Przejdź do treści

Prezes UKE: Modyfikacja stanowiska o samorządowych hotspotach

Data: 2011-07-21 00:00:00

Prezes UKE opublikował modyfikację stanowiska z dnia 25 sierpnia 2010 r. dotyczące  świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 megaustawy), za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.

Prezes UKE opublikował modyfikację stanowiska z dnia 25 sierpnia 2010 r. dotyczące  świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 megaustawy), za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UKE opublikowanym w dniu 25 sierpnia 2010 r. w sytuacji świadczenia przez jst usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych nie jest wymagana, wyrażona w drodze decyzji, zgoda Prezesa UKE, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

W związku z nadużywaniem przez jst pojęcia hotspotów i świadczeniem za ich pośrednictwem usług obejmujących nie tylko miejsca publiczne, lecz obejmujących także opisane w art. 7 ust. 1 usługi dla mieszkańców, co stanowi w istocie rzeczy unikanie obowiązku uzyskiwania zgody na taką działalność, Prezes UKE postanowił zmienić dotychczasowe wytyczne w omawianym zakresie.

Prezes UKE postanowił, iż jst świadczące/planujące świadczyć za pomocą hotspotów w miejscach publicznych usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, są zobligowane każdorazowo do wystąpienia do Prezesa UKE z zapytaniem, czy wykonywanie planowanej działalności w telekomunikacji podlega procedurze, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy.

Modyfikacja stanowiska Prezesa UKE z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Dotyczy świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 megaustawy), za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), usługa dostępu do Internetu może być świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. W przywołanym artykule Ustawy ustanowione zostały warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby jst mogły świadczyć usługi tego rodzaju.

Sformułowanie wymienionych w Ustawie wymagań związanych ze świadczeniem przez jst na rzecz użytkowników końcowych usługi dostępu do Internetu  bez pobierania opłat  lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa ma na celu zabezpieczenie rynku telekomunikacyjnego przed wypieraniem inicjatyw prywatnych przez podmioty publiczne. Projekty jst w powyższym zakresie niosą bowiem ze sobą ryzyko zakłócenia rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Działania jst nie mogą prowadzić do tego, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostaną zmuszeni do wycofania się z prowadzenia na tych obszarach gospodarczej działalności telekomunikacyjnej bądź też nie będą w stanie wejść z usługą na rynek telekomunikacyjny.

Nie ulega wątpliwości, że celem Ustawy jest z jednej strony stworzenie ram prawnych dla prowadzenia przez jst działalności w zakresie telekomunikacji, a z drugiej strony przeciwdziałanie takiej aktywności jst w zakresie telekomunikacji, która zakłócałaby rozwój równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Interwencja publiczna powinna być skierowana tylko tam, gdzie mechanizmy konkurencji i wolny rynek nie zapewniają telekomunikacji. Prezes UKE stoi na stanowisku, że wykładnia przepisów Ustawy winna być dokonywana z uwzględnieniem celu jej wprowadzenia do polskiego porządku prawnego.

Praktyka pokazuje, że popularną formą zapewniania Internetu przez jst jest instalacja hotspotów, które swoim zasięgiem obejmują miejsca publiczne. Usługa ta nie zapewnia dostępu do internetu w pełni porównywalnego do tego, jakim się cieszą abonenci przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ani pod względem funkcjonalności ani dostępności i zasięgu terytorialnego. Użytkownicy hotspotów mają dostęp do internetu tylko w miejscach, w których zlokalizowano punkty dostępu. W celu skorzystania z usług internetowych muszą zatem udać się do wybranej lokalizacji.

Z uwagi na nadużywanie przez niektóre jednostki dotychczasowego stanowiska Prezesa UKE, w którym zostało stwierdzone, że w sytuacji świadczenia przez jst usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych nie jest wymagana zgoda Prezesa UKE, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy, Prezes UKE postanowił zmienić dotychczasowe wytyczne w omawianym zakresie.

Nadużycia jst polegały przede wszystkim na niestosowaniu się do jednego z głównych wymagań Prezesa UKE, aby zasięg oddziaływania hotspotów w miejscach publicznych był ograniczony tylko i wyłącznie do obszaru danego miejsca publicznego (budynek, plac, park lub ulica).

Należy zaznaczyć, że Prezes UKE nadal pozytywnie ocenia budowę przez JST hotspotów, z których można skorzystać wyłącznie w miejscach publicznych. Zasięg oddziaływania hotspotów powinien być w miarę racjonalnych możliwości technicznych ograniczony tylko do obszaru danego miejsca publicznego. W związku z powyższym, Prezes UKE działając w granicach art. 7 ust. 1, który stanowi, że wszystkie jst świadczące/planujące świadczyć usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, są zobligowane do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zgody Prezesa UKE, ustala, że w przypadku świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych jst zobowiązana jest wystąpić do Prezesa UKE z zapytaniem, czy wykonywanie planowanej przez jst działalności w telekomunikacji podlega procedurze, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 Ustawy, w przypadku usług telekomunikacyjnych świadczonych wyłącznie w miejscach publicznych przez publiczne dostępne punkty dostępu do Internetu nie stosuje się wymagania, iż działalność jst w zakresie bezpłatnej usługi do Internetu może być wykonywana, o ile nie jest zaspokojone zapotrzebowanie użytkowników końcowych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz że działalność taka musi być proporcjonalna i niedyskryminująca. Tym bardziej bez tego ograniczenia istotne staje się, żeby działalność w zakresie hotspotów nie zakłócała rozwoju konkurencyjnego rynku.

W ocenie Prezesa UKE świadczenie przez jst usługi dostępu do Internetu, poprzez hotspoty w miejscach publicznych może przyczynić się do wzrostu zainteresowania i rozwoju umiejętności mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu i w efekcie stymulować popyt na komercyjne usługi dostępu do Internetu w pełnym zakresie.

Źródło: UKE

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jst, hotspot, prawo, UKE, operatorzy

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie