Przejdź do treści

Warsztaty o planach zagospodarowania

Data: 2011-01-31 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje dzisiaj warsztaty dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich program opracowały grupy robocze przedstawicieli samorządowców, urbanistów, konserwatorów zabytków oraz przedstawicieli regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje dzisiaj warsztaty dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich program opracowały grupy robocze przedstawicieli samorządowców, urbanistów, konserwatorów zabytków oraz przedstawicieli regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 


Warsztaty są wynikiem debaty przeprowadzonej w dniu 25.11.2010r. Mają one na celu wymianę informacji i doświadczeń w obszarze planowania przestrzennego w Gminach pomiędzy przedstawicielami Wojewodów, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska, Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, a także Krajowej Izby Urbanistów oraz wypracowanie jednolitej praktyki opiniowania projektów planów miejscowych, studiów uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie telekomunikacji.

Źródło: UKE


PROGRAM WARSZTATÓW

10:30 – 11:00  - rejestracja uczestników
I.   Otwarcie warsztatów
1. Wprowadzenie do warsztatów  - Anna Streżyńska Prezes UKE,
2. Przedstawienie celu warsztatów  - Maciej Koziara UKE
 
II.  Podstawy telekomunikacji  (KIGEIT, UKE)

11:10 – 11:45  Prowadzenie: Eugeniusz Gaca KIGEiT
1. Rodzaje telefonii: telefon stacjonarny, komórkowy,  satelitarny, internetowy lub IP, telefon stacjonarny bezprzewodowy  - Eugeniusz Gaca,
2. Sieci szerokopasmowe. Wymagania techniczne  - Tomasz Kowal, Wiesław Bogdanowicz - TP SA,
3. Projektowanie sieci telefonii stacjonarnej – przewodowej i bezprzewodowej - Tomasz Kowal, Wiesław Bogdanowicz  - TP SA,
4. Częstotliwości pasm radiowych. Pole elektromagnetyczne jego wpływ na zdrowie człowieka – Mariusz Busiło -  DZC UKE,
5. Planowanie radiowe. Architektura sieci komórkowej: wieże, maszty, anteny, nadajniki, odbiorniki, transmisja, pomieszczenia techniczne – Piotr Modzelewski – PTC ERA, Piotr Brzeżowski - PLAY
6. Zasięgi i dlaczego bliskie odległości - Piotr Modzelewski – PTC ERA, Piotr Brzeżowski - PLAY
7. Problemy operatorów telekomunikacyjnych w procesie inwestycyjnej współpracy z urbanistami, architektami krajobrazu, konserwatorami zabytków i przyrody, inspektorami środowiska i samorządami – Piotr Jegier  - PLAY,

11:45 – 12:00  Dyskusja

III.   Stanowisko UKE. Cele i oczekiwania RDOŚ i konserwatorów zabytków
12:00 – 12:20  Prelegent: Joanna Sikora – DRI - UKE
Wykład: Podejście Prezesa UKE do opiniowania postanowień miejscowych planów  zagospodarowania. Przykłady „nowej” interpretacji kilku  postanowień.


12:20 – 12:40  Prelegent: Sławomir Wodzyński,  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 
Wykład: MPZP – cele i oczekiwania z punktu widzenia ochrony środowiska i programu „Natura 2000”.

12:40 – 13:00  Dyskusja

13:00 – 13:20 Prelegent: Mirosław Rymer – doradca prawny Śląskiego Wojewódz-kiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Wykład: MPZP - oczekiwania konserwatorów zabytków. Ograniczenia i zakazy dotyczące lokalizacji obiektów i budynków, w tym także związanych z obiektami infrastruktury telekomunikacyjnej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynikającego z potrzeby ochrony zabytków.
13:20 – 13:35  Dyskusja

13:35 – 14:00  Przerwa
 
IV.  Inwestycje telekomunikacyjne w opracowaniach planistycznych – podstawowe problemy

14:00 - 14:45 Prowadzenie: Jacek Banduła, Marek Wiland, Jolanta Przygońska - IU
1. Art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – w relacji do przepisów odrębnych;
2. Propozycje określania zasad kształtowania infrastruktury telekomunikacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
3. Możliwości regulacji w planach miejscowych – przykłady, propozycje, kontrowersje.
14.45 – 15.30  Dyskusja
V.  Art. 75  Megaustawy
15:30 – 15:45 Prelegent: Mirosław Rymer Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Wykład: Problemy związane z realizacją przez wojewodów zadań określonych w art. 75 „Megaustawy”.
 
15.45 – 16:15  Dyskusja   - Prowadzenie: Maciej Koziara
Temat: Czy możliwe jest powstanie „Katalogu dobrej praktyki w projektowaniu obiektów telekomunikacyjnych”, uwzględniającego interesy wszystkich uczestników dzisiejszych Warsztatów Problemowych?

16:15 – 16:30       Podsumowanie warsztatów.  Wnioski. Zakończenie.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, warsztaty, mpzp

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie