Przejdź do treści

Podlaskie inwestycje w społeczeństwo informacyjne

Data: 2010-11-05 00:00:00

Społeczeństwo informacyjne, projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" oraz Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie to główne tematy  konferencji pasowej, jaka odbyła się 4 listopda 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego, z udziałem marszałka województwa podlaskiego Jarosława Dworzańskiego oraz dyrektorów departamentów Społeczeństwa Informacyjnego i  Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Społeczeństwo informacyjne, projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" oraz Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie to główne tematy  konferencji pasowej, jaka odbyła się 4 listopda 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego, z udziałem marszałka województwa podlaskiego Jarosława Dworzańskiego oraz dyrektorów departamentów Społeczeństwa Informacyjnego i  Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

- Społeczeństwo informacyjne to temat szeroki, ale mało znany i trochę traktowany jakby na uboczu ze względu na specyfikę, ze względu skomplikowaną materię, a to bardzo ważna pozycja w programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej - powiedział marszałek Jarosław Dworzański otwierając konferencję. - Temat ten stanowi również poważną pozycję w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego IV oś priorytetowa. 
W ramach tego całego projektu instytucja zarządzająca Rozwojem Polski Wschodniej postanowiła zbudować sieć szkieletową internetu szerokopasmowego w tym również poważny odcinek, umiejscowiony w województwie podlaskim.
- Warto pamiętać o tym, że to bardzo poważna ingerencja w rynek usług teleinformaycznych na terenie naszego województwa - dodał marszałek Dworzański. Jednak skorzystają na tym wszyscy, bo za pośrednictwem operatorów lokalnych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z sieci tej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jak mówił marszałek Dworzański, dzięki temu, że dostawcy internetu nie będą musieli budować infrastruktury, ceny za internet powinny być - po realizacji projektu - znacznie niższe.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- Projekt dotyczy pięciu województw Polski Wschodniej. Województwo podlaskie jest oczywiście jednym z nich. Sieć szkieletowo-dystrybucyjna na terenie naszego województwa bedzie miała długość 1742 km, z czgo będzie świadczona usługa hurtowa dla przedsiębiorców, a za ich pośrednictwem mieszkańcy będą mogli korzystać z tej sieci. Żeby przeprowadzić ten projekt województwo zostało podzielone na osiem obszarów inwstycyjnych. Prace bnędą prowadzone równolegle w tych ośmiu obszarach.
- Obecnie jesteśmy na etapie przejście formalnego wniosku w instytucji pośredniczącej PARP. Wniosek ma już ocenę formalną, czekamy na ocenę merytoryczną. w międzyczasie trwają prace wyjaśniające na poziomie komisji Europejskiej - dodał Krzysztof Bielawski, zastępca dyrektora departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. informacyjnego

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” zakłada budowę - na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych, uzupełniającej zasoby należące do istniejących już operatorów telekomunikacyjnych. Zakłada zarówno wykorzystanie istniejącej infrastruktury, jak i budowę nowych odcinków sieci. Procesowi budowy infrastruktury towarzyszyć będą działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Celem komponentu szkoleniowego będzie zwiększenie poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz stymulowanie powstawania przedsięwzięć teleinformatycznych w oparciu o budowaną w ramach projektu infrastrukturę.
Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie do końca 2014 roku możliwości dostępu do Internetu dla 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w pięciu województwach (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie).
Przedsięwzięcie polega na budowie, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej i otwartości,  sieci szerokopasmowej, o łącznej długości 1 882 km na terenie województwa podlaskiego. Sieć dzieli się na szkieletową (łączna długość 675 km) oraz dystrybucyjną (długość 1 742 km). Na odcinku 535 km obydwa rodzaje sieci są współbieżne. Łączna liczba węzłów sieci wynosi 178.

Sieć zostanie poprowadzona w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W przypadkach braku możności wykorzystania pasa drogowego do położenia kanalizacji nie wykluczono użycia innych technologii, np. podwieszenia kabli na słupach elektroenergetycznych, przewiertu, wtłoczenia kanalizacji.

Całkowita wartość budżetu projektu, to: 252 mln zł,  w tym 85% finansowane będzie ze środków UE, 5% budżetu Państwa, zaś 10% to koszt własny województwa podlaskiego.
Okres realizacji: 2010 r.- 2015r.

Administracja Samorządowa

Kolejny projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”  finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013, IV oś priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne.
Założenia i podstawowe cele projektu są sformułowane na bazie doświadczeń i rezultatów z projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część I, administracja samorządowa”  zrealizowanego przed jednostki samorządowe województwa podlaskiego.
W obecnie realizowanym projekcie będą uczestniczyły wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego oraz ich jednostki podległe, czyli szkoły, miejskie i gminne ośrodki kultury, biblioteki.  Dlatego projekt zakłada między innymi realizację następujących celów strategicznych:
1. Zwiększenie dostępności usług e-Administracji poprzez włączenie do systemu jednostek podległych samorządom terytorialnym.
2. Integracja Cyfrowego Urzędu Wrota Podlasia z administracją rządową z terenu województwa podlaskiego oraz na szczeblu centralnym z platformą e-PUAP.
3. Ułatwienie kontaktu dla interesantów poprzez zintegrowanie systemów dziedzinowych z EOD, dodanie płatności on-line umożliwiających płatność przez Internet oraz dostosowanie interfejsów dla osób niepełnosprawnych.
4. Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej obejmująca swoim zasięgiem teren województwa.
5. Wdrożenie mechanizmu elektronicznych dzienników i elektronicznego naboru w szkołach na terenie województwa.
6. Integracja wszystkich usług świadczonych elektronicznie przez administrację publiczną w województwie podlaskim.

W projekcie udział biorą 133 jednostki (województwo i samorządy lokalne), oraz ok. 1300 jednostek organizacyjnych samorządów lokalnych.
Całkowita wartość projektu: 67 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, a 15% to koszt własny lidera i partnerów projektu.
Okres realizacji: 2011 r.- 2013 r.
 
- Jeśli chodzi o IV oś priorytetową jest to bardzo ważne zadanie dla naszego województwa i bardzo dużą część srodków przeznaczamy na realizację tej osi. Tu mamy o tyle pozytywną sytuacją, że jesteśmy - w przypadku jednego projektu - do przodu. Jest obecnie realizowany projekt przez wojewodę podlaskiego - administracja rzadowa. Za chwilę będziemy realizowali  II część, dotyczącą administracji samorządowej. Razem te dwa projekty pozwolą zautomatyzować całą administrację, a wszystko ma na celu ułatwienie obywatelom załatwiania spraw na drodze elektronicznej - wyjaśnił Daniel Górski dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

e-Zdrowie

Kolejny projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”  obejmie publiczną służbę zdrowia skupioną wokół samorządów lokalnych. Stawiam sobie następujące cele: ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia,poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji, unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne, praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia.

W ramach projektu stworzona zostanie możliwość komunikacji systemów wewnątrz jednostek oraz komunikacji systemu regionalnego z krajowym. W tym celu planowane jest zbudowane 3 modułów:
Moduł Ruchu Chorych,
Moduł Elektronicznej Dokumentacji medycznej,
Moduł części szarej sprawozdawczo – faksowej,
stworzenie vortalu pacjenta i lekarza.

Warunkiem podstawowym budowanego systemu jest jego otwartość - możliwość podłączenia w przyszłości nowych jednostek ochrony zdrowia – tak aby w konsekwencji stworzyć jeden regionalny system e Zdrowia obsługujący wszystkich świadczeniodawców oraz dający dostęp do wszystkich usług z zakresu e-Zdrowia pacjentom województwa podlaskiego. W rezultacie mieszkańcy regionu będą mieli dostęp do informacji oraz usług elektronicznych związanych z leczeniem, profilaktyką, poradnictwem medycznym oraz innymi dziedzinami związanymi ze zdrowiem i medycyną.
W projekcie weźmie udział 45 partnerów, którymi będą: Urząd Marszałkowski, 30 jednostek ochrony zdrowia oraz 14 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

Całkowita wartość budżetu projektu, to: 62 mln zł,  w tym 85% finansowane będzie ze środków UE, zaś 15% to koszt własny lidera i partnerów projektu.
Okres realizacji: 2011 r.- 2013 r.

- Jako uzupełnienie tych trzech projektów i projektu Polski Wschodniej, w  ramach RPO, finansujemy również dla samorządów budowę sieci, tej sieci na poziomie lokalnym, gdminnym. Ma ona uzupełniać tę infrastrukturę, która powstanie w ramach Polski Wschodniej. Małe gminne sieci, budowane przez poszczególne samorządy, będą mogły łączyć sie z szerokopasmoą siecia budowaną w ramach projektu Polski Wschodniej. Tego dziłania dotyczą np. lidera - gminy Drohiczyn oraz 9 gmin z południa wojewódzwa - dodał na koniec dyrektor Daniel Górski.

- Projekt na terenie gminy Drohiczyn jest w zasadzie takim pilotażowym, przedsięwzięciem i ze względu na to bardzo ważnym - uzupełnił marszałek Jarosław Dworzański.

Źródło: Wrota Podlasia
 

Powiązania

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Podlasie, samorząd, SSPW, e-usługi, e-administracja, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie