Przejdź do treści

Wimax w Katowicach

Data: 2011-05-17 00:00:00

W Katowicach została oddana do użytku sieć radiowa w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX), w ramach której działają m.in. hotspoty umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem WiFi.

W Katowicach została oddana do użytku sieć radiowa w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX), w ramach której działają m.in. hotspoty umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem WiFi.

Sieć radiową wybudowano w ramach projektu Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Tym samym Katowice wzbogaciły się o kolejne elementy nowoczesnej infrastruktury korzystnie wpływającej na atrakcyjność Katowic, służące pomocą społeczeństwu.

Aby móc skorzystać z dostępu do Internetu poprzez hotspoty WiFi należy w obszarze objętym sygnałem jednego z nich wybrać identyfikator „Zaloguj w Katowicach” – dostęp poprzez ten SSID nie jest zabezpieczona hasłem. Praca poprzez takie połączenie możliwa jest nieprzerwanie przez 30 min. z przepustowością 512 kbps.

Projekt "Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach" zainicjowany został przez Urząd Miasta Katowice. Realizacja inwestycji trwała od stycznia 2009 roku do lutego 2011 roku. W jej wyniku wybudowano nowoczesną sieć radiową składającą się z trzech stacji bazowych i sieci stacji dostępowych, z którymi z kolei połączone są punkty WiFi.

Beneficjentem bezpośrednim projektu jest Miasto Katowice reprezentowane przez Urząd Miasta Katowice, które jest właścicielem powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury. Beneficjentami pośrednimi są natomiast mieszkańcy miasta Katowice, turyści odwiedzający miasto, korzystający z punktów hotspot oraz pracownicy jednostek Miasta Katowice wykorzystujący sieć radiową do wykonywania obowiązków służbowych.

Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest poprawa dostępu do szerokopasmowego, bezpiecznego Internetu na terenie Miasta Katowice poprzez budowę ogólnodostępnych punktów hotspot na terenie Katowic oraz budowę sieci radiowej na potrzeby Miasta, a celami pośrednimi -zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych przez mieszkańców miasta, a także zwiększenie bezpieczeństwa w mieści dzięki wykorzystaniu sieci na potrzeby monitoringu miasta, wzrost sprawności zarządzania miastem, dzięki wykorzystaniu sieci m.in. na potrzeby zbierania danych telemetrycznych czy sterowania ruchem w mieście, zwiększenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki miejskie, poprawa jakości życia mieszkańców miasta, wzrost konkurencyjności miasta w skali województwa i kraju.

Inwestycja "Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach" obejmuje:

Wybudowanie 3 stacji bazowych WiMAX, z którymi łączy się 15 stacji dostępowych WiMAX, do których z kolei podłączono 8 hotspotów WiFi:

·        w okolicach Wieży Spadochronowej w Parku Kościuszki,

·        w okolicach stawu MAROKO na Osiedlu Tysiąclecie,

·        na skwerach przed budynkiem ul. Radockiego 182 na Osiedlu Odrodzenia,

·        na terenie campingu MOSiR w Dolinie Trzech Stawów,

·        na terenie kąpieliska w Dolinie Trzech Stawów,

·        na terenach przylegających do Lotniska w Muchowcu,

·        w Muzeum Historii Katowice na Nikiszowcu,

·        na terenie stadionu GKS Katowice,

a cztery dodatkowo zostaną zainstalowane na terenach po kopalni Katowice w obrębie budowanych Międzynarodowego Centrum Kongresowego, siedzibie NOSPR, Muzeum Śląskim oraz parku w Bogucicach po wybudowaniu tych obiektów. Poprzez stacje dostępowe WiMAX przyłączono również do sieci Szkołę Podstawową 21, Budynek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Dąbrówce oraz biura campingu MOSiR w Dolinie Trzech Stawów.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym.

Wykonawcami projektu są: ACOMP S.A. – projekt radiowy oraz Wasko S.A. – realizacja inwestycji. ASCOMP S.A. został wybrany w trybie dla zamówień o wartości poniżej 14.000 euro, a Wasko S.A. - w dwóch przetargach nieograniczonych. Łączny nakład inwestycyjny na realizację projektu wynosi 1 713 841,36 zł brutto. Finansowany będzie z funduszy strukturalnych – EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: 1 268 527,25 zł oraz z budżetu Miasta Katowice.

Koszty związane z utrzymaniem składników materialnych (sprzęt) i niematerialnych (oprogramowanie), otrzymanych w wyniku inwestycji, jak również koszty eksploatacyjne wdrożonego projektu, pokrywane będą z budżetu Miasta Katowice.

Źródło: Urząd Miasta Katowice

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wimax, Śląsk, RPO, samorząd, sieć, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie