Przejdź do treści

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data: 2010-08-23 00:00:00
logo UKE

Przedstawiamy informację dotyczącą elementów poddawanych ocenie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie telekomunikacji.

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast!

Na podstawie art. 23 w związku z art. 11 pkt. 8 lit. k oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opiniuje w zakresie telekomunikacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Elementami poddawanymi ocenie przez Prezesa UKE w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są m.in.:

  • zgodność z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  • istnienie i sposób określenia kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji.

Często zdarza się, że ze względu na brak kierunków rozwoju systemów infrastruktury telekomunikacyjnej lub niewłaściwe ich określenie (nie wynikają z nich konkretne dyrektywy na przyszłość, pozwalające napisać spójny ze studium miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Prezes UKE jest zmuszony zaopiniować studium negatywnie.

W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z poniższymi  postanowieniami, określającymi kierunki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej z wybranych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiły Prezesowi UKE pozytywne zaopiniowanie studium w zakresie telekomunikacji:

  1. w zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
  2. ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie;
  3. w zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych - budowę systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów.

Stosowanie podobnych postanowień, określających kierunki rozwoju systemów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz brak rozwiązań uniemożliwiających lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w studium, umożliwi Prezesowi UKE wydawanie pozytywnych opinii telekomunikacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

mpzp, studium, jst

przeczytaj_tresc_ponownie