Przejdź do treści

60 mln euro na rozwój Internetu na obszarach wiejskich

Data: 2012-02-10 08:44:00
60 mln euro na rozwój Internetu na obszarach wiejskich

Prawie 60 mln euro chce przeznaczyć resort rolnictwa na rozwój szerokopasmowego Internetu w gminach wiejskich. Środki będą dostępne w ramach Programu Rozowju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 - informuje Serwis Samorządowy PAP.

 

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 o dofinansowanie projektów będą się mogły ubiegać gminy oraz związki międzygminne.

 

Rozporządzenie zawiera jednak szereg ograniczeń dotyczących lokalizacji inwestycji zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu. Przede wszystkim finansowane będą projekty zlokalizowane w najmniejszych miejscowościach, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

 

Wymagane jest też, aby planowane przedsięwzięcie było położone na obszarze tzw. „białych plam”, czyli tam, gdzie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu ani nie istnieją publiczne sieci telekomunikacyjne.

 

Rozporządzenie przewiduje finansowanie dla trzech typów operacji. Pierwszy dotyczy budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej, do której jest otwarty dostęp (Lokalnej Sieci Dostępu) na terenach, na których nie ma możliwości korzystania z sieci infrastruktury szerokopasmowej. Rozporządzenie przewiduje tu m.in. dofinansowanie budowy stacji naziemnych, wyposażenia technicznego, rur do przeprowadzenia kabli, i masztów.

 

Drugi typ operacji dotyczy unowocześniania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, która nie umożliwia dostępu do szybkiego Internetu. Chodzi m.in. o działania poprawiające jakość łączy, ich zasięg i przepustowość.

 

Trzeci typ operacji obejmuje budowę pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, czyli m.in. roboty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak przewody i inne elementy sieci, w tym ciemne światłowody.

 

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalne dofinansowanie z PROW będzie mogło wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

 

Rozporządzenie określa także kryteria wyboru projektów w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowe punkty będą m.in. przyznawane w zależności od gęstości zaludnienia w gminie oraz jeżeli operacja będzie uzupełniała inwestycje realizowane w ramach RPO, PO Innowacyjna Gospodarka lub PO Rozwój Polski Wschodniej.

 

Włączenie do PROW 2007-2013 nowego zadania wynika z rozporządzenia Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r., które zmieniło rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW. Jako zadanie priorytetowe określono w nim rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.

 

Źródło: Serwis Szamorządowy PAP

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie