworzono beneficjentów ostatecznych - jednostki podległe wnioskodawcy?

WWPE1: Jednostki podległe wnioskodawcy zostały włączone do działania 8.3 w nowym uszczegółowieniu z dnia 12.06.2009, ale ze względu na to, iż w dokumentacji aplikacyjnej dot. bieżącego naboru nie zostały podane żadne informacje. Trwają ustalenia z Instytucją Pośredniczącą (MSWiA) i Zarządzającą (MRR) w tej sprawie.

Marek: Kto i jak będzie weryfikował, czy dany podmiot ma "trudną sytuację materialną" - chodzi o to czy nie będzie z tego tytułu jakiś nadużyć ?

WWPE1: Weryfikuje beneficjent za pomocą własnych jednostek odpowiedzialnych za pomoc społeczną

pawel_kilicz: Czy narzucone są jakieś technologie dla projektów w ramach 8.3?

WWPE1: Działanie 8.3 nie jest nastawione na budowę infrastruktury.

WWPE1: JST może ją wybudować tylko w przypadku, jeśli jest to niezbędnę. Na przykład: na danym terenie nie ma komercyjnego dostawcy internetu.

WWPE1: Lub jeśli JST udowodni, że wybudowanie własnej infrastruktury będzie bardziej opłacalne niż skorzystanie z usług operatora komercyjnego.

ipartner: W jaki sposób musi byc we wniosku udokumentowane prawo posiadania nieruchomości na cele 8.3 w momencie sklłądania wniosku.

WWPE1: Jeśli chodzi o wniosek o dofinansowanie to nie dokumentujecie Państwo takiego prawa.

marcin: jakie załączniki są wymagane na etapie składania wniosku w przypadku gdy beneficjentem jest Gmina?

WWPE1: Lista załączników dostępna jest tutaj: http://www.wwpe.gov.pl/files/poig/Nabor%20wnioskow%20II/Lista%20zalacznikow%20do%20wniosku%20o%20dofinansowanie,%20dzialanie%208.3.pdf

umj: Skoro w projekcie nie mozna zamieść szkół, ta jak należy zrozumieć zmiany wprowadzone do opisu piorytetów POIG 2007-2013 z dnia 12 czerwca 2009r. , w których czytamy, ze grupa docelowa została poszerzona o jednostki podległe beneficjetowi ( w tym biblioteki, szkoły , placówki opiekunczo- wychowawcze )


WWPE1: Trwają konsultacje z IP i IZ w tej sprawie. Ostateczna interpretacja zostanie zamieszczona pod adresem www.wwpe.gov.pl w aktualnościach.

pkmak: WPI dotyczy chyba tylko projektów przekraczających rok budżetowy?

WWPE1: Tak

Andrzej: Czy nie istnieje obawa, ze dostarczony komputer w ramach programu zostanie zbyty przez kogoś z rodziny np. z problemem alkoholowym?

WWPE1: W nowych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIG 2007-2013 z 09.04.2009 zostala wprowadzona nowa kategoria wydatków związana z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego.

patryk.swirski: W jaki sposób rozwiązać wymóg trwałości projektu z bezpośrednim dostarczeniem sprzętu do gospodarstw domowych z trudną sytuacją materialną? Czy beneficjenci ostateczni muszą mieć obowiązek czasowego potwierdzania posiadania przekazanego sprzętu czy też mają powstac zespoły weryfikujące stan posiadania sprzętu czy też wystarczy dodatkowe ubezpieczenie dostarczanego sprzetu?

WWPE1: To beneficjent ma podjąć decyzję, w jaki sposób zapewnić trwałość projektu.

Andrzej: Czy jest harmonogram konkursów 8.3 na nadchodzące okresy?

WWPE1: Harmonogram można znaleźć na stronach MRR.

marcing: W uproszczeniu urzędy mogą budować własne sieci udostępniając przez nie usługi rodzinom ubogim jednak nie mogą tej infrastruktury wydzierżawić innym operatorom którzy świadczyliby usługi niezgodnie z wnioskiem zn. komercyjne

WWPE1: W czasie trwania projektu i w okresie trwałości JST nie może udostępnić infrastruktury operatorom komercyjnym.

pawel_kilicz: Czy w ramach dofinansowania projektu można opłacić usługi doradztwa wyspecjalizowanych firm?

WWPE1: W ramach działania 8.3 kwalifikowane są usługi doradcze ŚCIŚLE związanie z projektem.

KrukNet: Osoba biedna/niepelnosprawna po otrzymywaniu komputera bedzie zobowiazana utrzymywac go w dzialaniu przez 5 lat. Jak to sie ma do faktu, ze po 2-3 latach wartosc ksiegowa wynosi zero ?

WWPE1: Do utrzymania w działaniu komputera zobowiązany jest beneficjent a nie osoba biedna/niepełnosprawna. W okresie trwania projektu w budżecie można zaplanować środki na modernizację sprzętu i oprogramowania.

WWPE1: W tym przypadku wystąpi wartość odtworzeniowa.

KaDe: Jeżeli w ramach 8.3 samorząd chce dostarczać internet do mieszkańców, to czy musi budować infrastrukturę, czy też może kupić usługę u operatora będącego na rynku. Jeżeli kupi u operatora, to jakie są warunki takiego zakupu?

WWPE1: Powinien kupić usługę u operatora. Wybór operatora powinien być zgodny z prawem zamówień publicznych.

krees: Czy istnieje możliwość zlecenia firmie zewnętrznej zarządzania projektem w imieniu samorządu, jeśli np. rozliczenia środków unijnych wykonywane byłoby przez samorząd?

WWPE1: Tak, można tak zrobić.

marcin: Czy w ramach projektu można zatrudnić informatyka z gminy do serwisowania zakupionego sprzętu na podstawie np umowy zlecenie?

WWPE1: Do tego pytania wrócimy za chwilę - po konsultacji.

EuroNation_1: Kiedy zostanie opublikowana uaktualniona lista zatwierdzonych projektów na działanie 8.3?

WWPE2: Lista projektów zatwierdzonych w ramach działania 8.3 jest aktualizowana na bieżąco na stronie www.wwpe.gov.pl w zakładce Innowacyjna Gospodarka/Zatwierdzone projekty 8.3

WWPE1: Odpowiedź na pytanie o zatrudnienie: W ramach projektu można zatrudnić informatyka z gminy w ramach umowy o pracę, jeśli wpisane jest to w zakres jego obowiązków. W przypadku umowy zlecenia praca nie powinna być wykonywana w tych samych godzinach, co praca etatowa. Dlatego na umowę zlecenia lepiej zatrudnić pracownika z zewnątrz.

Andrzej: Czy są plany modyfikacji grupy docelowej, tak by w mniejszym stopniu obejmowała "patologie", a w większym osoby niezamożne ale nie kwalifikujące się do pomocy społecznej.

WWPE2: Niestety nie jest w kompetencji WWPE by zmienić grupę docelową, ale uwzględnimy Pana prośbę w spotkaniach z Instytucją Pośredniczącą

marcin: Czy zapis w WPI pokazujący cały koszt zadania i tą samą kwotę na 2010 jest prawidłowy czy trzeba to rozbić na 2010 2011 2012???

WWPE1: Wszystko zależy od formy w jakiej tworzony jest WPI w danej jednostce.

renata: czy formą abezpieczającą środki na realizację projektu może być uchwała intencyjna?

WWPE2: Tak jak najbardziej dopuszczamy formę zabezpieczenia środków własnych uchwałą intencyjną, ale przed oceną merytoryczną trzeba będzie dostarczyć już zatwierdzoną uchwałę

pkmak: czy na etapie składania projektu wystarczy projekt uchwały intencyjnej oraz oświadczenie o zapewnieniu środków?

WWPE1: Tak.

marcin: czy dostawcą internetu może być kilka firm ? i czy można je wyłonić bez przetargu np na podstawie zapytania o cenę

WWPE1: Może być kilka firm. Muszą być wyłonione z zastosowaniem PZP.

Kulesza: Trwałość i sprawne działanie sprzętu komputerowego to 3-4 lata. Po tym okresie taniej jest kupić nowy sprzęt niż serwisować stary. Okres dofinansowania to 3 lata, następne 5 lat mają być finansowane ze środków własnych. To odstrasza wiele gmin od projektu. Czy wypracowane jest jakieś rozwiązanie niwelujące ten problem finansowo/techniczny?

WWPE1: WWPE nie ma wpływu na regulacje prawne działania. Proszę to pytanie skierować do MRR (Instytucja Zarządzająca POIG).

toja67: Czy tematem dyskusji jest "wykluczenie cyfrowe" czy budowa przez samorządy sieci szerokopasmowych ?

WWPE2: Tematem dyskusji jest wykluczenie cyfrowe w ramach działania 8.3

ipartner: Czy trzeba mieć już pozwolenie na budowę, czy też można mieć tylko umowę przedwstępną z właścicielem nieruchomości na którym posadowiony będzie np. maszt kratowy pod urządzenia.

WWPE1: Beneficjent oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody.

glybie1: Co dzieje się z wybudowaną infrastrukturą po wymaganym okresie zachowania trwałości projektu? Czy będzie nadal "żyła"? Kto będzie ją utrzymywał - czy nadal JST, czy też zostanie w jakiś sposób "przekazana", lub sprzedana operatorowi lokalnemu?

WWPE1: Po okresie trwałości projektu to JST decyduje co zrobić z wybudowaną infrastrukturą.

witek: jak ubezpieczyć sprzęt przed zniszczeniem fizycznym, czy są takie firmy ubezpieczeniowe i o ile to podraża projekt

WWPE1: Decyzja należy do beneficjenta. Wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu są kwalifikowalne.

WWPE1: Wybór ubezpieczyciela należy do beneficjenta.

EuroNation_1: czy w ramach 8.3 siec dostępowa powinna być monitorowana w zakresie np. ściągania z Internetu nielegalnego oprogramowania przez beneficjentów?

WWPE2: Monitorowanie w zakresie nielegalnego ściągania oprogramowania, leży w kompetencji Beneficjenta działania 8.3

junges: Nie doczytałem sie na forum informacji czy weryfikacja "trudnej sytuacji materialnej" będzie czasowo aktualizowana i co jeżeli sytuacja danej rodziny ulegnie polepszeniu w przeciągu 5 lat ? Sprzęt jest dobrem przechodnim czy dedykowanym na stałe nie zależnie czy sytuacja uległa zmianie ?

WWPE1: Nie, nie jest aktualizowana. Od beneficjenta zależy czy odbierze sprzęt gospodarstwu domowemu, któremu zmienił się status materialny. Ze względu na konieczność utrzymania wskaźników należy odebrany sprzęt przekazań innemu gospodarstwu.

Maja: Jak interpretować wielkość wskaźników dla jednostek podległych pod JST???

WWPE1: Tak samo jak dla JST.

junges: Jak będzie z kosztem włączenia do takiej sieci darmowego Internetu i czy jest jakiś zestaw komputerowy referencyjny zestawu w tym projekcie. Już w chwili obecnej krążą wokół JST zaprzyjaźnienie dostawcy sprzętu, którzy jeżeli zakupiony zostanie przez nich sprzęt, podłączenie i konfigurację Internetu

junges: wykonają w ramach zakupu.

junges: Widać że będzie to obszar największych nadużyć

WWPE1: Należy podkreślić, że głównym celem działania jest dostarczanie Internetu.

WWPE1: I dofinansowaniu podlega głównie wydatek na dostarczenie Internetu. Dostarczenie sprzętu jest sprawą drugorzędną. Dlatego należy zastanowić się czy współpracować z takimi dostawcami.

vollam: czy Internet przekazywany do wspomnianych rodzin powinien być filtrowany aby wyeliminować treści pornograficzne, pedofilskie itp??

WWPE1: To zależy od beneficjenta (głównymi odbiorcami działania są dzieci). Wydatki na zabezpieczenia są kwalifkowalne.

;@Mod: Dziękujemy za udział w spotkaniu. Pytania były bardzo interesujące - nie na wszystkie zdążyliśmy odpowiedzieć. Będziemy to robić sukcesywnie na stronie Krajowego Forum Szerokopasmowego i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

 

 

 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.3 POIG, samorządy, sieci, internet

przeczytaj_tresc_ponownie