Przejdź do treści

Słupsk dostał pieniądze na e-administrację i e-szkołę

Data: 2010-09-09 00:00:00

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt Miasta Słupska pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt Miasta Słupska pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację platform współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzami Miasta oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i komunikowania się we wszystkich słupskich placówkach oświatowych.

Cały projekt oparty jest na nowoczesnych technikach informatycznych tj. dzienniku elektronicznym, multimedialnym portalu edukacyjnym, portalu intranetowym, portalu konsultacji społecznych oraz platformie e-learningowej. Rozwiązania te umożliwią m.in. wirtualną komunikację pomiędzy szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami, wymianę informacji pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi miasta czy też komunikację pomiędzy mieszkańcami miasta a jednostkami administracji samorządowej w sprawach konsultacji społecznych. Dzięki pozyskanym środkom sfinansowane zostaną również wdrożone i publikowane w internecie transmisje sesji Rady Miejskiej.

Wdrożenie platformy elearningowej umożliwi prowadzenie bezpłatnych szkoleń nauczycieli, kadry zarządzającej szkołami oraz pracowników administracji a także pozwoli nauczycielom na tworzenie kursów on-line i udostępnianie ich uczniom.

Z kolei wdrożenia elektronicznego dziennika we wszystkich słupskich placówkach oświatowych da pełne źródło informacji o oświacie w mieście. Poza usprawnieniem pracy sekretariatów i tworzeniem różnego typu zestawień stworzy przede wszystkim rodzicom możliwość śledzenia na bieżąco frekwencji i postępów w nauce ich dziecka, a także stanowić będzie platformę komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami. Dostęp do takiego dziennika możliwy będzie za pomocą otrzymanych loginów i haseł.

Wdrożenie „dziennika elektronicznego” obejmie także zakup ok. 600 laptopów, które zastąpią tradycyjne, papierowe dzienniki jak również budowę sieci bezprzewodowych we wszystkich szkołach objętych projektem.

Całkowity koszt projektu wynosi 3 284 150 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 2 463 112,50 zł.

Projekt został przygotowany przez Wydział Rozwoju Miasta pod nadzorem Wydziału Informatycznego, oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Źródło: Urząd Miasta Słupsk

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

e-administracja, e-learning, edukacja, e-usługi, oświata, dofinansowanie, RPO, samorząd

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie