Przejdź do treści

Ustawa o informatyzacji czeka na podpis Prezydenta

Data: 2014-01-13 08:56:00
Ustawa o informatyzacji czeka na podpis Prezydenta

Parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Ma ona ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększyć liczbę i jakości e-usług.

Sejm zaakceptował poprawki Senatu, teraz ustawa trafi do prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (za wyjątkiem poszczególnych przepisów). Jest ona kolejnym etapem budowania eadministracji, która ma efektywne świadczyć usług obywatelom i przedsiębiorcom.

Zmiana ma objąć cały pakiet rozwiązań prawnych, w tym rozwiązania dotyczące postępowania administracyjnego i sądowo-adminisatrcyjnego. Dzięki temu załatwianie spraw urzędowych ma być prostsze.

Ustawa ma ułatwić obywatelom korzystanie z profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego do kontaktu z administracją. Profil zakłada się na platformie ePUAP, która staje się obecnie centrum e-usług publicznych. Dzięki projektowanej ustawie sieć miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany zostanie rozszerzona m. in. o operatora pocztowego, banki czy instytucje kredytowe.

Rozwój e-usług zależy od tego, jak wiele z nich pojawi się na ePUAP. Ustawa poszerzy grono instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP: im więcej będzie takich usług, tym bardziej potrzebny będzie profil zaufany.

Jak podkreśla resort administracji, większość usług publicznych świadczą w naszym kraju samorządy. Udostępniają one swoje usługi na ePUAP, robią to różnie, dlatego w budowaniu e-administracji i ułatwianiu obywatelom korzystania z niej ważne jest tworzenie dobrych standardów i wzorców.

Jak przypomina MAC, już dziś w wielu miejscach można drogą elektroniczną – oprócz składania pism ogólnych – np. dopisać się do spisu wyborców, złożyć skargę lub wniosek, złożyć deklarację śmieciową, wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, poprosić o odpis akt stanu cywilnego, zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania. Chodzi o to, by tych usług było coraz więcej i by – w miarę możliwości – były świadczone obywatelom w podobny sposób.

Ustawa ułatwi też korespondencję elektroniczną, nakładając na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Dla obywatela oznacza to łatwość korzystania z tej formy kontaktu z urzędami – skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo.

Kolejnym krokiem ma być porządkowanie wzorów dokumentów: urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług do ministra ds. informatyzacji możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne. Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze.

Ustawa zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet. Trzeba pamiętać, że chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu maile. Zwykły mail nie zastąpi korespondencji podpisanej profilem m.in. z powodu istotnych dla pewności w obiegu prawnym przepisów dotyczących skutecznego doręczenia korespondencji, czyli momentu, w którym można uznać, że pismo zostało doręczone. W przypadku korespondencji papierowej przepisy określają, że korespondencję można uznać za doręczoną po dwóch awizach i po upływie 14 dni (nazywa się to „fikcją doręczeń”). Ustawa wprowadza analogiczny przepis w sprawie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.

Planowane przez ustawę o informatyzacji zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego ułatwią czynności w postępowaniu administracyjnym. Dopuszczona zostanie forma dokumentu elektronicznego przy: udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, składaniu zeznań lub wyjaśnień, elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną, sporządzeniu przez urzędnika adnotacji i  wezwaniu na rozprawę.

W postępowaniu administracyjnym dopuszczone zostaną elektroniczne kopie dokumentów papierowych (skany), po uwierzytelnieniu np. kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym – o ile obywatel nie może uzyskać zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego. To nie wszystko – wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego wglądu w akta sprawy.

W postępowaniu sądowo-administracyjnym wprowadzona będzie możliwość wnoszenia przez stronę/uczestnika postępowania do sądu administracyjnego pism w formie dokumentu elektronicznego i doręczania dokumentów przez sąd administracyjny stronom drogą elektroniczną oraz możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej (alternatywa dla dotychczasowego sposobu zapoznania się z treścią pism w sprawie, tj. osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu)

Ponadto projekt przewiduje uruchomienie portalu podatkowego służącego do upowszechniania informacji podatkowych (np. zmian w przepisach, obowiązujących wykładni i innych ogólnych informacji oraz informacji przygotowanych dla konkretnego podatnika) oraz kontaktowania się organów podatkowych z m. in. podatnikami, płatnikami. Ma to ułatwić wnoszenie podań, składanie deklaracji, doręczanie pism organów podatkowych drogą elektroniczną, wydawanie zaświadczeń.

Źródło: MAC

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ustawa, informatyzacja, profil zaufany, e-administracja

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie