Przejdź do treści

Szerokopasmowy internet dla Lubelszczyzny

Data: 2011-01-21 00:00:00

Marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak podpiszą dziś (21 stycznia) umowę dotyczącą realizacji projektu - „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie". W konferencji weźmie udział m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak podpiszą dziś (21 stycznia) umowę dotyczącą realizacji projektu - „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie". W konferencji weźmie udział m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Budowa szerokopasmowego internetu rozwiąże kwestie związane z niskim poziomem korzystania z szerokopasmowego dostępu do sieci oraz pogłębiające się wykluczenie cyfrowe.
Przedmiotem projektu jest budowa na terenie województwa lubelskiego infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów zasoby i wchodzącej w strukturę ponadregionalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" jest to jeden z najważniejszych projektów Programu Polski Wschodniej. Jest on jednocześnie trudnym i skomplikowanym przedsięwzięciem składającym się z dwóch komponentów: dotyczących budowy ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z 5 regionalnych sieci szkieletowych województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego) oraz  szkolenia osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym" (jako uzupełnienie działania).

Wybudowanych zostanie 14 węzłów szkieletowych oraz 296 węzłów dystrybucyjnych. Projekt zakłada zarówno budowę nowych odcinków sieci jak również - tam gdzie to możliwe -wykorzystanie już istniejącej infrastruktury. Łączna planowana długość sieci wynosi 2 972 km.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita jego wartość wynosi  388 754 036,07 zł (z czego m.in.  28 394 241,63 zł to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu ,  268 197 088,78 zł - roboty budowlane, 9 933 225,51 zł - nadzór budowlany, 1 683 600,00 zł - promocja).

Koszty kwalifikowane projektu oszacowane zostały na kwotę  319 830 236,78 zł. Poziom dofinansowania został oszacowany na poziomie 95,0% kosztów kwalifikowanych. Całość wydatków kwalifikowanych projektu sfinansowana zostanie w następujący sposób: - dotacja UE - 85%; - dofinansowanie z Budżetu Państwa - 10%;- wkład własny samorządu - 5% ogółu wydatków kwalifikowanych.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Lublinie

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci, SSPW, lubelskie, MRR, PARP, samorząd, umowa, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie