Przejdź do treści

UKE: Blisko 96 proc. polskich operatorów na bakier z prawem

Data: 2014-01-24 09:50:00
UKE: Blisko 96 proc. polskich operatorów na bakier z prawem

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował wyniki kontroli przestrzegania prawa przez dostawców telefonii, internetu i telewizji. Wyniki nie są optymistyczne. Spośród 104 zbadanych firm (od gigantów w rodzaju Polkomtela i T-Mobile przez Vectrę i Multimedia po lokalnych przedsiębiorców) jedynie u czterech kontrolerzy nie znaleźli żadnych nieprawidłowości.

Oznacza to, że przepisów w różnym stopniu nie przestrzega blisko 96 proc. operatorów - to o 4,2 pkt proc. więcej niż w 2011 r. (gdy przeprowadzono poprzednią kontrolę) i aż o 11 pkt proc. więcej niż podczas pierwszej kontroli w 2006 r .

W trakcie kontroli umów, cenników i regulaminów świadczenia usług oraz trybu rozpatrywania reklamacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Naruszony przepis
Liczba przedsiębiorców poddanych kontroli
Liczba przedsiębiorców u których stwierdzono naruszenia
Udział stwierdzonych naruszeń do ogółu skontrolowanych przedsiębiorców
Art. 56 ust. 3 Pt
100
92
92,00 %
Art. 56 Pt (bez ust. 3)
100
47
47,00 %
Art. 57 Pt
100
44
44,00 %
Art. 59 Pt
100
30
30,00 %
Art. 60 Pt
70
10
14,29 %
Art. 60a Pt
92
19
20,65 %
Art. 61 Pt
101
42
41,58 %
Art. 106 Pt
97
19
19,59 %
Art. 10 Pt
104
16
15,38 %
Art. 12 Pt
104
21
20,19 %
Rozporządzenie w sprawie reklamacji
91
46
50,55 %

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami zostało wydanych 95 zaleceń pokontrolnych, w których Prezes UKE wezwał przedsiębiorców telekomunikacyjnych do usunięcia naruszeń Prawa telekomunikacyjnego.

Aż 92 proc. skontrolowanych przedsiębiorców stosowało wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych niezgodne z obowiązującymi przepisami, co narusza art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego. Większość nieprawidłowości we wzorach umów obejmuje postanowienia, które powinny zostać zmienione, bądź wprowadzone w wyniku nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, uchwalonej przez Parlament RP w dniu 16 listopada 2012 r.

Pięć najczęściej powtarzających się naruszeń art. 56 Pt stwierdzonych podczas kontroli umów zawieranych z abonentami:

- brak informacji o danych dotyczących funkcjonalności świadczonej usługi;
- brak informacji o trybie i warunkach dokonywania zmian umowy oraz warunkach jej przedłużenia i rozwiązania;
- brak informacji o sposobie przekazywania abonentowi danych o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
- brak informacji o wszelkich opłatach należnych w momencie rozwiązania umowy, w tym o warunkach zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić;
- brak informacji o danych dotyczących jakości usług, w szczególności o minimalnych oferowanych poziomach jakości usług, w tym o czasie wstępnego przyłączenia, jeżeli zostały określone w decyzji Prezesa UKE.

Ponad połowa operatorów nieprawidłowo rozpatruje też reklamacje, nie dotrzymując terminów, nie wskazując podstaw prawnych w odpowiedziach i nie informując klientów, że mogą dochodzić roszczeń także przed sądem konsumenckim.

Pięć najczęściej powtarzających się naruszeń przepisów prawa podczas rozpatrywania przez przedsiębiorców reklamacji usługi telekomunikacyjnej to:

- brak pouczenia o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnych i przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego;
- brak odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia jej złożenia;
- brak potwierdzenia przyjęcia reklamacji w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia;
- odpowiedź na reklamację nie zawierała podstawy prawnej;
- odpowiedź o odmowie uznania reklamacji nie została doręczona listem poleconym.

Najczęstszymi powodami składania reklamacji przez abonentów były:

- przerwa w świadczeniu usługi oraz opóźnienie w uruchomieniu usługi;
- obniżona prędkość oraz zła jakość świadczonej usługi;
- nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej;
- nieprawidłowe naliczenie przez operatora kary umownej z tytułu rozwiązania przez abonenta umowy terminowej;
- brak wprowadzenia umówionej promocji.

UKE wytyka operatorom też inne grzechy:

- nieprawidłowe precyzowanie postanowień umownych dotyczących roszczeń odszkodowawczych w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez abonenta – naruszenie art. 57 ust. 6 Pt;
- niedoręczenie na piśmie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca, abonentowi będącemu stroną umowy treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy – naruszenie art. 60a ust. 1 Pt;
- niedoręczenie na piśmie abonentowi, który udostępnił swoje dane oraz niepodanie do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany w cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie: dodatkowo niepoinformowanie o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w cenniku – naruszenie art. 61 ust. 5 Pt;
- brak określenia w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych danych, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 6-8 lub 10-21 – naruszenie art. 59 ust. 1 Pt;
- brak określenia przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w cenniku usług telekomunikacyjnych, ceny za przyłączenie do sieci, za usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz opustów – naruszenie art. 61 ust. 3 Pt.

„Wyniki kontroli wskazują na brak profesjonalizmu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie zapewniają swoim abonentom pełnej informacji o przysługujących im prawach. Odpowiednie informowanie stanowi jeden z podstawowych warunków zapewnienia niezbędnej ochrony interesów konsumentów“ - podsumowuje wyniki kontroli UKE.

Źródło: UKE

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

nieprawidłowości, kontrola, prawo telekomunikacyjne, operaotrzy, UKE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie