Przejdź do treści

Prawo Telekomunikacyjne w Dzienniku Ustaw

Data: 2010-12-08 00:00:00

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2010 r. Nr 229, poz. 1499 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2010 r. Nr 229, poz. 1499 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Ustawa ta wprowadza możliwość zatwierdzania przez Prezesa UKE propozycji szczegółowych warunków regulacyjnych dookreślających sposób wykonywania obowiązków regulacyjnych wcześniej nałożonych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub innych zobowiązań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, które przyczynią się do rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji, rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej lub zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowe warunki regulacyjne będą wynikiem zgodnej woli przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i Prezesa UKE. Przedsiębiorca będzie bowiem występował do Prezesa UKE z wnioskiem zawierającym propozycje szczegółowych warunków regulacyjnych.

W ramach postępowania w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków regulacyjnych Prezes UKE będzie uprawniony do podejmowania działań mających na celu wszechstronne zbadanie okoliczności będących podstawą wydania decyzji zatwierdzającej szczegółowe warunki regulacyjne - ustawa przewiduje np. uzgodnienia z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym dotyczące szczegółowych warunków regulacyjnych czy możliwość zasięgania opinii ekspertów lub biegłych w zakresie związanym z propozycjami szczegółowych warunków regulacyjnych.

Decyzja w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków regulacyjnych podejmowana będzie w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Do tej decyzji zastosowanie znajdą przepisy o postępowaniu konsultacyjnym.

Od decyzji w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków regulacyjnych przysługiwać będzie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Brak wypełniania lub nienależyte wypełnianie szczegółowych warunków regulacyjnych zatwierdzonych decyzją zagrożone będzie karą pieniężną.

W związku z 14-dniowym vacatio legis ustawa wejdzie w życie w dniu 21 grudnia 2010 r.

Źródło: UKE 

 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, ustawa, telekomunikacja, prawo

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie